پایان نامه بررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان بخوانید پایان نامهبررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 موضوع:

بررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

 استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر جعفر پویا منش

فصل اول

مقدمه                                                                                           6

بیان مسئله                                                                                    8

اهداف تحقیق                                                                                  9

فصل دوم

انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس                                         14

تفاوت عز نفس با خود پنداره                                                                21

ریشه ها و ابعاد عزت نفس                                                                  22

عزت نفس بالا و پایین                                                                         26

شیوه پرورش                                                                                    28

بدرفتاری جسمانی یا جنسی                                                               29

ظاهر جسمانی                                                                                  30

تغییرات در خود پنداره                                                                          

تغییرات در عزت نفس                                                                           35

راههایی بسوی هویت                                                                          37

عواملی که بر رشد هویت تأثیر می گذارند                                                 40

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                                      44

روش نمونه گیرى                                                                                 45

اعتبار و روانی ابزار تحقیق                                                                      46

روش آمارى                                                                                         47

فصل چهارم

جداول پرسشنامه                                                                                 50

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                              51

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها                                                                  

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیرى                                                                                58

پیشنهادات                                                                                           60

پرسشنامه عزت نفس                                                                            61

مقیاس تأیید خویشتن راتوس                                                                    65

منابع

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید