پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز

(ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول کلیات تحقیق

1 – 1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 – پرسش اصلی………………………………………………………………………………………… 4

1-3-فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4

1-4 -اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 4

1-5-هدف کاربردی………………………………………………………………………………………… 5

1-6-روش کار………………………………………………………………………………………………. 5

1-6-1- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 5

1-6-2-ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 5

1-6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………….. 5

1-7-محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم (مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق)

2-1-فرآیند بارش…………………………………………………………………………………………… 8

2-2- باران……………………………………………………………………………………………………. 9

2-3-بارش …………………………………………………………………………………………………… 9

2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش……………………………………………………………….. 10

2-4-1-بارش کوهستانی…………………………………………………………………………………… 10

2-4-2-بارش جبهه ای…………………………………………………………………………………….. 10

2-4-3-بارش سیکلونی……………………………………………………………………………………. 10

2-4-4-بارش کنوکتیو………………………………………………………………………………………. 10

2-4-5-بارش همگرایی……………………………………………………………………………………. 11

2-5-بارش سالانه ………………………………………………………………………………………….. 11

2-6-.سیستم های سینوپتیک ……………………………………………………………………………… 11

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

2-7-چرخند یا سیکلون(Cyclone)…………………………………………………………………… 12

2-8-واچرخند یا آنتی سیکلون(Anticyclone)……………………………………………………. 12

2-9-سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………. 13

2-9-1-سوابق تحقیق در ایران……………………………………………………………………………. 13

2-9-2-سوابق تحقیق در جهان…………………………………………………………………………… 16

فصل سوم (روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها)

3-1- مواد…………………………………………………………………………………………………….. 18

3-2-موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه…………………………………………………………………. 18

3-3- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 18

3-4- روش کار……………………………………………………………………………………………… 20

3-4-1-روش مقایسه ای………………………………………………………………………………….. 20

3-4-2-روش مطالعه فیزیکی…………………………………………………………………………….. 20

3-4-3-روش مطالعه سینوپتیک………………………………………………………………………….. 20

3-4-4-مراحل انجام کار…………………………………………………………………………………… 22

3-4-4-1-مرحله اول ……………………………………………………………………………………… 22

3-4-4-2- مرحله دوم …………………………………………………………………………………….. 22

3-4-4-3- مرحله سوم…………………………………………………………………………………….. 22

3-4-4-4- مرحله چهارم­………………………………………………………………………………….. 22

3-4-4-5-مرحله پنجم ……………………………………………………………………………………. 23

3-4-4-6- مرحله ششم …………………………………………………………………………………… 23

3-4-4-7-مرحله هفتم……………………………………………………………………………………… 23

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت…………………………………….. 25

4-2-بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه انزلی………………………………………. 52

4-3.ایستگاه آستارا………………………………………………………………………………………….. 71

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

4- 4 بارندگی بیش از100 میلیمتر روزانه در سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان…………… 94

4-5.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در رشت…………………………………………………… 115

4-6.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در آستارا………………………………………………….. 117

4-7 تفسیر کلیه گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل

شده……………………………………………………………………………………………………………. 118

4-8تفسیر گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل نشده …. 121

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………… 126

5-2.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 126

5-2-1.بررسی الگوها و ایجاد بارش الگوها…………………………………………………………… 127

5-3.آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………… 128

5-4.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 128

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. 129

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد