پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی


دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی

استاد راهنما:

دکتر قنبرعلی شیخ‌زاده

 

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه. 2

1-2  مروری بر کارهای گذشته. 3

1-3  هدف و موضوع تحقیق.. 9

1-4 روش تحقیق.. 10

1-5 مروری بر فصل‌ها 11

 

فصل دوم: نانوسیالات

2-1 مقدمه. 13

2-2 مواد مورد استفاده در نانوسیالات.. 14

2-3  ویژگی­های نانوسیالات.. 15

2-4 روابط حاکم بر خواص نانوسیال. 17

2-4-1  ضریب هدایت حرارتی.. 17

2-4-2  ویسکوزیته نانوسیالات.. 22

2-4-3  سایر خواص نانوسیالات.. 23

 

فصل سوم: محیط متخلخل

3-1 مقدمه. 25

3-2 توصیف محیط‌های متخلخل.. 26

3-3 روش‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی.. 28

3-4  معادلات حاکم در محیط متخلخل.. 33

3-5  جمع‌بندی.. 38

 

فصل چهارم: هیدرو دینامیک مغناطیسی

4-1 مقدمه. 40

4-2 هیدرودینامیک مغناطیسی چیست؟. 40

4-3 تاریخچهای از هیدرودینامیک مغناطیسی.. 43

4-4  معادلات حاکم بر الکترودینامیک… 46

4-4-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز. 46

4-4-2 قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی.. 48

4-4-3  قانون آمپر. 50

4-4-4  قانون فارادی.. 51

4-4-5 شکل کاهش یافته‌ی معادله‌ی ماکسول در هیدرودینامیک مغناطیسی.. 52

 

فصل پنجم: معادلات حاکم و شرایط مرزی

5-1 مقدمه. 55

5-2 معادلات حاکم و شرایط مرزی.. 55

 

فصل ششم: حل معادلات حاکم

6-1 روش حل تشابهی.. 59

6-2 بی‌بعدسازی معادلات.. 61

6-3 حل معادلات.. 63

 

فصل هفتم: ارائه نتایج

7-1 مقدمه. 67

7-2 صحت‌سنجی برنامه‌ی کامپیوتری.. 67

7-3 بررسی میدان سرعت، دما و غلظت.. 70

7-4  بررسی انتقال حرارت.. 83

7-5 بررسی انتقال جرم. 88

 

فصل هشتم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

8-1 نتیجه‌گیری.. 93

8-2 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده 95

 

فهرست منابع. 96

پیوست‌ها 100
فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 : مدل‌های ارائه شده برای هدایت حرارتی نانوسیال. 18

جدول 2-2: مقدار ضریب  برای نانوسیالهای بر پایه سیال آب.. 21

جدول 3-1: تخلخل و نفوذپذیری چند محیط متخلخل.. 31

جدول 4-1: معادلات الکترودینامیک… 52

جدول 4-2: معادلات الکترودینامیک نهایی.. 53

جدول 6- 1: خواص ترموفیزیکی نانوذرات و آب.. 63
فهرست شکل‌ها

شکل 1- 1: شماتیک مسئله مورد بررسی.. 9

شکل 3-1: یک نمونه محیط متخلخل طبیعی 27

شکل 3-2: یک نمونه محیط متخلخل استفاده شده در کاربردهای صنعتی.. 28

شکل 3-3: حجم معیار اولیه از محیط متخخل اشباع شده 29

شکل 3-4: حجم معیار اولیه در محیط متخلخل.. 30

شکل3-5: حجم کنترل در نظر گرفته شده 34

شکل 6-1: تغییرات پروفیل سرعت در راستای  xبر روی صفحه مسطح. 59

شکل 7-1: مقایسه‌ی پروفیل سرعت در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی  و همکاران. 68

شکل 7-2: مقایسه‌ی پروفیل دما در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی و همکاران. 68

شکل 7-3: مقایسه‌ی پروفیل غلظت در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی و همکاران. 69

شکل 7-4: مقایسه‌ی تغییرات عدد ناسلت با عدد بویانسی در مطالعه حاضر و کار مورثی و همکاران. 69

شکل 7-5: مقایسه‌ی تغییرات عدد شروود با عدد بویانسی در مطالعه حاضر و کار مورثی و همکاران. 70

شکل 7-6: تغییرات پروفیل سرعت با کسر حجمی .. 71

شکل 7-7: تغییرات پروفیل دما با کسر حجمی  .. 71

شکل 7-8: تغییرات پروفیل غلظت با کسر حجمی.. 72

شکل 7-9: تغییرات پروفیل سرعت با عدد گراشف و شار جرمی.. 73

شکل 7-10: تغییرات پروفیل دما با عدد گراشف و شار جرمی.. 73

شکل 7-11: تغییرات پروفیل غلظت با عدد گراشف و شار جرمی.. 74

شکل 7-12: تغییرات پروفیل سرعت با عدد هارتمن و شار جرمی.. 75

شکل 7-13: تغییرات پروفیل دما با عدد هاتمن در شارهای جرمی مختلف.. 75

شکل 7-14: تغییرات پروفیل غلظت با عدد هارتمن در شارهای جرمی مختلف.. 76

شکل 7-15: تغییرات پروفیل سرعت با عدد بویانسی N.. 77

شکل 7-16: تغییرات پروفیل دما با عدد بویانسی N.. 77

شکل 7-17 :تغییرات پروفیل غلظت با عدد بویانسی N.. 78

شکل 7-18: تغییرات پروفیل سرعت با عدد سورت و شار جرمی.. 79

شکل 7-19: تغییرات پروفیل دما با عدد سورت و شار جرمی.. 79

شکل 7-20: تغییرات پروفیل غلظت با عدد سورت و شار جرمی.. 80

شکل 7-21: تغییرات پروفیل سرعت با عدد لوئیس در شار جرمی مثبت.. 81

شکل 7-22: تغییرات پروفیل دما با عدد لوئیس در شار جرمی مثبت.. 81

شکل 7-23: تغییرات پروفیل غلظت با عدد لوئیس در شار جرمی مثبت.. 82

شکل 7-24: تغییرات پروفیل غلظت با عدد لوئیس شار جرمی منفی.. 82

شکل 7-25: تغییرات عدد ناسلت با کسر حجمی .. 83

شکل 7-26: تغییرات عدد ناسلت با عدد بویانسی در اعداد گراشف مختلف.. 86

شکل 7-27: تغییرات عدد ناسلت با شار جرمی در اعداد هارتمن مختلف.. 86

شکل 7-28: تغییرات عدد ناسلت با عدد لوئیس در اعداد گراشف مختلف.. 87

شکل 7-29: تغییرات عدد ناسلت با عدد لوئیس در اعداد گراشف مختلف.. 87

شکل 7-30: تغییرات عدد شروود با کسر حجمی در حالت شار جرمی مثبت.. 89

شکل 7-31: تغییرات عدد شروود با عدد بویانس در شار جرمی و اعداد گراشف مختلف.. 90

شکل 7-32: تغییرات عدد شروود با شار جرمی در اعداد هارتمن مختلف.. 90

شکل 7-33: تغییرات عدد شروود با عدد لوئیس در اعداد گراشف مختلف.. 91

شکل 7-34: تغییرات عدد شروود با عدد سورت در اعداد دوفور مختلف.. 91

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید