پایان نامه بررسی برهمکنش کمپلکسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دی متیل تین دی کلراید با F.S DNA


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

دانشکده علوم

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc” “

شیمی معدنی

عنوان:

بررسی برهمکنش کمپلکسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو با  C.T DNA و دی متیل تین دی کلراید با F.S DNA

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه                                                                                                 1

1-1- داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی                                                           3

2-1 ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم3

1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم                                                          4

3-1- ساختمان DNA                                                                                         12

1-3-1- DNA معمولاً به صورت مارپیچ مضاعف است                                             12

2-3-1- – توالی بازهای دو زنجیره DNA مکمل یکدیگر است                                       13

3-3-1- کار DNAدر سلول‌ها                                                                              14

4-3-1- حالتهای DNA در شرایط متفاوت   20

4-1-همانندسازی DNA                                                                                      26

5-1-متیلاسیون DNA                                                                                        27

1-5-1-نقش متیلاسیون DNAدر وقوع بدخیمی‏های خونی                                           29

6-1-استخراج DNAاز باکتری های گرم منفی                                                           30

7-1-تاثیر حلالهای مختلف بر روی برهمکنشهای DNA                                              31

8-1-حلالپوشی نوکلئوزیدها در مخلوط حلالهای آلی و ارتباط آن با جفت بازهای   DNA     34

9-1-برهمکنش ترکیبات آلی قلع با DNA                                                                  36

10-1-برهمکنش یون های فلزی و اسیدهای نوکلئیک                                                    37

11-1-پیوند شدن لیگاند به ماکرومولکول                                                                 38

فصل دوم : مواد وروشها

1-2مواد شیمیایی                                                                                             41

2-2روش ها                                                                                                   41

3-2آزمایشات ویسکوزیته                                                                                    43

فصل سوم : برهمکنش کمپلکس دی فنیل دی کلرید قلع با DNA

1-3سنجش پیوندی کمپلکس DNA-SnCl2(Ph)2                                                    45

2-3آنالیز جایگاه های پیوندی  SnCl2(Ph)2  در بر هم کنش با DNA                         53

3-3بررسی های ویسکوزیته                                                                                54

4-3تاثیر نانو ذرات نقره بر پیوند لیگاند با DNA                                                     56

فصل چهارم: برهمکنش کمپلکس دی متیل دی کلرید قلع با F.S DNA

1-4سنجش پیوندی کمپلکس F.S DNA -SnCl2(Me)2                                           58

2-4آنالیز جایگاه های پیوندی  SnCl2(Me)2   در بر هم کنش با DNA                       64

3-4بررسی های ویسکوزیته                                                                                65

هدف از کار                                                                                                       67

پیشنهاد                                                                                                              68

فهرست منابع و مراجع                                                                                        70

 

چکیده :

در این مطالعه برهمکنش ترکیب دی فنیل دی کلرید قلع با Calf thymus DNA با استفاده از نانوذرات نقره و  ترکیب دی متیل دی کلرید قلع با Fish sperm DNA در250C و 7= pH   با استفاده از روشهای مختلف شامل طیف سنجی های ماوراءبنفش –مرئی UV-Vis) ) ، و اندازه گیری ویسکوزیته مطالعه شده است .

بررسی جایگاههای پیوندی لیگاند SnCl2(Ph)2 با استفاده از نمودارهای اسکاچارد و هیل نشان می دهد که دی فنیل دی کلرید قلع با برهمکنش با جایگاههای بیرونی همانند گروههای فسفات بر هم کنش دارد. بدون حضور نانو ذرات نقره اتصال لیگاند به DNA  امکان پذیر نمی باشد. در بررسی های انجام شده علیرغم نامحلول بودن لیگاند SnCl2(Ph)2 در حلال آب ، اتصال به DNA اتفاق می افتد و در غلظتهای بسیار پایین لیگاند تا حد بالایی این برهمکنش راسبب می شود.

همچنین برای لیگاند  SnCl2(CH3)2 بررسی جایگاههای پیوندی نشان می دهد که لیگاند دی متیل دی کلرید قلع ابتدا با جایگاههای بیرونی DNA همانند گروههای فسفات برهمکنش دارد و درنهایت شروع به متصل شدن به گروههای بازی می کند.

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید