پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت– گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : تشکیلات و روش‌ها

عنوان :

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش

گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره

استاد راهنما:

دکتر جعفر حاجی بزرگی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1-   فصل اول: کلیات تحقیق. 3

1-1-                مقدمه. 3

1-2-                تشریح و بیان مساله. 5

1-2-1-                    تشریح مساله. 5

1-2-2-                    بیان مساله. 6

1-3-                اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4-                اهداف تحقیق.. 7

1-5-        فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-                متغیرهای تحقیق.. 8

1-6-1-                    متغیر مستقل : فرهنگ سازمانی. 8

1-6-2-            متغیر وابسته : مدیریت دانش.. 9

1-6-3-                    مدل اولیه تحقیق. 9

2-   فصل دوم: ادبیات تحقیق. 12

2-1-        مقدمه. 12

2-2-                سابقه موضوع و تحقیقات انجام شده 13

2-3-                مفهوم فرهنگ… 15

2-4-                تعریف فرهنگ سازمانی. 15

2-5-                ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ سازمانی. 21

2-6-                الگوها، نوع‌ها یا سطوح مختلف فرهنگ سازمانی. 22

2-6-1-                    نوع‌‌شناسی کوئین و روهرباف ( 1983) و کوئین (1988) 23

2-6-2-                    مدل شناختی (سطوح) فرهنگ سازمانیـ ادگار شاین (1985) 24

2-6-3-                    نوع‌شناسی کوک و زومال ( 1993) 25

2-6-4-                    نوع‌شناسی تائونو ککاله ( 1998) 26

2-7-                ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه گیرت هافستد 27

2-8-                مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی استیفن رابینز. 28

2-9-                مدل پارسونز. 29

2-10-              مدل تقسیم ‌بندی فرهنگ سازمانی کوئین و مک گراث.. 29

2-11-              مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون. 30

2-12-              مدل ساروس و دیگران (مدل نظری پژوهش) 34

2-12-1-                  رقابت‌پذیری.. 36

2-12-2-                  مسئولیت اجتماعی. 37

2-12-3-                  حمایت‌گری.. 38

2-12-4-                  نوآوری.. 38

2-12-5-                  تأکید بر پاداش.. 39

2-12-6-          جهت‌گیری عملکرد 40

2-12-7-                  ثبات.. 40

2-13-      دلایل انتخاب مدل ساروس و دیگران به عنوان مدل نظری پژوهش… 41

2-14-              جهان‌بینی اسلامی و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی. 42

2-15-      تعریف مدیریت دانش… 44

2-16-              تاریخچه مدیریت دانش… 46

2-17-              مفاهیم اصلی و مهم در مدیریت دانش… 47

2-17-1-                  داده 47

2-17-2-                  اطلاعات.. 48

2-17-3-                  دانش.. 48

2-18-              کاربرد دانش… 49

2-19-              نقشه دانش… 50

2-19-1-                  طبقهبندی نقشه های دانش.. 51

2-19-2-                  نقشه دانش و نمودار سازمانی. 51

2-19-3-                  ویژگیهای نقشه های دانش مناسب.. 52

2-20-              نگاشت دانش… 52

2-21-              اهداف نگاشت دانش… 53

2-22-      نحوه استقرار مدیریت دانش در سازمان. 54

2-23-              بسترهای مورد نیاز برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان. 57

2-24-              عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش… 60

2-25-              موانع موجود در استقرار مدیریت دانش… 66

2-26-      رویکردهای بهبود مدیریت دانش در سازمان. 69

2-26-1-                  جذب و پرورش نخبگان. 69

2-26-2-                  اعتلای فرهنگ سازمانی. 69

2-26-3-                  ایجاد و توسعه هسته های دانشی. 70

2-26-4-                  توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی. 70

2-26-5-                  ایجاد شبکه های اجتماعی. 71

2-26-6-                  بهره گیری از نظام نیرومند ارزیابی عملکرد 71

2-26-7-                  توسعه نظام مدیریت.. 71

2-26-8-                  نقش دادن به مدیران میانی. 72

2-26-9-          روزآمد نمودن نظام فناوری اطلاعات و امنیت.. 72

2-26-10-                       هم راستایی با خطوط راهبردی.. 73

2-27-              مدل های مدیریت دانش… 73

2-27-1-                  مدل  Nonakaو  Takeuchi  -1995. 73

2-27-2-                  مدل‌هایTannembaum  و  Alliger – 2000 وP.N. Rastogi  – 2000. 75

2-27-3-                  مدل‌های Probst, Raub  و Romhardt  – 2002 وHeisig  – 2001. 76

2-27-4-                  مدل Mark W. McElroy – 2002. 77

2-28-              چهارچوب نظری تحقیق.. 79

2-29-      مدل تحقیق.. 80

2-30-              سازمان مورد مطالعه. 81

2-30-1-                  معرفی سازمان مورد مطالعه. 81

2-30-2-                  پیشینه سازمان. 81

2-30-3-                  تعریف گمرک.. 82

2-30-4-                  وظایف گمرک ایران. 82

2-30-5-                  نقشهای گمرک.. 83

2-30-6-                  چشم انداز. 84

2-30-7-                  بیانیه رسالت سازمان. 84

2-30-8-                  اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان. 84

3-   فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 88

3-1-                مقدمه. 88

3-2-                نوع و روش تحقیق.. 88

3-2-1-                    نوع تحقیق. 88

3-2-2-                    روش تحقیق و شیوه انجام آن. 89

3-3-                روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 90

3-3-1-                    روش‌های میدانی. 90

3-3-2-                    روش کتابخانه‌ای.. 90

3-3-3-                    پرسشنامه 90

3-4-                جامعه آماری ( N) 91

3-5-                نمونه آماری ( n) 92

3-6-                روش آزمون تحقیق.. 92

3-7-                نحوه بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 93

3-7-1-                    اعتبار (روایی) پرسشنامه. 93

3-7-2-            پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 94

3-7-3-            پایایی پرسشنامه تحقیق. 94

4-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق. 97

4-1-                مقدمه. 97

4-2-                عملیات آمار توصیفی. 97

4-2-1-                    شاخص‌های آمار توصیفی. 97

4-3-                عملیات آمار استنباطی. 101

4-3-1-                    آزمون نرمال بودن داده ها 101

4-3-2-                    تحلیل همبستگی دو متغیری.. 102

4-3-3-                    تحلیل رگرسیون چندگانه. 107

4-3-4-                    آزمون معنی دار بودن ضرایب.. 109

4-4-        رتبه‌بندی ابعاد متغیرهای تحقیق.. 109

4-4-1-                    آزمون فریدمن برای مقایسه ابعاد عوامل فرهنگ سازمانی. 109

4-5-                تجزیه و تحلیل داده های کتابخانه ای.. 110

5-   فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهاد 114

5-1-        توصیف روش‌های بکارگرفته شده 114

5-2-        نتایج کلی تحقیق (آمار استنباطی) 115

5-2-1-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌1: 115

5-2-2-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیهی اخص‌2: 115

5-2-3-                    نتیجهگیری از ازمون فرضیهی اخص‌3: 117

5-2-4-                    نتیجه گیری از ازمون  فرضیه‌ی اخص‌4: 118

5-2-5-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌5: 119

5-2-6-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌6: 120

5-2-7-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌7: 120

5-2-8-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌8: 121

5-2-9-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اهم: 121

5-3-        نتایج حاصل از مبانی نظری تحقیق.. 122

5-4-                پیشنهاد‌ات.. 122

5-5-                پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 124

5-6-                موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 124

6-   ضمیمه و پیوست‌ 125

6-1-                پرسش‌نامه (پیوست الف) 125

6-2-                هیستوگرام عوامل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(پیوست ب) 129

7-   فهرست منابع و مآخذ 134

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 دسته‌بندی تعاریف فرهنگ… 15

جدول ‏2‑2 مدل فرهنگ سازمانی کوئین (1988) 23

جدول ‏2‑3 : نمودار ترسیمی تئوری همانندی/ ناهمانندی فرهنگ کار تائونو ککاله (1998) 27

جدول ‏2‑4 مدل AGIL پارسونز (گریفین، 1991، ص401) 29

جدول ‏2‑5 تقسیم‌بندی کوئین و مک‌گراث از فرهنگ‌های سازمانی. 30

جدول ‏2‑6 ویژگی‌های چهارگانه فرهنگ سازمانی دنیسون. 31

جدول ‏2‑7 : عوامل مفقیت مدیریت دانش از دید دانشمندان (2003) Okounoye. 59

جدول ‏2‑8 : عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (آلازمی و زئیری، 2003) 61

جدول ‏2‑9 : عوامل فرهنگ سازمانی (مدل ساروس و دیگران، 2002) 80

جدول ‏3‑1 : ترکیب سوالات.. 90

جدول ‏3‑2 : آزمون آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 95

جدول ‏3‑3 : آزمون آلفای کرونباخ بر اساس متغیرها 95

جدول ‏4‑1 : شاخص های آماری. 100

جدول ‏4‑2: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 102

جدول ‏4‑3 :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اهم 103

جدول ‏4‑4 :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص1. 103

جدول ‏4‑5  :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص2. 104

جدول ‏4‑6  :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص3. 104

جدول ‏4‑7 :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص4. 105

جدول ‏4‑8 : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص5. 105

جدول ‏4‑9 : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص6. 106

جدول ‏4‑10  : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص7. 106

جدول ‏4‑11 : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص8. 107

جدول ‏4‑12 : خلاصه مدل. 107

جدول ‏4‑13: تحلیل آنووا 108

جدول ‏4‑14 :  تحلیل رگرسیون چندگانه 108

جدول ‏4‑15 : آزمون معنی داربودن عوامل فرهنگ سازمانی. 110

جدول ‏4‑16 :  آزمون فریدمن برای مقایسه عوامل فرهنگ سازمانی. 110

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1‑1 مدل فرهنگ سازمانی ساروس و مدیریت دانش لاوسون. 9

شکل ‏2‑1  مدل اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی دنیسون 2000. 31

شکل ‏2‑2  عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش (اصیلی، 1381) 55

شکل ‏2‑3  مدل شبکه‌ای میسرا (2003) 58

شکل ‏2‑4 چارچوب مدیریت دانش APQC.. 59

شکل ‏2‑5 ساختار سازمانی گمرک ج. ا. ایران (منبع: سایت گمرک ایران) 86

شکل ‏4‑1 : نمودار سن پاسخ دهندگان. 98

شکل ‏4‑2: نمودار تخصص و رشته پاسخ دهندگان. 98

شکل ‏4‑3 : نمودار سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 99

شکل ‏4‑4 : نمودار سابقه کار پاسخ دهندگان. 99

شکل ‏4‑5 : نمودار جنسیت پاسخ دهندگان. 100

 

 

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی    کد واحد:101کد شناسایی پایان نامه:
عنوان پایان نامه :بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
استاد راهنما : دکتر جعفر حاجی بزرگی
آدرس و شماره  تلفن: تهران، تقاطع خ رودکی با خ هاشمی کوچه شهید اسکویی …
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می‌گردد. در حالی‌که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی اسلامی تا حدودی قابل حل می‌باشد.

هدف این تحقیق ضمن بررسی مدل‌های مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و مرور ادبیات و مبانی نظری مرتبط، تعیین تاثیر ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌باشد.‌

برای این کار، ابتدا شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را از منابع معتبر علمی استخراج و مناسب‌ترین پرسش‌نامه‌ استاندارد را انتخاب نمودیم. پرسش‌نامه مذکور را بر اساس اعتقادات و باورهای دینی خود تنظیم نموده و پس از ارزیابی و تایید روایی و پایایی، آن را در میان جامعه آماری توزیع و سپس جمع‌آوری و به بررسی و تجریه و تحلیل آن با نرم‌افزار SPSS19 پرداختیم.

طی تحلیل‌های آماری انجام شده روی داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مشخص شد که بین مدیریت دانش و کلیه شاخص‌های فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و قوی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد معنویت، توجه به مسائل دینی و مذهبی و انجام وظایف شرعی موجب تشدید احساس مسئولیت و میل به پیشرفت وتعالی درکارکنان می‌شود و افراد را به سمت استقرار مدیریت دانش سوق می‌دهد.

در نهایت با به توجه نتایج پژوهش توصیه می‌گردد با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی، شاخصه‌های فرهنگی مفید و مؤثر بر مدیریت دانش ارتقاء، حفظ و تقویت گشته و شاخص‌هایی که نامطلوب و غیر مؤثر بودند تغییر یا اصلاح شوند.

کلمات کلیدی: گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید