پایان نامه بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محله بر روی سلامت اجتماعی ساکنین


دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

استاد راهنما:

دکتر اکرم محمدی

 استاد مشاور:

دکتر اسداله نقدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول………………………………… 1

1-1- بیان مسئله………………………………… 3

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………. 6

1-3- سؤالات تحقیق…………………………………. 7

1-4- هدف کلی تحقیق…………………………………. 8

1-5- اهداف جزئی…………………………………. 8

فصل دوم………………………………… 11

2-1- مقدمه………………………………… 11

2-2- پیشینهی تحقیق…………………………………. 12

2-2-1- تحقیقات داخلی…………………………………. 12

2-2-2- تحقیقات خارجی.. ………………………………..16

2-3- مبانی نظری…………………………………. 21

2-3-1- مقدمه………………………………… 21

2-3-2- سلامت اجتماعی…………………………………. 21

2-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید………………………………… 23

2-3-4- محیط اجتماعی…………………………………. 27

2-3-4-1- دلبستگی مکانی…………………………………. 27

2-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی…………………………………. 28

2-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی…………………………………. 29

2-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی…………………………………. 33

2-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی…………………………………. 34

2-3-4-4-1- عوامل کالبدی…………………………………. 34

2-3-4-4-2- عوامل اجتماعی…………………………………. 35

2-3-5- امنیت اجتماعی…………………………………. 37

2-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی…………………………………. 38

2-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی…………………………………. 38

2-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی…………………………………. 39

2-3-6- محیط فیزیکی…………………………………. 48

2-3-6-1- قابلیت پیاده مداری…………………………………. 48

2-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها……………………………….. 49

2-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده……………………………….. 50

2-3-6-4- عوامل اجتماعی پیاده راه ها……………………………….. 54

2-3-6-5- امنیت پیاده راه ها ………………………………..56

2-3-7- امکانات ارتباطی…………………………………. 58

2-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا……………………………….. 59

2-3-7-2- روابط مردم در مکان…………………………………. 59

2-3-8- چارچوب نظری…………………………………. 67

2-3-9- مدل نظری تحقیق…………………………………. 71

2-4- فرضیات تحقیق…………………………………. 72

فصل سوم………………………………… 11

3-1- مقدمه………………………………… 75

3-2- نوع روش پژوهش…………………………………… 75

3-3- جامعه آماری………………………………… 76

3-4- حجم نمونه………………………………… 76

3-5- روش نمونه‌گیری…………………………………. 76

3-6- ابزار پژوهش…………………………………… 77

3-7- واحد تحلیل…………………………………. 77

3-8- سطح تحلیل…………………………………. 77

3-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی………………. 78

3-9-1- سلامت اجتماعی…………………………………. 78

3-9-2- امنیت اجتماعی…………………………………. 83

3-9-3- دلبستگی مکانی…………………………………. 83

3-9-3-1- مؤلفه های دلبستگی مکانی…………………………………. 84

3-9-3-1-1- وابستگی مکانی…………………………………. 84

3-9-3-1-2- هویت مکانی…………………………………. 85

3-9-4- قابلیت پیاده مداری…………………………………. 86

3-9-5- امکانات ارتباطی…………………………………. 88

3-10- پایایی (قابلیت اعتماد)……………………………….. 89

3-11- روایی (اعتبار)……………………………….. 89

فصل چهارم. ………………………………..99

4-1- مقدمه………………………………… 93

4-2- یافته های توصیفی…………………………………. 94

4-2-1- جنسیت………………………………….. 94

4-2-2- سن پاسخگویان…………………………………. 94

4-2-3- متغیر سلامت اجتماعی…………………………………. 95

4-2-4- متغیر امنیت اجتماعی…………………………………. 95

4-2-5- متغیر دلبستگی مکانی…………………………………. 96

4-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری…………………………………. 97

4-2-7- متغیر امکانات ارتباطی…………………………………. 97

4-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره……………………………….. 99

4-3-1-1- فرضیه اول…………………………………. 99

4-3-1-2- فرضیه دوم………………………………… 100

4-3-1-3- فرضیه سوم………………………………… 103

4-3-1-4- فرضیه چهارم………………………………… 105

4-3-1-5- فرضیه پنجم………………………………… 106

4-3-2- مدل معادله ساختاری محله لبخندق…………………………………. 108

4-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق…………………. 110

4-3-3- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران………………………… 111

4-3-3-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران……………….. 113

4-3-4- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی………………….. 114

4-3-5- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی……………… 116

فصل پنجم………………………………….120

5-1- مقدمه………………………………… 121

5-2- نتایج حاصل از توصیف داده ها……………………………….. 123

5-3- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین داده ها……………………………….. 124

5-4- پیشنهاد‌ها ………………………………..127

منابع…………………………………. 139

ضمائم…………………………………. 150

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید