پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش­های نیمه حضوری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر رحیم عابدی

 ماه و سال:

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که از میان آن­ها 73 شرکت از طریق نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های اصلی تحقیق که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معناداری ندارد، سرمایه در گردش بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری ندارد. سرمایه فکری و سرمایه در گردش هر دو بر حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و منفی و بر بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش در بین شاخص­های عملکرد مالی فقط بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. هم­چنین در بین عناصر سرمایه فکری (کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری)، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معنادار و منفی و کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده دارایی­ها دارند، کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر بازده دارایی­ها ندارد. کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارند، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد. کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر حاشیه سود دارد، کارایی سرمایه به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر حاشیه سود ندارند.

واژه­های کلیدی:

سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، سرمایه در گردش، عملکرد مالی.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                                        

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-4- هدف­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-1- هدف­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2- هدف­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5- سؤال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-1- سؤال­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-2- سؤال­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6-1- فرضیه­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6-2- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………7

1-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….10

1-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-2- روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………10

1-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….10

1-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..11

1-10- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….11

1-11- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..11

1-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….11

1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..12

1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….12

1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..12

1-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..12

1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….12

1-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………13

1-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق                          

سرمایه فکری

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………16

2-2- سازمان دانش بنیان و دارایی­های فکری……………………………………………………………………………………………….17

2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….18

2-4- ویژگی­های سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..20

2-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….22

2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………24

2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….25

2-6- دلایل توجه به اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..26

2-7- روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..27­

2-8- اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..28

2-9- مزایا و معایب روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………29

2-10- مدل­های متداول اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………….29

2-10-1- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون……………………………………………………………………..30

2-10-2- مدل اسکاندیا یا نویگیتور……………………………………………………………………………………………………30

2-10-3- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)………………………………………………31

2-10-4- مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………….31

2-10-5- مدل راهنمای دارایی­های نامشهود…………………………………………………………………………………….33

2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………..33

2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک……………………………………………………………………………….33

2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………34

2-13- راه­های توسعه عناصر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..35

2-13-1- توسعه سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………35

2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………..35

2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)………………………………………………………………………………………35

 

سرمایه در گردش

2-14- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-15- ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………………36

2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………………………….37

2-17- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………37

2-18- استراتژی­های گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………………………..37

2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………..38

2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………38

2-20-1- دوره واریز بستانکاران……………………………………………………………………………………………………….38

2-20-2- دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………..39

2-20-3- دوره گردش موجودی­ها…………………………………………………………………………………………………..40

2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد……………………………………………………………………………………………………..40

عملکرد مالی

2-21- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-22- سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-23- عملکرد مالی و روش­های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….42

2-24- پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-24-1- پیشینۀ داخلی………………………………………………………………………………………………………………….46

2-24-2- پیشینۀ خارجی………………………………………………………………………………………………………………..48

2-25- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….51

2-26- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-3- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….55

3-3-1- جامعۀ آماری………………………………………………………………………………………………………………………55

3-3-2- روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..56

3-3-2-1- تعریف نمونه…………………………………………………………………………………………………….56

3-3-2-2- تعریف روش­های نمونه­گیری غیراحتمالی………………………………………………………56

3-3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………56

3-4- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-4-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..58

3-4-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-5- روش­های آماری و اندازه­گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………… 58

3-5-1- روش اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………… 58

3-5-2- روش اندازه­گیری نسبت سرمایه درگردش……………………………………………………………………….60

3-5-3- روش اندازه­گیری عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………61

3-6- روش گردآوری اطّلاعات و داده­ها………………………………………………………………………………………………………..62

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………..62

3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..63

3-8-1- فرض عدم هم­خطی……………………………………………………………………………………………………………63

3-8-2- فرض همسانی واریانس­ها……………………………………………………………………………………………………64

3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..64

3-9- تعریف داده­های پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-10- مزایای داده­های پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-11- روش­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده­های پنلی در EViews………………………………………..66

3-11-1- آزمون پایایی در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………….66

3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66

3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………67

3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………68

3-12- خلاصۀ­ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………71

4-2-2- توصیف یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….72

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-3-1- آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..74

4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..76

4-3-2-1- آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..76

4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………….77

4-3-2-3- آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………….78

4-3-3- آزمون داده­های پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79

4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79

4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………79

4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن  در استاتا…………………………………………………81

4-3-6- خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………81

4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..83

4-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………..88

5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………95

5-3-2- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………96

5-4- خلاصۀ­ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

منابع

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….99

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………101

پیوست­ها

پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………106

پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………107

پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119

پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..121

پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….125

پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….137

فهرست جداول، اشکال و نمودارها

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………19

شکل (2-2) طبقه­بندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..22

شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….32

شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………51

شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….57

جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………71

جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………73

جدول (4-3) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های اصلی……………………………………………..76

جدول (4-4) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های فرعی 7 و 8 و 9……………………………76

جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………………………….77

جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….78

جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………79

جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….80

جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………81

جدول (4-10) خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………82

جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر اجرای برنامه خود مدیریتی بر درد زانو ،خودکارآمدی مراقبت از خود و عملکرد سالمندان مب...
پایان نامه بررسی طیـف­ سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول­های آلومینوفسفات و توصیف غربال­...
پایان نامه بررسی جبران خسارت در اسناد و مدارک
پایان نامه ارشد سلامت اجتماعی
پایان نامه تعيين تفاوت هاي نوجوانان و جوانان در مديريت زمان از نظر جنس،تحصيلات و وضعيت پايگاه اقتصاد...