پایان نامه بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350


دانشگاه شیراز

دانشکده­ ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی علوم اقتصادی

گرایش (اقتصاد نظری)

عنوان:

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­ گذاری خصوصی در ایران طی دوره ­ی زمانی 1388- 1350

استاد راهنما:

دکتر علی حسین صمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول : مقدمه

1-1– بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………           2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………..           3

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….             4

1-4- سؤال­های تحقیق………………………………………………………………………………………..             4

1-5- چارچوب تحقیق…………………………………………………………………………………………             5

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..               7

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی………………………………………………………………          7

2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی………………………………………….         17

2- 4- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………27

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………               31

3-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..              32

3-2-1- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت از آن…………………………………………………….         32

3-2-2- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت…………………………….      33

3-2-2-1- شاخص­های کیفی………………………………………………………………………..           33

3-2-2-2- شاخص­های کمی…………………………………………………………………………           39

3-2-3- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی…………………………………………………..        42

3-2-3-1- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- عوامل نهادی………………………………………………………………………………46

3-2-4- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی……………………………..48

3-2-5- ساختار الگو……………………………………………………………………………………..57

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..60

3-3-1- آزمون­های لازم برای تحلیل­های سری زمانی…………………………………………61

3-3-1-1- آزمون ریشه­­ی واحد زیوت- اندریوز…………………………………………….61

3-3-1-2- آزمون ریشه­­ی واحد لامسداین و پاپل………………………………………..64

3-3-1-3- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی…………………..66

3-3-1-4- برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده…………………………………..67

3-3-1-5- الگوی تصحیح خطا………………………………………………………………….69

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72

4-2- داده­های مورد استفاده …………………………………………………………………………..72

4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری………………………………………….75

4-4- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی……………………………… 78

4-5- برآورد ضرایب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82

4-6- آزمون­های تشخیصی و ثبات ساختاری……………………………………………………96

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103

5-2- خلاصه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………..103

5-3- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….104

5-4- پیشنهادهای سیاستی…………………………………………………………………………..107

5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………………………………..         110

5-6- محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………            110

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117

فهرست جدول­ها

جدول 2- 1- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی                                         8

جدول 2-2 – برخی از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادی                                  18

جدول 2-3- مهم­ترین عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی                        29

جدول 3- 1- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

زیوت- اندریوز) 1992(                                                                                       63

جدول 3-2- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

لامسداین و پاپل (1997)                                                                                         65

جدول 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز (1992)                                   76

جدول 4-2- ضرایب درازمدت الگوها با استفاده از روش ARDL                            83

جدول 4-3- نتایج برآورد شکل تصحیح خطای ARDL                                        92

جدول 4-4- آزمون­های تشخیصی در تخمین­های ARDL                                     97

پیوست شماره 1: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350                                                      113

پیوست شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظر گرفتن شاخص­های پیشنهادی رنانی: 1383- 1350                                 114

فهرست شکل­ها

نمودار (3-1) : راه­های اثرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت بر

سرمایه­گذاری خصوصی                                                                                             51

نمودار آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ

برای الگوهای مختلف                                                                                             98

پیوست شماره­ی 3: روند زمانی متغیرهای موجود در الگو                                      115

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید