پایان نامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی


دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی

عنوان:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

استاد راهنما:

دکتر مجید یاسوری

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل رمضانپور

 

فهرست مطالب:

فصل اول:طرح تحقیق

پیشگفتار………………………………………..2

1 ـ 1 ـ طرح مسأله…………………………………….. 3

1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیق……………………………………… 5

1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیق……………………………………… 6

1 ـ 4 ـ اهداف تحقیق……………………………………… 8

1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیق……………………………………… 9

1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیق……………………………………… 9

1 ـ 7ـ روش تحقیق……………………………………… 9

1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات………………………… 9

1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ای……………………………………… 9

1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانی……………………………………… 9

1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامه…………………………………….. 10

1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبه…………………………………….. 10

1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهده…………………………………….. 10

1ـ 9 ـ شاخص های تحقیق……………………………………… 10

1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیق……………………………………… 11

1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقل……………………………………… 11

1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابسته…………………………………….. 11

1ـ 11 ـ جامعه آماری……………………………………… 11

1 ـ 12 ـ روش نمونه گیری……………………………………… 12

1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………….. 12

1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفی……………………………………… 12

1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمی……………………………………… 12

1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفی……………………………………… 12

1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطی……………………………………… 13

1 ـ 14 ـ موانع تحقیق……………………………………… 13

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه…………………………………….. 16

2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالی………………….. 16

2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالی……………………………………… 16

2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی……………… 18

2 ـ 2 ـ نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال……………………. 19

2 ـ 2 ـ 1 ـ نظریه اقتصاددانان کلاسیک……………………………… 19

2 ـ 2 ـ 2 ـ نظریه کینز…………………………………….. 19

2 ـ 2 ـ 3 ـ نظریه نئوکلاسیک ها……………………………………. 19

2 ـ 2 ـ 4 ـ نظریه مزد کارایی…………………………………….20

2 ـ 2 ـ 5 ـ نظریه داخلی ها ـ خارجی ها …………………………..20

2 ـ 2 ـ 6 ـ نظریه تودارو…………………………………….. 20

2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد…………………………………….. 20

2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی……………………………….. 23

2ـ3ـ2 ـ  اعتبارات خرد وکاهش فقر…………………………………….. 25

2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی……………………… 28

2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی……………… 30

2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی……………. 30

2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا……………………………………. 31

2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا……………………………………. 31

2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا……………………………………. 32

2 ـ 4 ـ 5ـ  رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی………………… 32

2 ـ4 ـ 6 ـ  رویکرد جدید تأمین مالی روستایی…………………. 33

2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی…………………. 33

2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی……………………………………… 34

2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی……………………………………… 35

2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان…………………… 35

2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش……………………………………….. 36

2 ـ 6 ـ 2 ـ چین……………………………………… 37

2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان……………………………………… 37

2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا………………. 38

2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران…………………….. 39

2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران……………… 40

2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم……………………………….. 40

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی واقتصادی منطقه

3 ـ 1 ـ ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود…………… 45

3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعیت جغرافیایی……………………………. 45

3ـ 1 ـ 2 ـ  زمین شناسی……………………………………… 56

3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی………………………… 56

3 ـ 1 ـ 4 ـ  آب وهوا……………………………………. 57

3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگی……………………………………… 58

3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ  درجه حرارت………………………………………. 60

3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ  رطوبت نسبی……………………………….. 64

3 ـ 1 ـ4 ـ 4 باد…………………………………….. 66

3 ـ 1ـ 4 ـ 5 ـ تعداد روزهای یخبندان…………………….. 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ توپوگرافی……………………………………… 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ ناحیه جلگه ای……………………………………… 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ  نواحی کوهپایه ای………………………………… 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ  نواحی کوهستانی……………………………….. 67

3 ـ 1 ـ 6 ـ خاک شهرستان لنگرود………………………………. 68

3 ـ 1 ـ 7 ـ   پوشش گیاهی……………………………………. 69

3 ـ 1 ـ 8 ـ  جنگل……………………………………… 70

3 ـ 1 ـ 9 ـ  مراتع( چمنزار)…………………………………….. 70

3 ـ 1 ـ 10 ـ  محیط زیست………………………………………. 71

3 ـ 1 ـ 11 ـ  رودخانه ها…………………………………….71

3 ـ 1 ـ 11 ـ 1 ـ رودخانه شلمانرود…………………………………….. 72

3 ـ 1 ـ 11ـ 2 ـ رود خانه بارکیلی رود…………………………………….. 72

3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان…………………………………… 73

3 ـ 2 ـ ویژگی های انسانی……………………………………… 74

3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعیت و سکونتگاه…………………………………….. 74

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد