پایان نامه بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

Купить закладки методон в Сураже

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

http://www.biellesitessitoridiunita.it/dast/sitemap79.html

گرایش سیستم های انرژی

عنوان:

بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

اساتید راهنما :

دکتر مجید عمیدپور

دکترحسین صیادی

 

соли закладками владивосток فهرست مطالب:

فصل اول     مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………..     1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….    2

1-1- مدلسازی و شبیه سازی   ………………………………………………………………………………………………………………………………….   2

1-2- کاربردهای شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………..     3

1-2-1- کاربردهای شبیه سازی در پژوهش و توسعه فرایندها   …………………………………………………………………………..      3

1-2-2- کاربردهای شبیه سازی در طراحی فرایند   ……………………………………………………………………………………………..    3

1-2-3- کاربردهای شبیه سازی در بهره برداری مطلوب ازتاسیسات موجود ………………………………………………………..    4

فصل دوم       تئوری       ………………………………………………………………………………………………………………     6

2-1- شرح کلی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   7

2-2- چگالی و اندازه ذرات …………………………………………………………………………………………………………………………………………   8       2-3- فعالیت (Activity)……………………………………………………………………………………………………….   9

2-4- مقدار کربن بر روی کاتالیست (Carbon content)   ……………………………………………………………………………….. .   9

2-5- تبدیل (Conversion)   ……………………………………………………………………………………………………………………………..   10

2-6- مشابه سازی واحد کت گراکر   ………………………………………………………………………………………………………………………   10

2-7- واکنشهای شیمیایی کراکینگ…………………………………………………………………………………………………………………………   11

2-8- مدل سینیتیکی کراکینگ ………………………………………………………………………………………………………………………………   12

.2-9- شرح کلی واحد FCCU آبادان ……………………………………………………………………………………………………………………   15

2-9-1- سیستم پیش گرم کننده خوراک (Feed preheater system) ………………………………………………………   16

2-9-2- راکتور (Reactor)   ………………………………………………………………………………………………………………………………….   17

2-9-3- تزریق خوراک به راکتور(Feed injection to reactor)   ………………………………………………………………….   17

2-9-4- منطقه واکنشReaction zone ) )   …………………………………………………………………………………………………….   18

2-9-5- بازیابی کننده کاتالیست در راکتور(Reactor catalyst recovery) ………………………………………………….   19

2-9-6- عریان کننده کاتالیست مصرف شده (Spent catalyst stripper) ………………………………………………………   20

2-9-7- لوله ایستاده کاتالیست مصرف شده و شیرهای لغزنده

(Spent catalyst stand pipe & slide valves) ……………………………………………………………………   21

2-9-8- احیاء کننده کاتالیست (Regenerator section) ……………………………………………………………………………….   22

2-9-9- دمنده هوا (Air blower)   ……………………………………………………………………………………………………………………..   22

2-9-10- احیاء کننده   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   23

2-9-11- کاترل ((cottrell percipitator   ……………………………………………………………………………………………………….   25

2-9-12- بخش تفکیک محصولات راکتور(Fractionation section) …………………….. ………………………………….   25

2-9-13- سیستم ته مانده برج (Slurry system) ………………………………………………………………………………………..   26

2-9-14- ته نشین کننده دور(Dor settler) ……………………………………………………………………………………………………..   26

2-9-15- سیستم گازوییل سنگین (Heavy cycle oil system) ……………………………………………………………..   27

2-9-16- سیستم گازوییل سبک (Light cycle oil system) …………………………………………………………………..   27

2-9-17- سیستم برگشتی گردشی بالای برج (Top circulating reflux system) ………………………………..   28

 

فصل سوم                  پیشینه   …………………………………………………………………………………………………..     29

فصل چهارم               اشکال و جداول………………………………………………………………………………………        31

فصل پنجم               نتایج و بحث   ……………………………………………………………………………………………..  74

5-1- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..   75

5-2- خوراک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  75

5-3- رایزر (Riser)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..   76

5-4- راکتور   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   78

5-5- کاتالیست   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   79

5-6- داده های تجربی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   80

فصل ششم               نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..  84

منابع   …………………………………………………………………………………………………………………………………..       86

 

فهرست اشکال

1-1: مدل سه تکه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     13

2-1: مدل چهار تکه ای   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    14

a1-4: شمای کلی مشابه سازی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ……………………………………………………………………..     32

b 1-4: شمای کلی مشابه سازی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ……………………………………………………………………..     33

2-4: بخش های مختلف واحد کت کراکر وارتباط بین آنها   ……………………………………………………………………………………   34

3-4: بخش های جانبی مربوط به واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان ……………………………………………………………………….   34

۴-4: شخصات هندسی مربوط به طراحی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان ………………………………………………………….   35

5-4: مقدار هدر رفتگی گرما در طراحی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ……………………………………………………………   35   6-4: اطلاعات عملیاتی مربوط به بالا برنده خوراک واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   …………………………………………   36

7-4: اطلاعات عملیاتی مربوط به برج احیاء واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ………………………………………………………   36

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

پشتیبانی سایت :

info@jahandoc.com

یا تلگرام

    hamidisupport@