پایان نامه بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران


دانشگاه شیراز

دانشکده ­ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

  پایان­ نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

 

اقتصاد نظری

 

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

 

استاد راهنما

دکتر علی­ حسین صمدی

 

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

  عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-  بیان مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-1- روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-4- منابع داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7- چارچوب تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه

 

2-2- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر. 13

2-3-  مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر…………………………………………………………….. 23

2-4- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر نابرابری درآمد…………………………………………… 37

2-5- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد……………………………………………. 47

2-6- جمع­بندی فصل……………………………………………………………………………………………………………………. 55

 

فصل سوم: مبانی نظری پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

 

بخش اول: مبانی نظری اقتصادی و ساختار الگو………………………………………………….. 58

3-2- تمرکززدایی: تعاریف، منافع و هزینه­ها و شاخص­های اندازه­گیری……………………………………. 59

3-2-1- تعریف تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-2-2- انواع تمرکززدایی…………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1- تمرکززدایی سیاسی…………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2- تمرکززدایی اداری………………………………………………………………………………………………………. 61

3-2-2-3- تمرکززدایی مالی………………………………………………………………………………………………………… 62

3-2-3- منافع تمرکززدایی…………………………………………………………………………………………………………… 65

3-2-4- هزینه­های تمرکززدایی……………………………………………………………………………………………………. 68

3-2-4-1 هزینه­های مرتبط با سطح تمرکززدایی……………………………………………………………………….. 69

3-2-4-2- هزینه­های مرتبط با ساختار تمرکززدایی………………………………………………………………….. 70

3-2-5- شاخص­های سنجش تمرکززدایی مالی………………………………………………………………………….. 71

عنوان……………………………………………………………………………………….. ………  صفحه

 

3-3- تعریف فقر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-3-1- فقر مطلق…………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-3-2- فقر نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-4- تعاریف خط فقر و نحوه اندازه­گیری آن…………………………………………………………………………….. 77

3-5- شاخص­های سنجش فقر……………………………………………………………………………………………………… 79

3-6- توزیع درآمد و شاخص­های اندازه­گیری آن………………………………………………………………………… 79

3-6-1- شاخص­های سنجش توزیع درآمد………………………………………………………………………………….. 80

3-7- معابر تأثیرگذاری تمرکززدایی بر فقر………………………………………………………………………………….. 81

3-8- اثرات بالقوه تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد…………………………………………………………. 87

3-8-1- اثرات مستقیم تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد……………………………………………….. 90

3-8-2- اثرات غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد…………………………………………. 94

3-9- تمرکززدایی مالی و نابرابری………………………………………………………………………………………………… 97

3-10- خطرات تمرکززدایی مالی برای کاهش فقر…………………………………………………………………….. 100

3-11- ساختار الگو……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

3-12- جمع­بندی بخش اول………………………………………………………………………………………………………… 104

 

بخش دوم: مبانی نظری اقتصادسنجی……………………………………………………………………………………. 106

3-13- مزایای استفاده از داده­های پانلی……………………………………………………………………………………… 107

3-13-1- چارچوب کلی داده­های پانلی………………………………………………………………………………………. 108

3-13-2- آزمون استقلال مقطعی پسران (2004) …………………………………………………………………… 109

3-13-3- آزمون­های­ مانایی در داده­های پانلی…………………………………………………………………………….. 110

3-13-3-1- آزمون مانایی پسران (2003) ………………………………………………………………………………… 112

عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه

 

3-13-4- آزمون­های همجمعی…………………………………………………………………………………………………….. 112

3-13-4-1- آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون (2008) ……………………………………………. 113

3-13-5- برآوردگر CUP-FM  بای، کائو و ان‌جی…………………………………………………………………. 117

 

فصل چهارم: برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

4-2- روند تمرکززدایی در ایران…………………………………………………………………………………………………… 122

4-3- معرفی الگو…………………………………………………………………………………………………………………………… 127

4-4- داده­های مورد استفاده در الگو……………………………………………………………………………………………. 129

4-5- نتایج آزمون وابستگی مقطعی…………………………………………………………………………………………….. 134

4-6- نتایج آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………………………………………. 136

4-7- نتایج آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون (2008) ……………………………………………… 138

4-8- نتایج تخمین ضرایب درازمدت به روش CUP-FM……………………………………………………… 141

4-8-1- نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به فقر………………………………………………………………… 141

4-8-2- نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به نابرابری درآمد………………………………………………. 147

 

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-3- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 157

5-4- توصیه­های سیاستی…………………………………………………………………………………………………………….. 162

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

5-5- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 164

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………… 164

 

منابع و مأخذ:

منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 173

 

پیوست­ها:

پیوست شماره 1: شاخص­های اندازه­گیری فقر ………………………………………………………………………….. 191

پیوست شماره 2: شاخص­های اندازه­گیری توزیع درآمد……………………………………………………………… 195

پیوست شماره 3: نحوه برآورد داده­های فصلی از داده­های سالانه………………………………………………. 201

پیوست شماره 4: داده­های مربوط به خط فقر (ریال) در مناطق شهری استان­های ایران………… 205

پیوست شماره 5: داده­های مربوط به خط فقر (ریال) در مناطق روستایی استان­های ایران…….. 206

پیوست شماره 6: داده­های سالانه مربوط به شاخص­ تمرکززدایی درآمدی در استان­های ایران طی سال­های 1389-1379…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 207

پیوست شماره 7: داده­های سالانه مربوط به شاخص­های تمرکززدایی مخارج (1) و (2) در استان­های ایران طی سال­های 1389-1379………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 208

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 2-1- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر…………………………………………. 33

جدول 2-2- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر………………………………………….. 33

جدول 2-3- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی بر نابرابری درآمد……………………………….. 44

جدول 2-4- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد……………………….. 53

جدول 3-1- شاخص­های تمرکززدایی مالی مورد استفاده در مطالعات مختلف……………….. 73

جدول 4-1- الگوی پیشنهادی تغذیه مناسب در ایران………………………………………………………. 130

جدول 4-2- نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگوی اول (فقر) …………………   135

جدول 4-3- نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگوی دوم (توزیع درآمد) 135

جدول 4-4- نتایج آزمون ریشه واحد پسران برای متغیرهای مورد مطالعه در هر دو الگوی پژوهش        136

جدول 4-5- نتایج آزمون همجمعی وسترلاند برای الگوهای با متغیر وابسته فقر طی بازه­ی زمانی 1389:4-1379:1 در وقفه یک و با وجود عرض از مبدأ   ………………………………………………………………………………………………….. 139

 

 

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 4-6- نتایج آزمون همجمعی وسترلاند برای الگوهای با متغیر وابسته ضریب جینی طی بازه­ی زمانی 1389:4-1379:1 در وقفه یک و با وجود عرض از مبدأ  ……………………………………………………………………………………. 140

جدول 4-7- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی درآمدی در استان­های ایران به روش CUP-FM ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

جدول 4-8- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (1) در استانهای ایران به روش CUP-FM ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 142

جدول 4-9- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (2) در استان­های ایران به روش CUP-FM ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

جدول 4-10- برآورد ضرایب الگوهای مربوط به ضریب جینی در استان­های ایران به روش CUP-FM       148

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

شکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر…………………………………………… 85

شکل 3-2- معابر سیاسی و اقتصادی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر… 87

شکل 3-3- اثرات بالقوه تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و نابرابری درآمد 88

 

 

فصل اول

کلیات

 

1-1- مقدمه

 

مبارزه با فقر و کاهش آن یکی از اهداف توسعه­ای است که در هر جامعه­ای دنبال می­شود. برای سیاست­گذاری به منظور کاهش فقر پس از شناسایی پدیده فقر، تعیین عواملی که می­تواند فقر را تحت تأثیر قرار دهد و به ویژه باعث کاهش فقر شود، ضروری است. یکی از متغیرهایی که ممکن است فقر را تحت تأثیر قرار دهد، تمرکززدایی مالی است. بررسی آثار اقتصادی تمرکززدایی مالی، به ویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع درآمد یکی از مهم­ترین مباحث اقتصادی در دهه­های اخیر در راستای کاهش تصدی­گری دولت­های مرکزی بوده است. شیوه تأثیر توسط بسیاری از اقتصاددانان توسعه و بخش عمومی در سطح بین­المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پایان­نامه تعیین جهت این اثر مد نظر می­باشد.

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید