پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز

(ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول کلیات تحقیق

1 – 1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 – پرسش اصلی………………………………………………………………………………………… 4

1-3-فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4

1-4 -اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 4

1-5-هدف کاربردی………………………………………………………………………………………… 5

1-6-روش کار………………………………………………………………………………………………. 5

1-6-1- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 5

1-6-2-ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 5

1-6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………….. 5

1-7-محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم (مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق)

2-1-فرآیند بارش…………………………………………………………………………………………… 8

2-2- باران……………………………………………………………………………………………………. 9

2-3-بارش …………………………………………………………………………………………………… 9

2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش……………………………………………………………….. 10

2-4-1-بارش کوهستانی…………………………………………………………………………………… 10

2-4-2-بارش جبهه ای…………………………………………………………………………………….. 10

2-4-3-بارش سیکلونی……………………………………………………………………………………. 10

2-4-4-بارش کنوکتیو………………………………………………………………………………………. 10

2-4-5-بارش همگرایی……………………………………………………………………………………. 11

2-5-بارش سالانه ………………………………………………………………………………………….. 11

2-6-.سیستم های سینوپتیک ……………………………………………………………………………… 11

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

2-7-چرخند یا سیکلون(Cyclone)…………………………………………………………………… 12

2-8-واچرخند یا آنتی سیکلون(Anticyclone)……………………………………………………. 12

2-9-سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………. 13

2-9-1-سوابق تحقیق در ایران……………………………………………………………………………. 13

2-9-2-سوابق تحقیق در جهان…………………………………………………………………………… 16

فصل سوم (روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها)

3-1- مواد…………………………………………………………………………………………………….. 18

3-2-موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه…………………………………………………………………. 18

3-3- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 18

3-4- روش کار……………………………………………………………………………………………… 20

3-4-1-روش مقایسه ای………………………………………………………………………………….. 20

3-4-2-روش مطالعه فیزیکی…………………………………………………………………………….. 20

3-4-3-روش مطالعه سینوپتیک………………………………………………………………………….. 20

3-4-4-مراحل انجام کار…………………………………………………………………………………… 22

3-4-4-1-مرحله اول ……………………………………………………………………………………… 22

3-4-4-2- مرحله دوم …………………………………………………………………………………….. 22

3-4-4-3- مرحله سوم…………………………………………………………………………………….. 22

3-4-4-4- مرحله چهارم­………………………………………………………………………………….. 22

3-4-4-5-مرحله پنجم ……………………………………………………………………………………. 23

3-4-4-6- مرحله ششم …………………………………………………………………………………… 23

3-4-4-7-مرحله هفتم……………………………………………………………………………………… 23

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت…………………………………….. 25

4-2-بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه انزلی………………………………………. 52

4-3.ایستگاه آستارا………………………………………………………………………………………….. 71

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

4- 4 بارندگی بیش از100 میلیمتر روزانه در سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان…………… 94

4-5.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در رشت…………………………………………………… 115

4-6.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در آستارا………………………………………………….. 117

4-7 تفسیر کلیه گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل

شده……………………………………………………………………………………………………………. 118

4-8تفسیر گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل نشده …. 121

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………… 126

5-2.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 126

5-2-1.بررسی الگوها و ایجاد بارش الگوها…………………………………………………………… 127

5-3.آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………… 128

5-4.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 128

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. 129

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید