پایان نامه بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم


چکیده

رویکرد مثبت و باز حوزۀ علمیه قم نسبت به پذیرش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی باعث شده است، اقبال به استفاده از جدیدترین وسایل ارتباطی به منظور تحصیل، تحقیق، تبلیغ و تعامل مؤثر با فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و جهان، در بین روحانیون بسیار چشم‌گیر باشد و همین امر، طلاب علوم دینی را به صحن علنی جامعۀ بین‌المللی (در مصاف با انواع دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و سلیقه‌های فکری، عقیدتی، فرهنگی، ارزشی و رفتاری متنوع) وارد کرده است.

در پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه‌های ارتباطاتی (نظریه بوم‌شناسی رسانه‌ها، و مجموعه نظریه‌های مربوط به رویکرد رسانه‌های قدرتمند) و نیز نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی در خصوص شکل‌گیری و تغییر نگرش‌، و در قالب یک تحقیق بین رشته‌ای تأثیرات رسانۀ اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعۀ آماری پژوهش (روحانیون شهر قم) استفاده گردید که از طریق دو مرحله نمونه‌گیری (خوشه‌ای و در دسترس) ابتدا مدارس حوزوی و سپس واحدهای تحقیق (طلاب علوم دینی) برای جمع‌آوری اطلاعات مشخص گردیدند.

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، نشان می‌دهند که بین استفاده از اینترنت (در دو بُعد میزان استفاده و نوع محتوای مورد استفاده) با نگرش فرهنگی روحانیون ارتباط معنی‌داری وجود دارد؛ بدین ترتیب که نگرش فرهنگی روحانیونی که به میزان زیادتری از اینترنت استفاده می‌کنند، بیش‌تر به سمت نوگرایی تمایل دارد و بر عکس هر چه میزان استفاده از اینترنت کم‌‌تر ‌باشد، نگرش فرهنگی آن‌ها بیش‌تر به سمت سنت‌گرایی میل می‌کند. هم‌چنین هر چه روحانیون، محتوایی را که در چارچوب اخلاقی، شرعی، قانونی یا صنفی آن‌ها قرار دارد مورد استفاده قرار می‌دهند، نگرش آن‌ها سنتی‌تر و هر چه قدر محتوای خارج از این چارچوب را مورد استفاده قرار می‌دهند، نگرش فرهنگی نوگرایانه‌تری خواهند داشت.

 کلید واژگان: اینترنت، روحانیون، نگرش فرهنگی، نوگرایی، سنت‌گرایی

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1ـ1ـ مقدمه. 2

2ـ1ـ بیان مسئله. 4

1ـ2ـ1ـ دورۀ فرهنگ شفاهی؛ دورۀ سلطۀ دین بر رسانه‌ها 5

2ـ2ـ1ـ دورۀ فرهنگ کتبی؛ دورۀ چالش بین دین و رسانه‌ها 5

3ـ2ـ1ـ دورۀ فرهنگ الکترونیک؛ دورۀ سلطۀ رسانه‌ها بر دین.. 7

3ـ1ـ ضرورت پژوهش… 9

4ـ1ـ اهداف پژوهش… 13

1ـ4ـ1ـ هدف کلی: 13

2ـ 4ـ1ـ اهداف جزئی: 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش… 15

مقدمه: 16

1ـ2ـ تعاریف مفهومی.. 16

1ـ1ـ2ـ اینترنت.. 16

1ـ1ـ1ـ2ـ اینترنت در ایران. 18

2ـ1ـ1ـ2ـ اینترنت به مثابه یک رسانه. 19

3ـ1ـ1ـ2ـ ویژگی‌های رسانۀ اینترنت.. 21

1ـ3ـ1ـ1ـ2ـ تعاملی بودن یا دوسویه‌گی: 22

2ـ3ـ1ـ1ـ2ـ از جاکندگی.. 23

3ـ3ـ1ـ1ـ2ـ ظرفیت نامحدود. 24

4ـ3ـ1ـ1ـ2ـ انعطاف‌پذیری بالا. 24

5ـ3ـ1ـ1ـ2ـ امکان‌ شخصی‌‌سازی.. 24

2ـ1ـ2ـ نگرش فرهنگی.. 25

1ـ2ـ1ـ2ـ فرهنگ… 25

1ـ1ـ2ـ1ـ2ـ ویژگی‌های فرهنگ… 28

2ـ2ـ1ـ2ـ نگرش… 29

1ـ2ـ2ـ1ـ2ـ اجزای نگرش… 32

2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ ارتباط نگرش‌های مختلف با یکدیگر. 34

3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ ویژگی‌های نگرش: 34

4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ راه‌های شکل‌گیری یا تغییر نگرش… 34

1ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ اندیشیدن یا تفکر مطلق.. 35

2ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تجربۀ مستقیم. 36

3ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ صِرف قرار گرفتن در معرض محرّک‌ها 36

5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تکوین نگرش‌ها 37

6ـ2ـ2ـ1ـ2ـ رابطۀ بین نگرش و رفتار 39

7ـ2ـ2ـ1ـ2ـ کارکردهای نگرش: 40

8ـ2ـ2ـ1ـ2ـ سنجش نگرش‌ها 41

3ـ2ـ1ـ2ـ روحانیت.. 42

1ـ3ـ2ـ1ـ2ـ وظایف روحانیت.. 43

4ـ2ـ پیشینۀ پژوهش… 44

1ـ7ـ1ـ پژوهش‌های داخلی.. 45

2ـ7ـ1ـ پژوهش‌های خارجی.. 52

2ـ2ـ مرور نظری.. 53

1ـ2ـ2ـ نظریه‌های ارتباطاتی.. 54

1ـ1ـ2ـ2ـ رویکرد رسانه‌های قدرتمند. 54

1ـ1ـ1ـ2ـ2 ـ دیدگاه بوم‌شناسی رسانه‌ها (شکل قدرتمند رسانه) 55

2ـ1ـ1ـ2ـ2 ـ دیدگاه محتوای قدرتمند رسانه. 63

1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ گلوله (گلولۀ جادویی) 65

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ مارپیچ سکوت.. 66

3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ برجسته‌سازی.. 68

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید