پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی


دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی

استاد راهنما:

دکتر علی عارف منش

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1 پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2 مروری بر کارهای گذشته……………………………………………………………………………………………………………3

1-3 شرح مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: هیدرودینامیک مغناطیسی

2-1 تاریخچه­ای از هیدرودینامیک مغناطیسی………………………………………………………………………………….9

2-2 معادلات الکترودینامیک درمبحث هیدرودینامیک مغناطیسی……………………………………………….10

2-2-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز……………………………………………………………………………………10

2-2-2 قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی………………………………………………………………………………..11

2-2-3 قانون آمپر…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-4 قانون فارادی………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-5 جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………………………..13

فصل سوم: مروری بر چند روش تحلیلی در حل معادلات نویر استوکس

3-1 روش تحلیل مقیاسی………………………………………………………………………………………………………………..15

3-2 روش انتگرالی……………………………………………………………………………………………………………………………20

3-3-1 روش تشابهی………………………………………………………………………………………………………………………..23

3-3-2 اثر وجود جریان از طریق دیواره : (دمش و مکش ) …………………………………………………………..25

فصل چهارم: همرفت طبیعی روی صفحه مایل و حل انتگرالی معادلات حاکم

4-1 شرح مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….28

4-2 معادلات حاکم………………………………………………………………………………………………………………………….29

4-3 حل انتگرالی معادلات حاکم……………………………………………………………………………………………………32

4-3-1 انتگرال­گیری از معادلات حاکم……………………………………………………………………………………..32

4-3-2 حل معادلات انتگرالی ممنتوم و انرژی…………………………………………………………………………33

4-4 عدد ناسلت ………………………………………………………………………………………………………………………37

4-5 تنش برشی ………………………………………………………………………………………………………………………….38

فصل پنجم: اراﺋﻪ­ی نتایج

5-1 صحت سنجی برنامه کامپیوتری………………………………………………………………………………………………40

5-2 تاثیر تغییرات زاویه سطح ( ) ……………………………………………………………………………………………..42

5-3 تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی …………………………………………………………………………………..47

5-4 تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح …………………………………………………………………………………..52

5-5 تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح …………………………………………………………………………………57

5-6 تاثیر تغییرات عدد پرانتل ……………………………………………………………………………………………….62

5-7 تاثیر تغییرات سرعت مکش و دمش به سطح ………………………………………………………………67

فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

6-1 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….77

6-2 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………78

فهرست منابع

فهرست شکل­ها
شکل(1-1): هندسه مساله مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………6
شکل(2-1): هندسه مساله از نمای بالا…………………………………………………………………………………………………………………13
شکل(4-1): هندسه مساله مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………….28
شکل(4-2): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل بالا…………………………………………………………….34
شکل(4-3): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل خیلی کم…………………………………………………..35
شکل (5-2-1): تاثیر تغییرات زاویه بر دامنه سرعت……………………………………………………………………………………………42
شکل (5-2-2): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی سرعت……………………………………………………………………………………43
شکل(5-2-3): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی محلی…………………………………………………………………………………….43
شکل(5-2-4): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی میانگین…………………………………………………………………………………44
شکل(5-2-5): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل سرعت………………………………………………………………………………………….44
شکل(5-2-6): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی حرارت…………………………………………………………………………………….45
شکل(5-2-7): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت محلی…………………………………………………………………………………….45
شکل(5-2-8): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت میانگین…………………………………………………………………………………46
شکل(5-2-9): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل دما……………………………………………………………………………………………….46
شکل (5-3-1): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر دامنه سرعت……………………………………………………………………..47
شکل (5-3-2): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی سرعت……………………………………………………………..48
شکل (5-3-3): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی محلی……………………………………………………………..48
شکل (5-3-4): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی میانگین………………………………………………………….49
شکل (5-3-5): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل سرعت…………………………………………………………………..49
شکل (5-3-6): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی حرارت…………………………………………………………….50
شکل (5-3-7): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت محلی……………………………………………………………..50
شکل (5-3-8): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت متوسط…………………………………………………………..51
شکل (5-3-9): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل دما………………………………………………………………………..51
شکل (5-4-1): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر دامنه سرعت……………………………………………………………………..52

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید