پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان :

بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر کیومرث فرحبخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول : کلیات مسأله

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………

تعاریف واژگان اختصاصی طرح   …………………………………………………….………………………………………………

فصل دوم : ادبیات و پیشنیه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………………

مبانی نظری اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های روانکاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه انسان گرایان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

علائم اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

انواع اضطراب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نقش والدین در ایجاد تداوم اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعریف دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهمیت دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

دیدگاه دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

سالیوان و مدل بین فرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه کردار شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه هورنای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه روانشانسی انفرادی آدلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

عزت نفس و دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابطه دلبستگی و انواع اختلالات اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………

انواع الگوهای ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

الگوهای ارتباطی عاطفی والد در هنگام آشفتگی کودک ……………………………………………………………………………………………………………..

طبقه بندی مادران با توجه به مدل کاری درونی متخصام – درمانده …………………………………………………………………………………………..

سطوح پردازش در ارتباط های والد – کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………

سطح فردی : مدل کار درونی از خود درگیری …………………………………………………………………………………………………………………………….

سطح میان فردی : دریافت و ارسال پیام ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….

سطح فراشناختی : روز آمد کردن و باز بینی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

نقش ارتباط باز در ایجاد دلبستگی ایمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

چرخه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک ……………………………………………………………………………………………………………

آسیب شناسی روانی و ساختارهای تحولی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

نقش تجربه اولیه و سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابطه دلبستگی و برخی اختلالات خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اختلال های اضطرابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رفتارهای ضد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

افسردگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم : روش شناسی و تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مبانی نظری مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

معرفی مقیاس و کاربرد آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

روش نمره گذاری مقیاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اعتبار و روایی مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چگونگی و زمان اجرای پیش آزمون و پس آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………………

توضیح مختصر جلسات آموزش مادران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ( ارائه یافته های پژوهش )

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش اول ، توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم : ( بحث و نتیجه گیری )

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات  کاربردی در ارتباط با اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….

ضمیمه

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست نمودارها

نمودار (1-2) چرخه ایمن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نمودار (2-2)چرخه اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول

جدول (1-2) انواع ارتباطهای عاطفی مخرب مادر ……………………………………………………………………………………………………………………..

جدول (2-2) دلبستگی درماندگی / بیمناک : رفتارهای مربوط به دلبستگی مادرانی که کودک آنها

در جلسات باز دیدار به صورت آشفته / نزدیک شونده ( D- ایمن ) طبقه بندی شدند …………………………………………………….

جدول (1-4) میانگین ، انرحاف معیار نمره های آزمونهای گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون………………………………….

جدول (2-4) میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون …………………………………

جدول (3-4) نتایج آزمون لوین ، جهت بررسی همگنی و واریانهای نمرات آزمودنیهای گروه کنترل آزمایش ……………………

جدول(4-4) نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس مبتنی بر تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی

بر کاهش اضطراب کودکان در گروه های آزمایش و کنترل ………………………………………………………………………………………………

جدول (5-4) میانگین تعدیل شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها

پیوست 1 . مبانی نظری برنامه آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) …………………………………………………………………………………….

پیوست 2. برنامه کاربردی آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) ……………………………………………………………………………………..

پیوست 3 . فعالیت های کارگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

آزمون اضطراب زانک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

دیاگرام ابعاد رابطه باز و بسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع برنامه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید