پایان نامه بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش سیستم های انرژی

عنوان:

بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

اساتید راهنما :

دکتر مجید عمیدپور

دکترحسین صیادی

 

فهرست مطالب:

فصل اول     مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………..     1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….    2

1-1- مدلسازی و شبیه سازی   ………………………………………………………………………………………………………………………………….   2

1-2- کاربردهای شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………..     3

1-2-1- کاربردهای شبیه سازی در پژوهش و توسعه فرایندها   …………………………………………………………………………..      3

1-2-2- کاربردهای شبیه سازی در طراحی فرایند   ……………………………………………………………………………………………..    3

1-2-3- کاربردهای شبیه سازی در بهره برداری مطلوب ازتاسیسات موجود ………………………………………………………..    4

فصل دوم       تئوری       ………………………………………………………………………………………………………………     6

2-1- شرح کلی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   7

2-2- چگالی و اندازه ذرات …………………………………………………………………………………………………………………………………………   8       2-3- فعالیت (Activity)……………………………………………………………………………………………………….   9

2-4- مقدار کربن بر روی کاتالیست (Carbon content)   ……………………………………………………………………………….. .   9

2-5- تبدیل (Conversion)   ……………………………………………………………………………………………………………………………..   10

2-6- مشابه سازی واحد کت گراکر   ………………………………………………………………………………………………………………………   10

2-7- واکنشهای شیمیایی کراکینگ…………………………………………………………………………………………………………………………   11

2-8- مدل سینیتیکی کراکینگ ………………………………………………………………………………………………………………………………   12

.2-9- شرح کلی واحد FCCU آبادان ……………………………………………………………………………………………………………………   15

2-9-1- سیستم پیش گرم کننده خوراک (Feed preheater system) ………………………………………………………   16

2-9-2- راکتور (Reactor)   ………………………………………………………………………………………………………………………………….   17

2-9-3- تزریق خوراک به راکتور(Feed injection to reactor)   ………………………………………………………………….   17

2-9-4- منطقه واکنشReaction zone ) )   …………………………………………………………………………………………………….   18

2-9-5- بازیابی کننده کاتالیست در راکتور(Reactor catalyst recovery) ………………………………………………….   19

2-9-6- عریان کننده کاتالیست مصرف شده (Spent catalyst stripper) ………………………………………………………   20

2-9-7- لوله ایستاده کاتالیست مصرف شده و شیرهای لغزنده

(Spent catalyst stand pipe & slide valves) ……………………………………………………………………   21

2-9-8- احیاء کننده کاتالیست (Regenerator section) ……………………………………………………………………………….   22

2-9-9- دمنده هوا (Air blower)   ……………………………………………………………………………………………………………………..   22

2-9-10- احیاء کننده   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   23

2-9-11- کاترل ((cottrell percipitator   ……………………………………………………………………………………………………….   25

2-9-12- بخش تفکیک محصولات راکتور(Fractionation section) …………………….. ………………………………….   25

2-9-13- سیستم ته مانده برج (Slurry system) ………………………………………………………………………………………..   26

2-9-14- ته نشین کننده دور(Dor settler) ……………………………………………………………………………………………………..   26

2-9-15- سیستم گازوییل سنگین (Heavy cycle oil system) ……………………………………………………………..   27

2-9-16- سیستم گازوییل سبک (Light cycle oil system) …………………………………………………………………..   27

2-9-17- سیستم برگشتی گردشی بالای برج (Top circulating reflux system) ………………………………..   28

 

فصل سوم                  پیشینه   …………………………………………………………………………………………………..     29

فصل چهارم               اشکال و جداول………………………………………………………………………………………        31

فصل پنجم               نتایج و بحث   ……………………………………………………………………………………………..  74

5-1- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..   75

5-2- خوراک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  75

5-3- رایزر (Riser)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..   76

5-4- راکتور   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   78

5-5- کاتالیست   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   79

5-6- داده های تجربی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   80

فصل ششم               نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..  84

منابع   …………………………………………………………………………………………………………………………………..       86

 

فهرست اشکال

1-1: مدل سه تکه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     13

2-1: مدل چهار تکه ای   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    14

a1-4: شمای کلی مشابه سازی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ……………………………………………………………………..     32

b 1-4: شمای کلی مشابه سازی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ……………………………………………………………………..     33

2-4: بخش های مختلف واحد کت کراکر وارتباط بین آنها   ……………………………………………………………………………………   34

3-4: بخش های جانبی مربوط به واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان ……………………………………………………………………….   34

۴-4: شخصات هندسی مربوط به طراحی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان ………………………………………………………….   35

5-4: مقدار هدر رفتگی گرما در طراحی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ……………………………………………………………   35   6-4: اطلاعات عملیاتی مربوط به بالا برنده خوراک واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   …………………………………………   36

7-4: اطلاعات عملیاتی مربوط به برج احیاء واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان   ………………………………………………………   36

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد