پایان نامه بررسی انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي


عنوان کامل پایان نامه :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

۲-۵-۲- ۱ مشاهده

به معنی به كارگیری حواس و به منظور جمع آوری اطلاعات درباره ی پدیده ها یا اشیاست. مشاهده، اساسی ترین وبنیادی ترین مهارت یادگیری است. موفقیت در زندگی و به دست آوردن شغل ، به مهارت دانش آموزان در مشاهده بستگی دارد. مشاهده فقط دیدن نیست بلكه معلم باید به دانش آموزان بیاموزد كه تا حد امكان، از همه ی حواسشان در مشاهده استفاده كنند، علاوه بر حس بینایی، حسهای شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه نیز اهمیت ودخالت دارند. از نكات اساسی مشاهده ی صحیح، دقت در مشاهده است. معلم بایددانش آموزان را به دقت در مشاهده ترغیب كند تا به جزئیات توجه خاصی نشان دهند.ابزارهای كمك حسی- مانند ذره بین، میكروسكوپ و…. دقت دانش آموزان را درمشاهده بالا می برند. معرفی و كاربرد ابزارهای كمك حسی، فعالیت كلاسی را جذاب و فرصت های جدیدی برای یادگیری فراهم می كند. مشاهده به قصدجمع آوری اطلاعات، مقایسه وطبقه بندی انجام می گیرد. دانش آموزان برای مقایسه دو چیز باید به شباهت ها و تفاوت های آنها توجه كنند. در بین اعضای یك مجموعه، معمولاً یافتن شباهت ها از یافتن تفاوت ها مشكل تر است؛ زیرا دانش آموزان باید خصوصیات مشترك را در تمام اعضای مجموعه جست و جو كنند. دانش آموزان باید بتوانند طبقه بندی را به روش های متنوع و براساس یك یا چند ویژگی مشترك (رنگ، اندازه، شكل و …) انجام دهند.معلم نیز بایددانش آموزان را به طبقه بندی بر اساس ملاك های ابتكاری و خلاقانه تشویق كنند.گردش ها و بازدیدهای علمی، یكی از راه های تقویت مهارت مشاهده است.  در پایان مشاهده ی فردی، باید به دانش آموزان فرصت داد تا از طریق مشاهده، در یادگیری مشاركت كنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-۴-۲- اهداف ویژه  پژوهش

۱-۱- بين اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز انطباق وجود دارد.

۱-۲- تعيين ميزان انطباق بين  شرايط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۳- تعيين ميزان انطباق  بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۴- تعيين ميزان انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز

۱-۵- تعيين ميزان انطباق بينجروش تدریس پيشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  ناحيه ۲ شيراز.

۱-۶- تعيين ميزان انطباق  بين زمان پيشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۷- تعيين ميزان انطباق بين مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پيشنهادی سازمان برنامه ريزي كتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۸- تعيين ميزان انطباق  بين روش ارزشيابي برنامه قصد شده و روش ارزشيابي معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز