پایان نامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود


دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی

 

عنوان:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

 

استاد راهنما:

دکتر مجید یاسوری

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل رمضانپور

 

اسفند1393

 

فهرست مطالب

فصل اول:طرح تحقیق

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1 ـ 1 ـ طرح مسأله. 3

1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیق.. 5

1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیق.. 6

1 ـ 4 ـ اهداف تحقیق.. 8

1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیق.. 9

1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیق.. 9

1 ـ 7ـ روش تحقیق.. 9

1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات… 9

1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ای.. 9

1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانی.. 9

1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامه. 10

1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبه. 10

1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهده. 10

1ـ 9 ـ شاخص های تحقیق.. 10

1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیق.. 11

1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقل.. 11

1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابسته. 11

1ـ 11 ـ جامعه آماری.. 11

1 ـ 12 ـ روش نمونه گیری.. 12

1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 12

1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفی.. 12

1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمی.. 12

1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفی.. 12

1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطی.. 13

1 ـ 14 ـ موانع تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. 16

2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالی.. 16

2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالی.. 16

2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی.. 18

2 ـ 2 ـ نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال.. 19

2 ـ 2 ـ 1 ـ نظریه اقتصاددانان کلاسیک…. 19

2 ـ 2 ـ 2 ـ نظریه کینز. 19

2 ـ 2 ـ 3 ـ نظریه نئوکلاسیک ها 19

2 ـ 2 ـ 4 ـ نظریه مزد کارایی: 20

2 ـ 2 ـ 5 ـ نظریه داخلی ها ـ خارجی ها 20

2 ـ 2 ـ 6 ـ نظریه تودارو. 20

2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد. 20

2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی.. 23

2ـ3ـ2 ـ  اعتبارات خرد وکاهش فقر. 25

2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی.. 28

2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی.. 30

2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی.. 30

2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا 31

2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا 31

2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا 32

2 ـ 4 ـ 5ـ  رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی.. 32

2 ـ4 ـ 6 ـ  رویکرد جدید تأمین مالی روستایی.. 33

2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی.. 33

2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی.. 34

2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی.. 35

2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان.. 35

2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش…. 36

2 ـ 6 ـ 2 ـ چین.. 37

2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان.. 37

2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا 38

2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران.. 39

2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران.. 40

2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم. 40

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی واقتصادی منطقه

3 ـ 1 ـ ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود. 45

3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعیت جغرافیایی.. 45

3ـ 1 ـ 2 ـ  زمین شناسی.. 56

3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی.. 56

3 ـ 1 ـ 4 ـ  آب وهوا 57

3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگی.. 58

3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ  درجه حرارت… 60

3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ  رطوبت نسبی.. 64

3 ـ 1 ـ4 ـ 4 باد. 66

3 ـ 1ـ 4 ـ 5 ـ تعداد روزهای یخبندان.. 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ توپوگرافی.. 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ ناحیه جلگه ای.. 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ  نواحی کوهپایه ای.. 67

3 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ  نواحی کوهستانی.. 67

3 ـ 1 ـ 6 ـ خاک شهرستان لنگرود. 68

3 ـ 1 ـ 7 ـ   پوشش گیاهی: 69

3 ـ 1 ـ 8 ـ  جنگل.. 70

3 ـ 1 ـ 9 ـ  مراتع( چمنزار). 70

3 ـ 1 ـ 10 ـ  محیط زیست… 71

3 ـ 1 ـ 11 ـ  رودخانه ها: 71

3 ـ 1 ـ 11 ـ 1 ـ رودخانه شلمانرود. 72

3 ـ 1 ـ 11ـ 2 ـ رود خانه بارکیلی رود. 72

3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان.. 73

3 ـ 2 ـ ویژگی های انسانی.. 74

3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعیت و سکونتگاه. 74

3 ـ 2 ـ 2 ـ وضعیت برخورداری دهستانهای منطقه از امکانات و خدمات… 79

3 ـ 3ـ بررسی خصوصیات اقتصادی شهرستان.. 81

3 ـ 3 ـ 1 ـ صنعت… 81

3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ اقتصاد صنعت و معدن.. 81

3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ تولیدات صنعتی.. 83

3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ معدن.. 83

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید