پایان نامه بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

استاد راهنما : دکتر مجید کوششی

استاد مشاور: دکتر محمد سعید ذکایی

استاد داور: دکتر سوسن کباری

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسأله 4

1-3 اهمیت و ضرورت مسئله 7

1-4 اهداف تحقیق. 8

1-5 سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………8

1-6 تعریف مفاهیم و صطلاحات پژوهش.. 9

فصل دوم: مبانی نظری وپژوهشی

2-1 مقدمه 12

2-2 خانواده و روابط بین نسلی. 12

2-2-1 نقش خانواده در روابط بین نسلی. 12

2-2-2 نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده 14

2-3 روند های جمعیتی و روابط بین نسلی. 16

2-4 نظریه های مربوط به روابط بین نسلی. 17

2-4-1 نظریه دلبستگی. 17

2-4-2 نظریه نوع دوستی. 18

2-4-3 نظریه مبادله 19

2-4-4 نظریه ارزش ها 20

2-4-5 تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی. 21

2-4-6 تئوری انسجام 23

2-4-6-1بعد کارکردی. 26

2-4-6-2 فرصت های ساختاری. 27

2-5 تغییرات جمعیتی و ترتیبات زندگی. 29

2-5-1 نزدیکی نسلی: شاخص فقر یا همبستگی. 29

2-6 تعیین کننده های ترتیبات زندگی. 31

2-6-1 تفاوت های ترتیبات زندگی براساس ویژگی های جمعیتی. 32

2-6-2 مدل های تعیین کننده ترتیبات زندگی. 33

2-7 سوابق پژوهشی. 35

2-7-1 پژوهش های مربوط به ترتیبات زندگی. 35

2-7-2 پژوهش های مربوط به روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی. 39

2-7-3 نتیجه گیری کلی از سوابق پژوهشی………………………………………………………43

2-8 چارچوب نظری منتخب.. 43

2-9 مدل تحقیق. 45

2-10 فرضیات تحقیق. 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 51

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………….51

3-3 جامعه آماری. 51

3-4 واحد مشاهده 52

3-5 حجم نمونه 52

3-6 شیوه نمونه گیری. 52

3-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 53

3-8 ابزار گردآوری اطلاعات و تکنیک ها 57

3-9 پیش آزمون پرسشنامه 58

3-10 اعتبار و روایی. 58

3-11 پایایی، سازگاری درونی پرسشنامه 58

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 مقدمه 61

4-2-1 جنس سالمندان. 61

4-2-2 سن سالمندان. 61

4-2-3 وضعیت تأهل. 64

4-2-4 سطح سواد 65

4-2-5 ترتیبات زندگی. 65

4-2-6 وضعیت فعالیت.. 68

4-2-7 تعداد فرزندان. 69

4-2-8 مالکیت مسکن. 70

4-2-9 منبع تأمین معاش.. 71

4-2-10 وضعیت درآمد خانوار. 72

4-2-11 صاحب ملک دیگری بودن. 73

4-2-12 توانایی اقتصادی سالمند 73

4-2-13 نظر سالمند در مورد ترتیبات زندگی در زمان سالمندی. 75

4-2-14 رضایت از ترتیبات زندگی. 76

4-2-15 رضایت از ترتیبات زندگی به تفکیک اشکال مختلف ترتیبات زندگی. 77

4-2-16حمایت کل فرزندان از سالمند 79

4-2-17 میانگین حمایت کل فرزند از سالمند بر حسب رتبه تولد فرزندان. 80

4-2-18 میانگین حمایت کل فرزند از سالمند بر حسب جنس فرزند 80

4-2-19 فاصله مکانی فرزندان از والدین سالمند 81

4-3 آمار استنباطی. 83

4-3-1 فرضیه اول. 83

4-3-2 فرضیه دو. 88

4-3-3 فرضیه سوم 90

4-3-4 فرضیه چهارم 93

4-3-5 فرضیه پنجم 94

4-3-6 فرضیه ششم 96

4-3-7 آزمون عوامل موثر بر ترتیبات زندگی با استفاده از رگرسیون لجستیک………………….99

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 مقدمه 104

5-2 خلاصه یافته ها و نتیجه گیری. 104

5-3 پیشنهادات.. 109

5-4 محدودیتها 110

فهرست منابع. 111

ضمائم 117

فهرست جداول

جدول 2-1 نسل ها و نوع رابطه. 14

جدول 2-2 اجزاء انسجام بین نسلی همراه با تعاریف و شاخص های عملیاتی.. 28

جدول3-1 میزان پایایی  گویه های متغیر روابط بین نسلی.. 59

جدول(4-1): توزیع فراوانی سالمندان برحسب جنس سالمندان، شیراز، 1391. 61

جدول( 4-2): توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 62

جدول (4-3): توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت تأهل به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 64

جدول(4-4): توزیع فراوانی سالمندان برحسب سواد به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 65

جدول (4-5): توزیع فراوانی سالمندان برحسب ترتیبات زندگی به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 67

جدول (4-6): توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت فعالیت به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 69

جدول(4-7): توزیع فراوانی سالمندان برحسب تعداد فرزند، شیراز، 1391. 70

جدول (4-8): توزیع فراوانی سالمندان برحسب مالکیت مسکن، شیراز، 1391. 71

جدول (4-9): توزیع فراوانی سالمندان برحسب منبع تأمین معاش، شیراز، 1391. 72

جدول (4-10): توزیع فراوانی سالمند برحسب وضعیت درآمد خانوار ، شیراز، 1391. 72

جدول (4-11): توزیع فراوانی سالمندان برحسب دارایی ها، شیراز، 1391. 73

جدول (4-12): توزیع فراوانی سالمندان برحسب توانایی اقتصادی به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 74

جدول (4-13): توزیع فراوانی سالمندان برحسب نظر سالمند در رابطه با ترتیبات زندگی به تفکیک جنس، شیراز، 1391  75

جدول(4-14) توزیع فراوانی سالمنمدان برحسب رضایت از ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 76

جدول4-15 توزیع فراوانی سالمندان برحسب رضایت از ترتیبات زندگی به تفکیک انواع ترتیبات زندگی.. 78

جدول 4-16 توزیع فراوانی سالمندان بر حسب حمایت کل فرزندان از سالمند به تفکیک جنس… 79

جدول 4-17 توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن و ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 84

جدول 4-18 توزیع فراوانی سالمندان برحسب جنس و ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 86

جدول 4-19 توزیع فراوانی سالمندان برحسب سواد و ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 87

جدول4-20 تحلیل رگرسیونی اثر عوامل جمعیتی بر ترتیبات زندگی سالمندان شیراز، 1391. 88

جدول 4-21 نتایج آزمون آماری t پیرامون حمایت کل فرزند از سالمند و ترتیبات زندگی.. 89

جدول 4-22 نتایج آزمون آماری t پیرامون حمایت عاطفی فرزند از سالمند و ترتیبات زندگی.. 89

جدول 4-23 تحلیل رگرسیونی اثر حمایت کل فرزند از سالمند بر ترتیبات زندگی.. 90

جدول 4-24 توزیع فراوانی سالمندان برحسب توانایی اقتصادی و ترتیبات زندگی.. 91

جدول 4-25 توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان و ترتیبات زندگی.. 92

جدول 4-26 تحلیل رگرسیونی اثر منابع سالمند بر ترتیبات زندگی سالمندان شیراز، 1391. 93

جدول 4-27 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات فرزندان و ترتیبات زندگی.. 94

جدول4-28 توزیع فراوانی سالمندان برحسب تعداد فرزندان مجرد و ترتیبات زندگی شیراز، 1391. 95

جدول 4-29 تحلیل رگرسیونی اثر وضعیت تأهل فرزندان بر ترتیبات زندگی سالمندان شیراز، 1391. 96

جدول 4-31 نتایج آزمون آماری t پیرامون حمایت کل فرزند از سالمند و جنس سالمند. 97

جدول 4-32 نتایج آزمون آماری t پیرامون حمایت عاطفی فرزند از سالمند و جنس سالمند. 97

جدول 4-33 نتایج آزمون آماری t پیرامون حمایت مالی فرزند از سالمند و جنس سالمند. 97

جدول 4-34 توصیف آماری میزان حمایت کل فرزند از سالمند برحسب تعداد فرزندان. 98

جدول 4-35 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون حمایت کل فرزند از سالمند و تعداد فرزندان سالمند. 98

جدول 4-36 نتایج آزمون شفه و L.S.D درباره حمایت کل فرزند از سالمند و تعداد فرزندان……………99

جدول 4-37 نتایج شاخص های برازش رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر بر ترتیبات زندگی ..

………………………………………………………………………………………………………………..100

جدول 4-38 نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر بر ترتیبات زندگی…………….101

فهرست نموادارها

نمودار4-1 مقایسه توزیع سنی سالمندان نمونه با سرشماری 1385. 63

نمودار4-2 توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت تأهل. 64

نموادر4-3 توزیع فراوانی سالمندان بر حسب ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 68

نمودار 4-4 توزیع فراوانی سالمندان بر حسب توانایی اقتصادی.. 74

نمودار4-5 توزیع فراوانی سالمندان برحسب نظر سالمند در رابطه با ترتیبات زندگی به تفکیک جنس… 76

نمودار 4-6 توزیع فراوانی سالمندان برحسب حمایت کل فرزندان از سالمند. 79

نمودار 4-7 میانگین حمایت کل فرزندان از سالمند برحسب رتبه تولد فرزندان. 80

نمودار 4-8 میانگین حمایت کل فرزند از سالمند بر حسب جنس فرزند. 81

نمودار 4-9توزیع فرزندان سالمندان برحسب فاصله نسبت یه محل اقامت خود سالمند. 82

نمودار 4-10 توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن و ترتیبات زندگی.. 85

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید