پایان نامه بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری


دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش­های نیمه حضوری

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

موضوع:

بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری

 نوجوانان و استرس والدینی

 استاد راهنما:

دکتر حمید علیزاده

استاد مشاور:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر باهدف تأثیر آموزش خودکنترلی برکاهش پرخاشگری نوجوانان واسترس والدینی در سال 1391 درشهرستان اصفهان انجام شد. طرح این پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 60 نفر(30 نفرگروه آزمایش و 30نفرگروه کنترل) از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مدارس راهنمایی شهراصفهان یک مدرسه انتخاب و پرسشنامه پرخاشگری توسط 150نفر از دانش آموزان تکمیل گردید.از بین دانش آموزانی که نمره ی آنها در این آزمون بیشتر از 12 شده بود، به صورت تصادفی ساده 60 نفر انتخاب و به دوگروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه پرخاشگری ایزنک(1975)، پرسشنامه تنیدگی والدینی ابیدین(1995)، پرسشنامه خودکنترلی رزنبام(1980)، پرسشنامه خودکنترلی دانش آموز از نظر معلم(1979)، هستند. برنامه آموزش خودکنترلی در طول 10 جلسه هفته ای دو جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید در حالیکه گروه کنترل برنامه عادی زندگی خود را طی می کردند. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات آموزش خودکنترلی ،پرخاشگری ،استرس والدینی و خودکنترلی دانش آموزان از نظر معلم در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. طبق نتایج حاصل آموزش خودکنترلی بر خودکنترلی دانش آموزان از نظر خودشان تأثیر نداشته است.

به طور کلی  این یافته ها بیانگر آن است که برنامه ی آموزش خودکنترلی به دانش آموزان گروه آزمایش کمک کرده است تا با بهبود خودکنترلی(ازنظر معلم)، پرخاشگری را کاهش داده و به طبع آن تأثیر مثبت بر استرس والدینی مادران آنها داشته باشد.

کلید واژگان: آموزش خودکنترلی، پرخاشگری، تنیدگی والدینی، خودکنترلی.

فهرست

مقدمه…………….1

بیان مسئله 3

اهمیت موضوع…………….7

فرضیه­های تحقیق………….9

تعاریف نظری و عملی……..9

فصل دوم : 11

ادبیات و پیشینه پژوهش 11

استرس والدینی 12

مدل تنیدگی والدینی ابیدین: 15

پیامدهای تنیدگی بر والدین وکودکان 17

عوامل تأثیر گذار بر تنیدگی والدینی و والدگری 18

عوامل برون خانوادگی تنیدگی والدینی: 18

پرخاشگری 23

انواع پرخاشگری: 24

عوامل تعیین کننده پرخاشگری: 25

اجتماعی بودن پرخاشگری: 27

نظریه خبرپردازی اجتماعی: 29

رویکرد روانپویشی : 30

پرخاشگری از دیدگاه پژوهشهای رفتاری: 31

کنترل پرخاشگری 36

رابطه خودکنترلی و پرخاشگری 38

تاریخچه ی خودکنترلی 39

خودکنترلی گری 42

ضرورت خویشتنداری 42

خودکنترلی و رفتارهای تکانشی 43

خود کنترلی وهوش هیجانی 46

خودکنترلی رفتاری و مؤلفه های آن 47

فصل سوم:روش پژوهش

فصل سوم : 61

روش تحقیق 61

فصل چهارم : 71

تجزیه و تحلیل داده ها 71

1-4) تجزیه و تحلیل داده ها 72

2-4) توصیف داده های آماری 72

3-4 ) تجزیه و تحلیل داده ها 79

1-3-4 ) بررسی فرض نرمال بودن  توزیع متغیرهای پژوهش 80

2-3-4 ) ارائه یافته های پژوهش با توجه به فرضیه های پژوهشی 80

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری 93

بحث ونتیجه گیری 94

تبیین نتایج…………103

نتیجه­گیری……………106

پیشنهادهای کاربردی…………106

پیشنهادهای پژوهشی………..107

محدودیت­های پژوهش…………..107

منابع …………………108

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید