پایان نامه :بررسی انسان شناختی بازنمود هویت آذربایجانی


دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد انسان شناسی

عنوان

بررسی انسان شناختی بازنمود هویت آذربایجانی

در انجمن های غیر دولتی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر ناصر فکوهی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر یحیی مدرسی

دانشجو

***********برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

فهرست مطالب

بخش اول ( کلیات ، روش شناسی ، چارچوب نظری )

فصل اول : کلیات
1- طرح مسأله و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….1
2- اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………..3
3- سئوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………..………………………………………….4
4- مفاهیم اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….………………………….4
5- ادبیات و پیشینه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم : روش شناسی
1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
2- روش های مطالعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………9
3- مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………16
فصل سوم : چارچوب نظری
1- نظریات کلان نگر
1-1- رهیافت های کهن گرا و نو گرا …………………………………………………………………………………………………………19
1-2-   نظریه های سیاسی شدن قومیت و بسیج قومی ………………………………………………………………………………20
1-3- ستیزه های قومی از منظر مارکسیست ها ………………………………………………………………………………………..23
2-  نظریات خرد نگر
2-1- نظریات مربوط به هویت …………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-  نظریه مرزهای قومیتی فردریک بارث …………………………………………………………………………………………….26
2-3-  آنتونی اسمیت و نظریه نماد پردازی قومی……………………………………………………………………………………….28
3- مدل نظری پژوهش حاضر ( جمع بندی نظری ) ……………………………………………………………………………………………………29

بخش دوم : کلیاتی درباره انجمن های غیر دولتی

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2- تاریخچه تشکیل انجمن های غیر دولتی در ایران ……………………………………………………………………………………..33
3- پیش نویس قانون سازمان های غیر دولتی در ایران……………………………………………………………………………………34
4- بودجه و منابع مالی انجمن های غیر دولتی ……………………………………………………………………………………………….35
5- کارکردهای انجمن های غیر دولتی  ………………………………………………………………………………………………………….37
6- تئوری های مربوط به انجمن های غیر دولتی
6-1- تئوری های اقتصادی مربوط به انجمن های غیر دولتی ………………………………………………………………………39
6-2- تئوری های سیاسی مربوط به انجمن های غیر دولتی ………………………………………………………………………..40

بخش سوم : یافته های میدانی

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2- مقدمه ای درباره انجمن های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….45
3- رویکرد انجمن ها نسبت به مقوله هویت آذربایجانی……………………………………………………….………………………….47
4- هویت آذربایجانی و فاکتورهای زبانی
4-1- بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
4-2- روایت اعضای انجمن ها
4-2-1-  اهمیت زبان و آموزش به زبان مادری  ……………………………………………………………………………………..52
4-2-2- زبان مردم آذربایجان ( آذری یا ترکی ) …………………………………………………………………………………..54
4-2-3-  ریشه شناسی و معناشناسی هویتی واژه « ترک » …………………………………………………………………..56
4-2-4-  زبان ترکی ؛ ویژگی ها و جایگاه زبانی آن ……………………………………………………………………………….58
4-2-5-  کتابت زبان ترکی ………………………………………………………………………………………………………………….59
4-2-6-  الفبای زبان ترکی ………………………………………………………………………………………………………………….62
4-2-7-  سیاست های زبانی دولتها …………………………………………………………………………………………………….63
4-2-8-  رسانه های ملی و محلی در ایران……………………………………………………………………………………………67
4-3 تحلیل نظری …………………………………………………………………………………………………………………………….69
5- هویت آذربایجانی و فاکتورهای جغرافیایی
5-1- بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….74
5-2- روایت اعضای انجمن ها
5-2-1- ریشه شناسی واژه آذربایجان …………………………………………………………………………………………………75
5-2-2-گستره  جغرافیایی آذربایجان ( از ارّان تا آذربایجان )  ………………………………………………………………79
5-2-3-  نسبت هویتی واژگان آذربایجانی و ترکی  ………………………………………………………………………………83
5-3- تحلیل نظری ………………………………………………………………………………………………………….………………………….84
6-هویت آذربایجانی و فاکتورهای فرهنگی
6-1- بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….86
6-2- روایت اعضای انجمن ها
6-2-2- شوونیسم و هویت فرهنگی آذربایجانی……………………………………………………………………………………88
6-2-3-  قهرمان سازی از شخصیت های بنام آذربایجان  ……………………………………………………………………..90
6-2-4-  نماد پردازی از جدایی دو آذربایجان ………………………………………………………………………………………91
6-2-5-  هویت آذربایجانی و اسطوره شناسی فرهنگی آذربایجان ……………………………………………………………92
6-3- تحلیل نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………..100
7-  هویت آذربایجانی و فاکتورهای سیاسی
7-1- بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………….………………104
7-2- روایت اعضای انجمن ها
7-2-1-  نگاهی به تاریخچه سیاسی شدن مسأله هویت در آذربایجان…………………………………………………….107
7-2-2- مطالبات اقتصادی و سیاسی شدن امر قومی در آذربایجان ……………………………………………………….121
7-2-3-  نقش و موضع نخبگان و روشنفکران در سیاسی شدن هویت آذربایجانی ………………………………….124
7-2-4-  هویت آذربایجانی و منازعات سیاسی میان قومی…………………………………………………………………….139
7-2-5-  نقش نیروهای فراملی در قبال سیاسی شدن هویت آذربایجانی ……………………………………………….143
7-3- تحلیل نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………..146
8- هویت آذربایجانی و فاکتورهای تاریخی
8-1-  بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………152
8-2- روایت اعضای انجمن ها
8-2-1-  شرق شناسی و تاریخنگاری شرق شناسانه  ……………………………………………………………………………153
8-2-2-  نقد تاریخ نگاری ایران باستان ……………………………………………………………………………………………….156
8-2-3- نقد تاریخ نگاری مربوط به آذربایجان …………………………………………………………………………………….162
8-2-4- روایتی از تاریخ ترکان ایران ( هویت تاریخی آذربایجان ) ………………………………………………………..164
8-2-5-  آذربایجان ، تاریخ ماد و ریشه قومی آن  ……………………………………………………………………………….167
8-2-6-  روایت های تاریخی درباره زرتشت و خاستگاه زرتشی گری……………………………………………………..170
8-3- تحلیل نظری ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..174
9- هویت آذربایجانی و فاکتورهای ملی / قومی
9-1- بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………176
9-2- روایت اعضای انجمن ها
9-2-1- مفهوم ملت و هویت ملی ………………………………………………………………………………………………………..177
9-2-2- مفهوم قومیت و هویت قومی ………………………………………………………………………………………………….178
9-2-3- هویت آذربایجانی ؛ ملیت یا قومیت ………………………………………………………………………………………..182
9-2-4-  ناسیونالیسم آذری و گفتمانهای مربوط به آن ………………………………………………………………………….185
9-3- تحلیل نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………….194
بخش چهارم : جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………197
منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..209
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….217
منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..221
ضمائم
فرم مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..223
نمونه اساسنامه و گزارش فعالیت ها و برنامه های انجمن های غیر دولتی …………………………………………………………227

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید