پایان نامه بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (MA)

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد

استاد راهنما:

دکتر سید احمد هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- بیان مساله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-3- اهداف پژوهش… 9

1-3-1- هدف کلی.. 9

1-3-2- اهداف فرعی.. 9

1-4 سؤالهای پژوهش… 9

1-4-1- سؤال اصلی پژوهش… 9

1-4-2- سؤالهای فرعی.. 9

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-5-1- تعاریف مفهومی.. 9

1-5-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم:پیشینه پژوهش

مقدمه. 16

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- معلم راهنما 16

2-1-2- وظایف راهنمایان تعلیماتی (آموزشی) 19

2-1-3- مطالعات در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی.. 20

2-1-4- روش تدریس… 25

2-1-4-1-  شاخص های تدریس کارآمد. 35

2-1-4-2-  نقش عوامل مؤثر بر یادگیری در روند تدریس… 36

2-1-4-3- برخی از عیوب روش تدریس… 37

2-1-5-روابط انسانی.. 38

2-1-6- ارزشیابی.. 45

2-1-6-1- اهداف ارزشیابی.. 46

2-2- پیشینه پژوهش… 48

2-2-1-  پژوهش های داخلی.. 48

2-2-2- پژوهش های خارجی.. 51

2-3- جمع بندی نهایی.. 53

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه. 55

3-1- روش پژوهش… 55

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 55

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 55

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 57

3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

فصل چهارم:یافته های پژوهش

مقدمه. 59

4-1- اطلاعات جمعیت شناختی.. 59

4-2 – سؤالات تحقیق. 64

4-2-1 سؤال اول تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟. 65

4-2-2 سؤال دوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟  67

4-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـیابی دانش آموزان موثر میباشد؟  71

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 76

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2- تفسیر یافته ها 77

5-2-1- آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟. 77

5-2-2- آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟  78

5-2-3 سؤال سوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر میباشد؟  79

5-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـیابی دانش آموزان موثر میباشد؟  80

5-3- نتیجه گیری کلی.. 81

5-4- محدودیت های پژوهش… 82

5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیت های کاربردی) 82

5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیت های پژوهشی) 82

5-5- پیشنهادهای پژوهش… 83

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی.. 83

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83

فهرست منابع و مآخذ. 84

پیوست.. 92
فهرست جداول

جدول3-1: نحوه امتیازبندی سؤالات پرسشنامه. 56

جدول3-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ. 56

جدول 4-1 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس جنسیت.. 60

جدول 4-2 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس سابقه خدمت.. 61

جدول 4-3 : توزیع فراوانی مدارس محل خدمت معلمان بر اساس جنسیت.. 62

جدول 4-4 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها 63

جدول 4-5 : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 65

جدول 4-6 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق. 65

جدول 4-7 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال اول تحقیق. 66

جدول 4-8 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال اول تحقیق. 67

جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق. 67

جدول 4-10 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال دوم تحقیق. 68

جدول 4-11 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال دوم تحقیق. 69

جدول 4-12 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق. 69

جدول 5-13 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال سوم تحقیق. 70

جدول 4-14 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط به سؤال سوم تحقیق. 71

جدول 4-15 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق. 71

جدول 4-16 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال چهارم تحقیق. 72

جدول 4-17 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال چهارم تحقیق. 73

جدول شماره 4-18 : نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبهی مؤلفه ها با استفاده آزمون فریدمن.. 73
فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس جنسیت.. 60

نمودار 4-2 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس سابقه خدمت.. 61

نمودار 4-3 : توزیع درصد فراوانی مدارس محل خدمت معلمان بر اساس جنسیت.. 62

نمودار 4-4 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها 63
فهرست اشکال

شکل 1: نمودار چرخه نتایج برقراری روابط انسانی، اقتیاس از میر کمالی، (1382)، روابط انسانی در آموزشگاه. 43

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید