پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست¬های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی


دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان:

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

استاد راهنما :

دکتر نوفرستی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 2

1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2

1-2 ضرورت انجام مطالعه. 3

1-3 هدف مطالعه. 4

1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. 4

1-5 وظایف کلی دولت.. 5

1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6

1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6

1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7

1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی.. 8

1-7-1 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی.. 8

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه. 10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک… 12

2-1-2 مکتب کینزی.. 12

2-1-3 مکتب پولیون. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید. 14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1 الگوی هارود. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18

2-2-2 الگوی دومار 18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک… 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه. 29

3-1 مطالعات خارجی.. 30

3-2مطالعات مربوط به ایران. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 49

4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53

4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63

5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63

5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 68

5-3 بررسی پایایی متغیرها 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 73

5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب.. 76

5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-3 سرمایه انسانی.. 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 77

5-7 پیشنهادات.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها 83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94

پیوست4: داده­های آماری.. 98

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(1-1) اهداف سیاست­های اقتصادی.. 7

جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد. 15

نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22

جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش­بینی متفاوت) 38

جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار 39

جدول(4-1) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها 51

جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52

جدول(4-3) وزن واریانس­های متغیرهای سیاستی…………..50

نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 56

نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت و رشد اقتصادی.. 56

نمودار(5-2-1)  لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64

نمودار(5-2-2)  لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65

نمودار(5-2-3)  لگاریتم حاصلضرب نیروی­کار در متوسط تحصیلات شاغلین.. 66

نمودار(5-2-4)  نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری) 67

جدول(5-3-1) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته. 69

جدول(5-4-1) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت.. 73

جدول(5-4-2) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاه­مدت.. 75

جدول(5-4-3) نتایج برآورد مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 75

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید