پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی و حرکتی نوجوانان دختر


عنوان پایان‌ نامه:

بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حرکتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

فصل اولمقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. 6

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 10

فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………. 11

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… 12

نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….. 12

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………. 12

تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………. 13

معلولیت…………………………………………………………………………………………………… 13

معلولیت جسمی- حرکتی……………………………………………………………………………… 13

خلاقیت (تفکر خلاق)……………………………………………………………………………………. 14

خودپذیری…………………………………………………………………………………………………. 14

خود………………………………………………………………………………………………………… 15

خودپنداری………………………………………………………………………………………………… 16

 روان‌نژندی (روان رنجوری)………………………………………………………………………………. 16

خودشکوفایی…………………………………………………………………………………………….. 17

توانبخشی………………………………………………………………………………………………… 17

فصل دوم

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 19

بررسی تاریخی……………………………………………………………………………………………. 21

تعریف خلاقیت……………………………………………………………………………………………… 21

عوامل موثر بر خلاقیت…………………………………………………………………………………….. 27

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………………………………. 27

دیدگاه روانکاوی از خلاقیت………………………………………………………………………………… 29

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت…………………………………………………………………………….. 30

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت……………………………………………………………………………… 31

خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود…………………………………………………………………….. 32

مازلو و نظریه خود…………………………………………………………………………………………… 33

چگونگی شکل‌گیری خود………………………………………………………………………………….. 34

خودپنداری…………………………………………………………………………………………………… 35

رشد خودپنداری در نوجوانی………………………………………………………………………………. 36

خودواقعی و خود آرمانی…………………………………………………………………………………… 37

خودشکوفایی و خلاقیت…………………………………………………………………………………… 38

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان…………………………………………………………… 40

مروری بر دنیای معلولین…………………………………………………………………………………… 41

معلول چیست؟……………………………………………………………………………………………… 43

علل معلولیت‌ها……………………………………………………………………………………………… 45

انواع معلولیت………………………………………………………………………………………………… 45

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حرکتی……………………………………………………………… 46

معلولیت جسمی- حرکتی و خودپنداری………………………………………………………………….. 47

مشکلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی………………………………………………………………. 48

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حرکتی…………………………………………………. 49

توان بخشی معلولین جسمی- حرکتی………………………………………………………………….. 50

فصل سوم

موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 53

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 53

گروه مقایسه…………………………………………………………………………………………………. 53

روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………… 54

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 54

ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 55

1- آزمون خلاقیت تورنس……………………………………………………………………………………… 55

نمره‌گذاری پرسشنامه……………………………………………………………………………………….. 55

آزمون خودپذیری……………………………………………………………………………………………….. 56

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری………………………………………………………………………………….. 56

روش آماری…………………………………………………………………………………………………….. 57

نحوه اجرای آزمون……………………………………………………………………………………………… 57

فصل چهارم

نقد و اعتبار فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………… 60

فرضیه شماره 1………………………………………………………………………………………………… 60

فرضیه شماره 2………………………………………………………………………………………………… 65

فرضیه شماره 3………………………………………………………………………………………………… 70

فصل پنجم

خلاصه فصول قبل……………………………………………………………………………………………….. 76

تفسیر و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 78

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 81

محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………… 83

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………….. 84

منابع مورد مطالعه…………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید