پایان نامه بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیای طبیعی

پایان نامه تحصیلی برای اخذ  کارشناسی ارشدM.A

رشته: جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان

بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

 

استاد راهنما

دکتر بهمن رمضانی

 

استاد مشاور

دکتر پرویز رضایی

تابستان 92

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 سوالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 5

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 6

1-9- سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-10- مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-11- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2- مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- فرآیند بارش…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-3- بارش و مشخصات آن………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-1- تقسیم بندی بارش………………………………………………………………………………………………… 14

2-3-4-1- بارش همرفتی………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-4-2- بارش کوهستانی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-4-3- بارش سیکلونی………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-2-اندازه گیری بارندگی………………………………………………………………………………………………. 17

2-4- مفهوم بارش سنگین………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین…………………………………………………………………………….. 18

2-6- انواع روشهای مطالعه بارش سنگین………………………………………………………………………………. 19

2-7- بارندگی های یک روزه  (24 ساعته)…………………………………………………………………………….. 21

2-8- متوسط بارندگی ماهانه………………………………………………………………………………………………. 22

2-9- بارندگی فصلی……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-10-  فضای شهری……………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق

3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق………………………………………………………………………………… 24

3-1- ویژگی های طبیعی…………………………………………………………………………………………………… 24

3-1-1- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….. 24

3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی…………………………………………………………………………………………… 26

3-1-3- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1-4- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-1-4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1-4-2- شرایط عمومی ومنطقه ای آب و هوا……………………………………………………………………… 29

3-1-4-3- توده های هوا…………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-4-4-  شرایط محلی آب و هوا…………………………………………………………………………………….. 30

3-1-4-5- روش کار……………………………………………………………………………………………………….. 30

3-1-4-6- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق……………………………………………………………………….. 31

3-1-4-7- وضعیت عناصر اقلیمی محدوده تحقیق…………………………………………………………………… 31

3-1-4-7- 1- بارندگی…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-1-4-7- 1- 1- درصد بارندگی فصلی………………………………………………………………………………. 33

3-1-4-7- 1- 2-  تعداد روزهای بارانی………………………………………………………………………………. 34

3-1-4-7- 2- درجه حرارت……………………………………………………………………………………………… 35

3-1-4-7- 2- 1-  درجه حرارت ماهانه……………………………………………………………………………….. 35

3-1-4-7- 2- 2- متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهانه……………………………………………………………. 36

3-1-4-7- 3- متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان………………………………………………………………… 37

3-1-4-7- 4- متوسط رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………. 38

3-1-4-7- 5- روزهای همراه با ابر……………………………………………………………………………………… 39

3-1-4-7- 6- ساعات آفتابی……………………………………………………………………………………………… 40

3-1-4-7- 7-  باد…………………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-4-7- 7- 1- بادهای محلی بندرانزلی…………………………………………………………………………….. 40

3-1-4-7-8- طبقه بندی اقلیمی منطقه………………………………………………………………………………….. 42

3-1-4-7- 8- 1- طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف……………………………………………………………….. 42

3-1-4-7-8-2 -طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن…………………………………………………….. 44

3-1-4-7- 8- 3- طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه……………………………………………………… 45

3-1-5- منابع آب……………………………………………………………………………………………………………. 46

3-1-6- خاک…………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل چهارم : مواد و روش کار

4-1 مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم : یافته های تحقیق

5- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 56

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 56

5-2- تحلیل رژیم بارندگی انزلی…………………………………………………………………………………………. 57

5-2-1- رژیم سالانه بارش………………………………………………………………………………………………… 57

5-2-2- رژیم ماهانه بارش…………………………………………………………………………………………………. 57

5-2-3- رژیم روزهای همراه با بارش…………………………………………………………………………………… 59

5-2-4- رژیم ماهانه بارش 24 ساعته……………………………………………………………………………………. 59

5-3-شدت بارندگیهای کوتاه مدت و منحنی هایIDF ) Intensity Duration Frequency (……………….. 60

 فصل ششم : پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری

6- پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 76

6-1- پاسخ به فرضیات…………………………………………………………………………………………………….. 76

6-1-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 76

6-1-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

6-1-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

6-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 77

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول شماره(2-1): متوسط آمار روزهای با بارش 30 میلی متر و بیشتر(علیجانی، 1376  )………………. 18

جدول3-1- تقسیمات سیاسی شهرستان بندرانزلی 1385…………………………………………………………… 24

جدول 3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان و محدوده مورد مطالعه………………………………………….. 26

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید