پایان نامه بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

عنوان :
بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی تحت بارگذاری استاتیکی

 

چکیده:
سازههای ساخته شده از دو پوسته سفت و قوی که با یک هسته سبک از هم جدا شدهاند،بـه عنـوان
سازههای ساندویچی شناخته میشوند.
یک واماندگی تغییر شکلی ، تغییری در ابعاد فیزیکی یا شکل قطعه است که بـرای از بـین رفـ تن یـا
تضعیف عملکرد آن کافی باشد. ترکی که نهایتاً منجر به دو یا چند تکه شدن یک جزء می شود، اصطلاحاً
شکست خوانده میشود.
هنگامیکه پانلهای ساندویچی تحت بارگذاری دینامیکی قرار میگیرند، مدهای واماندگی گوناگونی را
می توان فرض کرد . این مدها شامل تغییر شکل های الاستو -پلاستیکی شامل خمش،کمـانش، فرورفتگـی
ناشی از فشار، چین خوردگی محل اتصال پوسته و ه سته و جدایش بین هسته و پوسته میباشد.
پانل ساندویچی مانند یک تیر I شکل میباشد، ولی بر خلاف تیر در تمام جهات گسترده شده اسـت .
پوسته های پانل ساندویچی با بال تیر و هسته آن با جان تیر I شکل شباهت دارد . در پانل های ساندویچی
بر خلاف تیر استحکام خمشی در تمام صفحات XY,YZ,XZ وجود دارد . زمانیکه پانل سـاندویچی تحـت
بارگذاری خمشی قرار م یگیرد، یکی از پوسته ها کشیده شده و پوسـته دیگـر فشـرده مـی شـود . هسـته،
پوستهها را کنار هم نگاه میدارد.

مقدمه
با پیشرفت در بخش های مختلف صنایع، نیاز به استفاده از موادی که با توجه به کاربرد بتواند برخی
از شرایط ذیل:
– استحکام بالا
– سفتی بالا
– سختی بالا
– قابلیت تحمل دما و فشار بالا
– خاصیت ضد خوردگی
– مقاومت در برابر زلزله
– عایق حرارتی و صوتی مناسب
– اتصال خوب
– احتیاج به نیروی انسانی کم
– سرعت در نصب
– حمل و نقل مناسب
– شکل پذیری مناسب
– قیمت بسیار مناسب
را برآورده سازد، در این صنایع ایجاد شد. بدین منظور، اخیراً مواد کامپوزیتی متنوعی با ق ابلیـت بـرآورده
ساختن خصوصیات فوق الذکر، توجه صاحبان صـنایع را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت . اسـتفاده از مـواد
کا مپوزیتی توسط بشر دارای قدمتی چندین هزار ساله است، ایـن در حـالی ا سـت کـه تولیـد و اسـتفاده
صنعتی از مواد کامپوزیتی دارای عمری کمتر از یک قرن میباشد.
مواد کامپوزیتی را می توان بر اساس هندسه الیافی آن به چهار دسته ذیل تقسیم بندی نمود:
– کامپوزیت های الیافی
– کامپوزیت های لایه ای
– کامپوزیت های ذره ای
– سازه های ساندویچی
یک ساختار ساندویچی، مقاومت بسیار بـالاتری نسـبت بـه تـک تـک اجـزای خـود دارد و از سـبکی
فوق العاده ای نیز برخودار است . همچنین هزینه نسبتاً پایینی داشته و به سـرعت و سـهولت مـی توانـد در
ساخت وساز مورد استفاده قرار گیرد . پانل های ساندویچی بخاطر سبکی وزن، سختی خمشی بالا و خواص

مقاوم در برابر خستگی، بیش از ۴۰ سال در صنعت هوافضا کـاربری داشـته و از چنـدی پـیش بعنـوان
سازههای مقاوم در ساختمان ها بکار گرفته شده اند. بعد از پروفیلهای پالتروژن و محصولات تهیه شده به
روش ق الب باز، پانلهای ساندویچی مهمترین مورد استفادهی کامپوزیـت هـا در صـنعت سـاختمان اسـت .
گرچه این پانل ها در گذشته از طریق لایه چینی دستی و روش قالب باز تهیه می شدند، اما امروزه به مـدد
فرآیندهای ماشینی، سرعت و کیفیت تولید این محصولات تا حد فوق العاده ای افزایش ی افته است . همـین
مسئله موجب کاهش هزینه و افزایش استقبال از این محصولات گردیده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید