پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل


دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

موضوع:بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

استاد راهنما:

 دکتر محمد حسن امیرتیموری

استاد مشاور:

 دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

 استاد داور:

 دکتر محمد رضا نیلی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده؛

هدف از پژوهش حاضر بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر)  به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل (چند رسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل) قرار گرفت. گروه کنترل محتوای درس زیست شناسی را که با توجه به الگوی طراحی آموزشی مریل طراحی شده بود به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری 5 درجه ای برونکن، پلاس  و لیوتنر بود. روایی و پایایی پرسشنامه توسط صاحب نظران به ترتیب 83/. و 80/. بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چند رسانه ای طراحی شده مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل، بار شناختی بیرونی کمتری را نسبت به روش ارائه به شیوه مرسوم برای آزمودنی ها ایجاد می کند.

 

کلید واژها: بار شناختی بیرونی، چند رسانه ای آموزشی، طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی مریل

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

سوال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

تعریف های مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………7

تعریف های عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول) مبانی نظری

چند مفهوم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

تدریس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………12

رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

طراحی آموزشی رفتارگرایانه……………………………………………………………………………………………………………………….13

شناخت گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

طراحی آموزشی شناخت گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………15

ساختن گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

طراحی آموزشی ساختن گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………17

ارتباط گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………….20

الگوی طراحی آموزشی مریل………………………………………………………………………………………………………………………20

نظریه نمایش اجزاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..22

اهداف یا انواع عملکرد از نظر مریل…………………………………………………………………………………………………………….23

عناصر محتوا در دیدگاه مریل…………………………………………………………………………………………………………………….25

ماتریس هدف- محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………….26

عناصر یا اجزاء آموزش از نظر مریل……………………………………………………………………………………………………………27

انواع ارائه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

انواع ارائه اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

انواع ارائه ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………………………………32

قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء………………………………………………………………………………………………………….36

مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل…………………………………………………………………………………………..39

معماری شناختی انسان………………………………………………………………………………………………………………………………43

نظریۀ پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………44

نظام حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

اصول پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….50

 • اصل ذخیرۀ اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………51
 • اصل اقتباس و سازماندهی مجدد……………………………………………………………………………………………..52
 • اصل تکوین تصادفی………………………………………………………………………………………………………………….55
 • اصل تغییرات محدود………………………………………………………………………………………………………………..56
 • اصل ارتباط و سازماندهی محیطی…………………………………………………………………………………………..57

نظریه بارشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

بارشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

بارشناختی درونی………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

بار شناختی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………………………62

بار شناختی مطلوب…………………………………………………………………………………………………………………………………….64

تعامل بین عناصری……………………………………………………………………………………………………………………………………..66

اثرات بارشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

اثر هدف- آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

اثر مثال های کارشده………………………………………………………………………………………………………………………………….70

اثر تقسیم توجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

اثر مجراهای حسی………………………………………………………………………………………………………………………………………72

اثر پرهیز از زیاده کاری……………………………………………………………………………………………………………………………….73

اثر معکوس خبرگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..74

اثر کاهش تدریجی راهنمایی………………………………………………………………………………………………………………………75

اثر تصور و خود-تفسیری…………………………………………………………………………………………………………………………..76

اثر تعامل پذیری عناصر………………………………………………………………………………………………………………………………77

چندرسانه ای آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………..78

عناصر نظام های چند رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..80

مزایای چند رسانه ای آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………..83

مدیریت بارهای شناختی در چندرسانه ای های آموزشی………………………………………………………………………….86

نظریه شناختی چندرسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………..86

اصول چند رسانه ای آموزشی مایر……………………………………………………………………………………………………………..89

 • اصل چندرسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………89
 • اصل مجاورت مکانی………………………………………………………………………………………………………………….89
 • اصل مجاورت زمانی………………………………………………………………………………………………………………….89
 • اصل انسجام………………………………………………………………………………………………………………………………90
 • اصل مجراهای حسی………………………………………………………………………………………………………………..90
 • اصل پرهیز از زیاده کاری…………………………………………………………………………………………………………90
 • اصل تفاوت های فردی……………………………………………………………………………………………………………..90

بار شناختی و طراحی چندرسانه ای آموزشی…………………………………………………………………………………………….91

الف) اصولی برای کاهش بار شناختی بیرونی……………………………………………………………………………………………..92

1- اصل انسجام…………………………………………………………………………………………………………………………………….93

2- اصل پرهیز از زیاده کاری………………………………………………………………………………………………………………..94

3- اصل علامت دهی…………………………………………………………………………………………………………………………….95

4- اصل مجاورت مکانی………………………………………………………………………………………………………………………..95

5- اصل مجاورت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………96

ب) اصولی برای مدیریت بار شناختی درونی………………………………………………………………………………………..96

1- اصل قطعه بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..97

2- اصل پیش نیاز آموزش……………………………………………………………………………………………………………………98

3- اصل مجراهای حسی……………………………………………………………………………………………………………………….98

ج) اصولی برای افزایش بارشناختی مطلوب…………………………………………………………………………………………98

1- اصل چند رسانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………99

2- اصل شخصی سازی………………………………………………………………………………………………………………………100

3- اصل بازخورد…………………………………………………………………………………………………………………………………100

4- اصل تأمل و تفکر………………………………………………………………………………………………………………………….101

بخش دوم) پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….101

پیشینه پژوهش داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….103

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

طرح کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..106

ابزار اندازه گیری یا روش جمع آوری داده ها ی پژوهش……………………………………………………………………….106

روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………107

روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

آمار توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..109

آمار استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….110

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………113

محدودیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….114

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………122

طرح درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………..122

پرسشنامه بار شناختی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………….136

نمونه های اسلاید چند رسانه ای……………………………………………………………………………………………………………..137

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

فهرست جداول

جدول 2-2. انواع بار شناختی و ویژگی های آن………………………………………………………………………………………..65

جدول 4-1. توصیف نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………….108

جدول 4-2. نتایج به دست آمده در دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون بار شناختی ………………………..108

جدول 4-3. نتایج آزمون تی مستقل برای فرضیه پژوهش……………………………………………………………………..110

فهرست شکل ها

شکل 2-1. ماتریس هدف محتوا………………………………………………………………………………………………………………..25

شکل 2-2. انواع ارائه اولیه………………………………………………………………………………………………………………………….30

شکل 2-3. نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای………………………………………………………………………………….88

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید