پایان نامه بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین هایحاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند


فهرست

عنوان                                                                                                    صفحه

    خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

   فصل اول: کلیات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………4

1- 2 -اهداف  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3-  ضروریت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4- تولید جنین در شرایط in vivo

1-4-1- روند ایجاد سلول جنسی ماده………………………………………………………………………………………….6

1-4-1-1- ویژگی­های اووسیت ثانویه…………………………………………………………………………………………………….8

1-4-2- روند ایجاد سلول جنسی نر……………………………………………………………………………………………………….9

1-4-3- لقاح………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-4- تسهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-5- تولید جنین در شرایط in vitro

1-5-1- بلوغ آزمایشگاهی تخمک (IVM)………………………………………………………………………………………….15

1-5-2- ظرفیت پذیری اسپرم………………………………………………………………………………………………………………19

1-5-3- لقاح در شرایط آزمایشگاهی(IVF)………………………………………………………………………………………..21

1-5-4-کشت جنین در شرایط آزمایشگاهی(IVC)……………………………………………………………………………23

1-6- مقایسه جنین­های طبیعی با جنین­های آزمایشگاهی………………………………………………………………….26

1-7- انجماد

1-7-1- مراحل اصلی انجماد………………………………………………………………………………………………………………..30

1-7-2- راه­های کاهش اثرات زیانبار مواد محافظت کننده…………………………………………………………………..30

1-7-3- روش­های انجماد……………………………………………………………………………………………………………………..30

1-7-3-1- انجماد شیشه­ای………………………………………………………………………………………………………………….31

1-7-3-1-1- عوامل تکنیکی موثر در انجماد شیشه­ای……………………………………………………………………….32

1-7-3-1-1-1- زمان تعادل و آبگیری………………………………………………………………………………………………..32

1-7-3-1-1-2- سرعت سرد کردن……………………………………………………………………………………………………..32

1-7-3-1-1-3- سرعت گرم کردن………………………………………………………………………………………………………35

1-7-3-1-1-4- مواد محافظ انجمادی…………………………………………………………………………………………………35

1-7-3-1-1-5- نقش ضد یخ­ها……………………………………………………………………………………………………………36

1-7-3-1-1-6- ذوب و آبدهی…………………………………………………………………………………………………………….. 36

1-8- آلدوسترون…………………………………………………………………………………………………………………………………….37

1-8-1- خصوصیات……………………………………………………………………………………………………………………………….37

1-8-2- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

1-9- ارزیابی کیفیت رویان……………………………………………………………………………………………………………………41

1-10- سلول­های رویانی……………………………………………………………………………………………………………………….43

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1- اثرات انجماد بر روی تخمک………………………………………………………………………………………………………..46

2-2- اثر روش انجماد شیشه­ای…………………………………………………………………………………………………………….47

2-3- بیان زیر واحد­های پمپ Na/K ATpase در تخمک و جنین…………………………………………………48

2-4- پمپ  Na/K ATpase ……………………………………………………………………………………………………………49

2-5- آکواپورین­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….51

2-6- هچ یا تفریخ………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-7- فعال شدن ژنوم رویانی………………………………………………………………………………………………………………..55

2-8- متابولیسم رویان…………………………………………………………………………………………………………………………..56

2-9- نقش آلدوسترون در بیان پروتیین Na/K ATpase………………………………………………………………..58

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- تولید جنین های حاصل از لقاح خارج رحمی (IVF)

3-1-1- جمع‌آوری تخمدان‌ها از کشتارگاه و استحصال تخمک‌ها از مایع فولیکولی……………………………61

3-1-2- بلوغ آزمایشگاهی تخمک‌ها (IVM)………………..……….…….………………………………………..62

3-1-3- لقاح داخل آزمایشگاهی (IVF)……………………………………………………………………………………………..63

3-1-3-1- آماده سازی اووسیت­های بالغ شده برای لقاح…………………………………………………………………….63

3-1-3-2- آماده سازی اسپرم………………………………………………………………………………………………………………63

3-1-4- کشت داخل آزمایشگاهی جنین های حاصل از(IVF)………………………………………………………….64

3-1-5- تازه کردن محیط کشت جنین‌ها…………………………………………………………………………………………….65

3-2- تهیه محلول‌های انجمادی……………………………………………………………………………………………………………65

3-3- مراحل انجام روند انجماد شیشه ای…………………………………………………………………………………………….66

3-4- محیط ذوب…………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-5- گروه­های آزمایشی و طراحی مطالعه……………………………………………………………………………………………66

3-6- ارزیابی جنین‌ها

3-6-1- ارزیابی کیفی جنین‌ها با استفاده از رنگ‌آمیزی افتراقی………………………………………………………….68

3-7- ایمونوسایتوشیمی پروتئین­های سطحی جنین های گوسفندی(Sheep embryo ICC)……..70

فصل چهارم: نتایج

4-1- تخمک­های منجمد شده

4-1-1- گروه آزمایشی اول، افزودن آلدوسترون به محیط IVM تخمک­های

منجمد-ذوب شده در مرحله GV………………………………………………………………………………………………………….82

4-1-2- گروه آزمایشی دوم، افزودن آلدوسترون در روز چهارم

جنینی (D4)، به محیط کشت جنین­های حاصل از تخمک­های منجمد-ذوب شده…………………………….82

4-1-3- گروه آزمایشی سوم، افزودن آلدوسترون در طی IVM،

ومتعاقباً انجماد تخمک ها در مرحله MII……………………………………………………………………………………………..83

4-1-4- گروه آزمایشی چهارم، یا گروه کننرل……………………………………………………………………………………..83

4-2- تخمک های منجمد نشده

4-2-1- گروه آزمایشی پنجم، افزودن آلدوسترون به محیط IVM تخمک­های غیر منجمد……………….85

4-2-2- گروه آزمایشی ششم، افزودن آلدوسترون در روز چهارم جنینی (D4)، به محیط کشت جنین­های حاصل از تخمک­های غیر منجمد………………………………………………………………………………………………….85

4-2-3- گروه آزمایشی هفتم، یا گروه کنترل……………………………………………………………………………………….86

4-3-

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید