پایان نامه بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1388- 1350


دانشگاه شیراز

 

دانشکده­ ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)

 

 

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران

طی دوره­ی زمانی 1388- 1350

 

استاد راهنما

دکتر علی حسین صمدی

 

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی پایان­نامه­ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1388- 1350 است. برای رسیدن به این هدف رابطه­ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین الگو با استفاده از روش ARDL نشان می­دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه­مدت این تأثیر معنادار تضعیف می­شود. هم­چنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، ولی سرمایه­گذاری بخش دولتی و نرخ ارز مؤثر واقعی تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران دارند. نتایج تخمین نشان می­دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای­ حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. پیشنهاد این پایان­نامه این است که، دولت بتواند با توجه بیشتر به وظایف خود و هم­چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش دهد.

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………          2     

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………..          3       

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….             4

1-4- سؤال­های تحقیق………………………………………………………………………………………..            4

1-5- چارچوب تحقیق…………………………………………………………………………………………            5

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..              7       

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی………………………………………………………………         7

2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی………………………………………….        17

2- 4-  جمع­بندی………………………………………………………………………………………………27

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو                    

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………              31

3-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..              32

3-2-1- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت از آن…………………………………………………….        32

3-2-2- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت…………………………….      33

3-2-2-1- شاخص­های کیفی………………………………………………………………………..          33

3-2-2-2- شاخص­های کمی…………………………………………………………………………           39

3-2-3- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی…………………………………………………..        42

3-2-3-1- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- عوامل نهادی………………………………………………………………………………46

3-2-4- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی……………………………..48     

3-2-5-  ساختار الگو……………………………………………………………………………………..57

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..60            

3-3-1- آزمون­های لازم برای تحلیل­های سری زمانی…………………………………………61     

3-3-1-1- آزمون ریشه­­ی واحد زیوت- اندریوز…………………………………………….61     

3-3-1-2- آزمون ریشه­­ی واحد لامسداین و پاپل………………………………………..64      

3-3-1-3- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی…………………..66   

3-3-1-4- برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده…………………………………..67     

3-3-1-5-  الگوی تصحیح خطا………………………………………………………………….69

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72             

4-2- داده­های مورد استفاده …………………………………………………………………………..72           

4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری………………………………………….75       

4-4- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی……………………………… 78     

4-5-  برآورد ضرایب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82          

4-6- آزمون­های تشخیصی و ثبات ساختاری……………………………………………………96

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103

5-2- خلاصه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………..103        

5-3- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….104         

5-4- پیشنهادهای سیاستی…………………………………………………………………………..107       

5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………………………………..        110

5-6- محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………           110

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2- 1- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی                                           8

جدول 2-2 – برخی از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادی                                   18

جدول 2-3- مهم­ترین عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی                        29

جدول 3- 1- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

 زیوت- اندریوز) 1992(                                                                                     63

جدول 3-2- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

 لامسداین و پاپل (1997)                                                                                          65

جدول 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز (1992)                                76

     جدول 4-2- ضرایب درازمدت الگوها با استفاده از روش ARDL                             83

جدول 4-3- نتایج برآورد شکل تصحیح خطای ARDL                                          92

جدول 4-4- آزمون­های تشخیصی در تخمین­های ARDL                                      97

پیوست شماره 1: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

 با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350                                                          113        

پیوست شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

 با در نظر گرفتن شاخص­های پیشنهادی رنانی: 1383- 1350                                   114                

                                                                                                                          

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار (3-1) : راه­های اثرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت بر

سرمایه­گذاری خصوصی                                                                                              51           

نمودار آزمون­های ثبات ساختاری  CUSUM و  CUSUMQ

برای الگوهای مختلف                                                                                                 98     

پیوست شماره­ی 3: روند زمانی متغیرهای موجود در الگو                                          115

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد