پایان نامه بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران


 چکیده 

در کشور پهناور ایران تنوع منابع،اقلیم وقومیت ها نشان از این دارد که توسعه منطقه ای نه تنها یکسان رخ نخواهد داد، که فرآیندهای منجر به توسعه نیز متفاوت خواهند بود این تفاوت در فرآیندها می بایست نشات گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد. مهمترین مولفه های این یکپارچه سازی برای هر واحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشد. این پژوهش در پی یافتن آن پهنه های فضایی است که مناسبترین قلمرو این یکپارچگی باشند .

در ازای پهنه های گفته شده در کشور تجارب مختلفی از تقسیمات سرزمینی را منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پی برقرای سطحی از یکپارچگی، و نتیجه معمولا در ارائه تعاریف مختلفی از منطقه و در پی آن تقسیمات متعدد منطقه ای خلاصه شده است که منجر به تغییرات مداوم در کالبد سرزمین از قبیل مرزها و محیط فیزیکی مناطق شده، تغییراتی که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزمینی مردمانش وبه گونه ای غیرارگانیک انجام پذیرفته است. خطوطی که در نتیجه این تقسیمات غیرارگانیک برچشم انداز کشور ترسیم می شوند حقیقت طبیعت سرزمین را نامرئی وغیرقابل مشاهده ساخته است. چنانچه آغاز توسعه را فرایندی محلی – مردمی بینگاریم تعیین پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست .

پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به دو سوال در حوزه های نظری و کاربردی صورت گرفته است: سوال اول) در پرتو دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای آیا امکان کاربرد نظریه زیست منطقه گرایی در ایران وجود دارد ؟ سوال دوم) در صورت امکان کاربرد ،آیا آنگونه که در ادبیات این نظریه ادعا می شود آیا تعیین محدوده / تحدید حدود زیست منطقه ها به عنوان یک واحد فضایی امکان پذیر است؟ به منظور پاسخ دهی به سوالات مذکور، از روش های اسنادی دربخش تئوری وروش ناحیه بندی کارتوگرافیکی (هم پوشانی لایه های مختلف اطلاعاتی در محیطGISدر بخش عملی استفاده شده است.

نتایج تحقیق، امکان کاربرد این نظریه را از لحاظ تئوری وعملی در ایران تایید می کنند. در این خصوص زیست منطقه گرایی مهمترین فاکتورهای لازم را جهت منطقه بندی مطلوب وپایدار سرزمینی پوشش می دهد و در بعد عملی نیز با توجه به مجموعه داده های در دسترس امکان نمایش زیست منطقه ها به عنوان تجلی فضایی نظریه زیست منطقه گرایی مورد تایید مطالعه حاضر قرار گرفت .

کلید واژگان : توسعه پایدار، منطقه، منطقه بندی، زیست منطقه گرایی، زیست منطقه

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………1

1-2 طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………6

1 – 4اهداف مبنای پژوهش…………………………………………………………………………………………7

1-4-1 اهداف اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..7

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………7

1-6پیشینه تجربی زیست منطقه گرایی ……………………………………………………………….8

1-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………9

1-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….11

 فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری پژوهش              

2-1 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………….17

2-1-1 توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………..17

2-1-2منطقه بندی…………………………………………………………………………………………………….18

2-1-3منطقه……………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-4 زیست منطقه گرایی……………………………………………………………………………………….20

2-1-5 مفهوم زیست منطقه………………………………………………………………………………………………21

2-2 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………22

2-2-1 توسعه و فضا…………………………………………………………………………………………………..22

2-2-1-1 مفهوم فضا……………………………………………………………………………………..24

2-2-1-2 فضا و توسعه فضایی…………………………………………………………………………………26

2-2-2تئوری توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………….27

2-2-2-1چشم انداز توسعه پایدار منطقه ای…………………………………………………………………….29

2-2-3سرمایه اجتماعی و هویت منطقه ای……………………………………………………………….. 32

2-2-4 هویت مکان……………………………………………………………………………………………………34

2-2-5 مناسبات اجتماعات محلی و مکان………………………………………………………………………….37

2-2-6منطقه و انواع آن……………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-6-1منطقه وحوزه همگن…………………………………………………………………………………………….40

2-2-6-2منطقه کارکردی………………………………………………………………………………………………42

2-2-6-3منطقه برنامه ریزی………………………………………………………………………………….43

2-2-6-4منطقه کانونی………………………………………………………………………………………………..44

2-2-7منطقه بندی وتحدید حدود مناطق……………………………………………………………………..44

2-2-8. زیست منطقه گرایی……………………………………………………………………………………47

2-2-8-1 مروری برتاریخچه زیست منطقه گرایی……………………………………………………………..50

2-2-8-2ساختار زیست منطقه………………………………………………………………………………………..54

2-3 منطقه بندی در ایران(مروری بر تجارب منطقه بندی کشور)…………………………………….57

-23-1سابقه منطقه بندی درایران………………………………………………………………………………….57

-23-2 مهم ترین منطقه بندی ها………………………………………………………………………………….60

1-2-3-2 . منطقه بندی های طبیعی…………………………………………………………………….60

3-2-2-1-1منطقه بندی اهلرز…………………………………………………………………………60

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید