پایان نامه بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل


دانشگاه  آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان :

بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..١

فصل اول:کلیاتتحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 تاریخچه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 6

1-3-1 پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. 6

1-3-2 پیشینه داخلی…………………………………………………………………………….. 7

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………. 8

1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………….. 9

1-6 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………. 10                       

      1-6-1 رفتار سبز مصرف کننده……………………………………………………………….. 14

1-6-2 پاسخ مصرف کننده به بازاریابی سبز……………………………………………………… 14

1-6-3 تجربه پیشین………………………………………………………………………………….. 15

1-6-4 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………….. 16

   1-6-5 مصرف کننده در معرض ارتباطات بازاریابی قرار می گیرد…………………………….16

   1-6-6 دانش زیست محیطی……………………………………………………………17

1-6-7 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده (PCE) ………………………………………..17

  1-6-8 عوامل جمعیت شناختی………………………………………………………….. 18

1-7 مدل تحقیق…………………………………………………………………………… 19

1-8 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………. 19

1-9 روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 20

1-10 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………….. 20

1-11 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………… 20

1-12 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)…………………………………………….. 21

1-13 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………. 21

1-14 روش ها و ابزار گردآوری داده­ها (اطلاعات)………………………………….. 21

1-15 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………… 21

1-16 شرح اصطلاحات و متغیرهای تحقیق…………………………………………… 22

فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 26

2-2 بازاریابی………………………………………………………………………………………… 27

2-3 بازاریابی اجتماعی…………………………………………………………………………. 28

2-4 مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………. 30

2-4-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی………………………………………………………… 31

2-4-2 مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز………………………………………. 33

2-4-3 سبز شدن مدیریت……………………………………………………………………….. 33

2-4-4 مسائل محیطی جهانی………………………………………………………. 34

2-4-5 چگونگی تبدیل شدن به مدیریت سبز و ایفای مسئولیت اجتماعی                           34

2-5 بازاریابی سبز………………………………………………………………………………. 36

2-5-1 تاریخچه ی بازاریابی سبز………………………………………………….. 36

2-5-2 بازاریابی یا پایداری……………………………………………………………….. 38

2-5-3 تعریف بازاریابی سبز……………………………………………….. 39

2-5-4 سیر تکاملی  بازاربابی سبز……………………………………………… 41

2-5-5 چالش بازاریابی سبز…………………………………………………………. 42

2-5-6 چرا بازاریابی سبز؟………………………………………………………………. 44

2-5-7 آمیخته ی بازاریابی سبز……………………………………………… 45

2-5-8 سطوح بازاریابی سبز…………………………………………………………. 48

2-5-9 بخش­بندی بازار سبز………………………………………………………………… 49

2-6 مصرف­کنندگان سبز……………………………………………………………………… 50

2-7 نوع شناسی مشتریان…………………………………………………………………… 51

2-8 مدیریت محصولات سبز…………………………………………………………………. 51

2-9 بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها 52

بخش دوم

2-10 ارزش ها و اعتقادات زیست محیطی…………………………………………. 55

2-11 پاسخ مصرف­کننده به بازاریابی سبز (برندهای شرکت­های حامی محیط زیست)              57

2-12 دانش زیست محیطی……………………………………………………………………… 58

2-13 تجربیات پیشین…………………………………………………………………………. 59

2-14 هنجارهای ذهنی…………………………………………………………………………. 61

2-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده…………………………………………….. 62

2-16 ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………. 64

2-17 عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………. 67

2-17-1 سن………………………………………………………………………………….. 68

2-17-2 جنسیت………………………………………………………………… 68

2-17-3 تحصیلات…………………………………………………………………………….. 69

2-17-4وضعیت تأهل………………………………………………………… 70

2-18 رفتار مصرف کننده…………………………………………………….. 70

2-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟……………………………………………………… 70

2-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده…………………………………………….. 71

2-18-3 تصمیم گیری خرید…………………………………………………………….. 72

2-18-4 تصمیم گیری چیست؟……………………………………………………. 72

2-18-5 قصدخرید……………………………………………… 73

بخش سوم

2-19 پیشینهپژوهش…………………………………………………………………….. 74

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………… 80

3-2انواع پژوهش………………………………………………………………………………. 81

3-2-1تحقیق توصیفی……………………………………………………………………. 82

3-2-2تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………… 83

3-2-3تحقیق همبستگی…………………………………………………………………… 83

3-3جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………… 84

3-4تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………… 85

3-5ابزار جمع آوری داده­ها……………………………………………………………. 85

3-6 متغیرها…………………………………………………………………………………….. 89

3-6-1متغیر مستقل…………………………………………………………………….. 90

3-6-2متغیر وابسته……………………………………………………………………….. 90

3-11روایی و پایایی ابزار سنجش………………………………………………………….. 94

3-11-1روایی………………………………………………………………………………. 95

3-11-2پایایی……………………………………………………………………………… 97

3-12تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………. 100

3-13 تحلیل آماری داده­ها…………………………………………………….. 100

3-14 ضرورت استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری……………………… 100                                                                                                                                                                                    

   3-15 نرم افزار لیزرل………………………………………………….101

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………….. 103

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………… 103

4-2-1ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………. 104

4-2-1-1متغیر سن……………………………………………………………………….. 104

4-2-1-2 متغیر سطح تحصیلات………………………………………………………… 105

4-2-1-3 متغیر جنسیت…………………………………………………………………… 106

4-2-1-4 وضعیت تأهل……………………………………………………………………….. 106

4-2-1-5 بررسی آماره­های توصیفی…………………………………………………………………. 107

4-2-1-6 بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره………………………………………………………………………… 108

4-3اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………… 109

4-3-1مدل اندازه­گیری یا تحلیل عاملی تأییدی(CFA)…………………………………………………………………. 110

4-3-1-1مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای وابسته تحقیق…………………………………………………….. 111

4-3-1-2 مدل تحلیل عاملی تأییدی مستقل بیرونی تحقیق………………………………………………………… 117

4-3-2مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)………………………………………………………………………………………. 128

4-3-2-1 برازش مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)……………………………………………………………………. 136

4-5 بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر قصد خرید سبز……………………………………….. 139

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

5- 1مقدمه………………………………………………………………………………….. 142

5-2خلاصه تحقیق…………………………………………………….. 142

5-2-1 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………. 143

5-2-2 نتایج بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………. 143

5-3  پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ………..147

5-3-1  پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………….. ……….147

5-3-2  پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………………………….. ……..149

5-4  محدودیت­های پژوهش     ……150

چکیده

افزایش نگرانی­ و آگاهی­های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. در برخی از کشورها این چشم­اندازهای زیست محیطی موجب توسعه­ی محصولاتی همچون شوینده­های تجزیه­پذیر، محصولات غذایی ارگانیک و غیره شده است. همزمان با افزایش میزان اهمیت مسائل زیست محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان مصرف­کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروری به نظر می­رسد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل منتخب تأثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان و نیز بررسی تأثیر اعتقادات زیست محیطی آنها بر رفتار زیست محیطی شان می­باشد. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه­ا­ی ساختار یافته­ میان نمونه­ای 400 نفری از شهروندان شهر اردبیل جمع­آوری گردید و با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و SPSS تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که میان اعتقادات زیست محیطی و رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان شکافی وجود ندارد، به علاوه عواملی همچون برندهای شرکت­های حامی محیط زیست،وجود فعالیتهای ارتباطات بازاریابی، نگرش افراد مبنی برارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده­ی مصرف­کننده بر قصد خرید سبز او تأثیرگذار می­باشند

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید