پایان نامه : بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی


فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4چارچوب نظری تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………5

1-5اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-8مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………9

1-9قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10دورۀ زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-12تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-13تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….11

بخش اول: دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2- پیشینه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3 تعاریف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-4 مولفه های دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….17

2-1-5 اصول مورد تأکید در زمینه استقرار دولت الکترونیک………………………………………………………………………19

2-1-6 اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-7 مزایای دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-8 چارچوب ابعاد کلان دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………22

2-1-9 وضعیت دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………23

2-1-10 فرآیند استقرار دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………..24

2-1-11 نقش دولت الکترونیک در بهره وری…………………………………………………………………………………………..25

بخش دوم: پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-2- تعاریف پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-3- مفهوم پاسخگویی……………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-4- معنی پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-5- تاریخچه پاسخگویی در اداره امور عمومی………………………………………………………………………………….29

2-2-6- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی…………………………………………………………………………………………….31

2-2-7- پاسخگویی در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-8- ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………….35

2-2-9- مراحل طراحی مدل فرآیند پاسخگویی……………………………………………………………………………………….36

2-1-10- انواع  و سطوح پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….37

2-2-11- کارکرد ها و پیامد های پاسخ گویی عمومی………………………………………………………………………………40

2-2-12- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………………………….42

بخش سوم: سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته…………………………………………………………………………………..43

2-3-1-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………………………………………………43

2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشورError! Bookmark not defined.45

فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….47

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-3- جامعه آماری تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………..49

3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه:…………………………………………………………………………………………………49

3-5- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………50

3- 6- مقیاس های پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………..51

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………..52

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………………………………….55

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-2- بخش اول توصیف آماری جمعیت نمونه……………………………………………………………………………………….57

4-3- بخش دوم :تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق)   ……………………….61

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………62

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-2- بحث و نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.75

5-2-1- نتیجه گیری توصیف آماری  ویژگی های آزمودنی ……………………………………………………………………..75

5-2-2- نتایج  تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری …………………………………………………………………………75

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادهایی در راستای نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادهایی برای محققان آتی ……………………………………………………………………………………………………77

5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..77

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………79

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1-1: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک…………………………………………………….17

جدول شماره 2-1-2: نحوه ارتباط مولفه های دولت الکترونیک با یکدیگر   19

جدول شماره 3-1: تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه ها.. 51

جدول شماره 3-2: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه پاسخگویی   51

جدول شماره 3-3: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک   52

جدول شماره3-4 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه پاسخگویی.. 53

جدول شماره3-5 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه دولت الکترونیک.. 53

جدول4-1-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 57

جدول 4-1-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 58

جدول 4-1-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات.. 59

جدول شماره 4-1-4 : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 60

جدول4-2-1 : نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال   62

جدول شماره 4-2-2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی   63

جدول (4-2-3) : نتایج آزمون فرضیه ی اصلی.. 64

جدول شماره 4-2-4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-1  65

جدول (4-2-5) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-1. 65

جدول شماره 4-2-6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-2  66

جدول (4-2-7) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-2. 67

جدول شماره 4-2-8 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-3  68

جدول (4-2-9) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-3. 68

جدول شماره 4-2-10 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-4  69

جدول (4-2-11) : نتایج آزمون فرضیه 1-4. 70

جدول شماره 4-2-12 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-5  71

جدول (4-2-13) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-5. 71

جدول شماره 4-2-14: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 72

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره 2-1-2 ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی.. 40

نمودار4-1-1 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت.. 57

نمودار4-1-2: درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال سن.. 58

نمودار4-1-3 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال تحصیلات.. 59

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل شماره 2-1-1: تعاملات اجزاء دولت الکترونیک.. 18

شکل 2-1-2: طبقه بندی مولفه های دولت الکترونیک براساس سطوح مختلف   18

شکل شماره 2-2-1: مدل عمومی ارزشیابی برای سطوح اساسی.. 32

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید