پایان نامه بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 .


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی M.A .

گرایش برنامه ریزی درسی

           عنوان تحقیق :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 .

استاد راهنما :

دکتر حسین فیاض بخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1 مقدمه ………………………………….. 2

1-2 بیان مساله……………………………… 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 6

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5 فرضیه های تحقیق…………………………. 9

1-6 تعاریف نظری…………………………….. 10

1-7 تعاریف عملیاتی………………………….. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2- 1 مقدمه…………………………………. 12

2- 2 مبانی نظری…………………………….. 13

2-2-1 تاریخچه تکلیف شب………………………. 14

2-3 انواع ارائه تکلیف شب…………………….. 15

2-3-1 تکلیف تمرینی…………………………… 15

2-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی………………. 15

2-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی…………………… 15

2-3-4 تکلیف خلاقیتی………………………….. 16

2- 4 نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب  16

2-4-1 برونر………………………………… 16

2-4-2 اسکینر……………………………….. 16

2-4-3 ثورندایک…………………………….. 17

2-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی……….. 19

2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان………….. 20

2-7 تکلیف شب و اولیا ……………………….. 21

2-8 تکلیف شب و مدرسه………………………… 23

2-9 شناخت روش یادگیری کودک…………………… 24

2-10 شرایط وشتن تکلیف شب…………………….. 25

2-10-1 هدف انجام تکلیف شب…………………………………………………………………………………………………………… 25

الف

2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب ……………………………………………………………………………………………………………   26

2-10-3 آثار منفی تکلیف شب……………………. 26

2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟…….. 27

2-11-1 وقت انجام تکلیف شب……………………. 27

2-11-2 نقش والدین در انجام تکلیف شب ………….. 28

2-12 نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب…………. 29

2-13 اهمالکاری در انجام تکلیف شب……………… 31

2-14 عوامل موثر در یادگیری ………………….. 34

2-14-1 آمادگی………………………………. 34

2-14-2 انگیزه و هدف…………………………. 34

2-14-3 تجارب گذشته………………………….. 34

2-14-4 موقعیت و محیط یادگیری …………………………………………………………………………………………………………34

2-14-5 روش تدریس معلم …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-14-6 تمرین و تکرار …………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-15 تمرین وتکلیف شب……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف ………………………………………………………………………………………………………..36

2-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب …………………………………………………………………………………37

2-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی …………………………………………………………………………37

2-18-1 خصوصیات بدنی………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-18-2 خصوصیات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….38

2-18-3 خصوصیات عاطفی ……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-18-4 خصوصیات ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-19 عملکرد تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-19-1 پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-19-2 عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-19-3 اسناد ها بعد از موفقیت و شکست ……………………………………………………………………………………………40

2-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………..41

2-20-1 محیط خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین ………………………………………………………………………………………………..42

2-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه ………………………………………………………………………………………………..42

2-20-4 فقراقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-20-5 معلمان و اولیای مدرسه ……………………………………………………………………………………………………………..43

2- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری……………………………………………………………………………… 43

2-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………..44

2-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی…………………………………………………………………………………………44

2-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ……………………………………………………………………………..46

2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی ………………………………………………………………………………………….46

2-25 پیشینه عملی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………47

2-25-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………..49

2-26 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-5 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5-1 مطالعه کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-5-2 پرسشنامه عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..56

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………….78

5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………… 79

5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………79

5-4-1 محدودیت های علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..79

5-4-2 محدودیت های عملی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی M.A .

گرایش برنامه ریزی درسی

           عنوان تحقیق :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 .

استاد راهنما :

دکتر حسین فیاض بخش

فهرست مطالب:

-1 مقدمه ………………………………….. 2

1-2 بیان مساله……………………………… 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 6

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5 فرضیه های تحقیق…………………………. 9

1-6 تعاریف نظری…………………………….. 10

1-7 تعاریف عملیاتی………………………….. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2- 1 مقدمه…………………………………. 12

2- 2 مبانی نظری…………………………….. 13

2-2-1 تاریخچه تکلیف شب………………………. 14

2-3 انواع ارائه تکلیف شب…………………….. 15

2-3-1 تکلیف تمرینی…………………………… 15

2-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی………………. 15

2-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی…………………… 15

2-3-4 تکلیف خلاقیتی………………………….. 16

2- 4 نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب  16

2-4-1 برونر………………………………… 16

2-4-2 اسکینر……………………………….. 16

2-4-3 ثورندایک…………………………….. 17

2-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی……….. 19

2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان………….. 20

2-7 تکلیف شب و اولیا ……………………….. 21

2-8 تکلیف شب و مدرسه………………………… 23

2-9 شناخت روش یادگیری کودک…………………… 24

2-10 شرایط وشتن تکلیف شب…………………….. 25

2-10-1 هدف انجام تکلیف شب…………………………………………………………………………………………………………… 25

الف

2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب ……………………………………………………………………………………………………………   26

2-10-3 آثار منفی تکلیف شب……………………. 26

2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟…….. 27

2-11-1 وقت انجام تکلیف شب……………………. 27

2-11-2 نقش والدین در انجام تکلیف شب ………….. 28

2-12 نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب…………. 29

2-13 اهمالکاری در انجام تکلیف شب……………… 31

2-14 عوامل موثر در یادگیری ………………….. 34

2-14-1 آمادگی………………………………. 34

2-14-2 انگیزه و هدف…………………………. 34

2-14-3 تجارب گذشته………………………….. 34

2-14-4 موقعیت و محیط یادگیری …………………………………………………………………………………………………………34

2-14-5 روش تدریس معلم …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-14-6 تمرین و تکرار …………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-15 تمرین وتکلیف شب……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف ………………………………………………………………………………………………………..36

2-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب …………………………………………………………………………………37

2-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی …………………………………………………………………………37

2-18-1 خصوصیات بدنی………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-18-2 خصوصیات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….38

2-18-3 خصوصیات عاطفی ……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-18-4 خصوصیات ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-19 عملکرد تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-19-1 پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-19-2 عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-19-3 اسناد ها بعد از موفقیت و شکست ……………………………………………………………………………………………40

2-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………..41

2-20-1 محیط خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین ………………………………………………………………………………………………..42

2-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه ………………………………………………………………………………………………..42

2-20-4 فقراقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-20-5 معلمان و اولیای مدرسه ……………………………………………………………………………………………………………..43

2- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری……………………………………………………………………………… 43

2-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………..44

2-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی…………………………………………………………………………………………44

2-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ……………………………………………………………………………..46

2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی ………………………………………………………………………………………….46

2-25 پیشینه عملی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………47

2-25-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………..49

2-26 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-5 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5-1 مطالعه کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-5-2 پرسشنامه عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..56

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………….78

5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………… 79

5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………79

5-4-1 محدودیت های علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..79

5-4-2 محدودیت های عملی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید