پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

(گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف ـ بیان موضوع2
ب ـ سئوالات تحقیق2
ج ـ فرضیه های تحقیق2
د – اهداف کاربردهای تحقیق3
ﻫ – روش تحقیق3
و- معرفی پلان تحقیق3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار7
بند اول : تعریف اقرار7
الف : تعریف لغوی اقرار8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار8
ج: خصایص اقرار کیفری11
1-طریقت داشتن11
2-انکار پذیر بودن12
3-تجزیه پذیر بودن13
بند دوم : اقسام اقرار14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز14
1-اقرار فعلی و لفظی14
2-اقرار شفاهی و کتبی15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری16
4-اقرار کلی و جزئی16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع17
1-اقرار در دادگاه17
2-اقرار در خارج از دادگاه18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع19
1-اقرار مدنی و کیفری19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو)28
ب : روش تداعی معانی28
ج : پلی گراف28
د : نارکوانالیز29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف30
بند اول : دوره انتقام خصوصی31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی33
الف : دوره قدیم33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران34
بند اول: دوره باستان35
بند دوم : دوره میانه35
بند سوم : دوره معاصر37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری 39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار39
بند اول : کتاب39
بند دوم : اخبار و روایات41
بند سوم : اجماع41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار42
بند اول : قانون مدنی42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار47
گفتار اول : شرایط مقر47
بند اول : عقل47
بند دوم : بلوغ48
بند سوم : اختیار49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار51
بند پنجم : رشد52
گفتار دوم : شرایط مقرله53
بند اول : اهلیت تمتع54
بند دوم : معلوم بودن مقرله54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله55
گفتار سوم : شرایط مقربه56
بند اول : وجود خارجی مقربه56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار57
بند اول : صریح بودن57
بند دوم : منجز بودن58
بند سوم : نزد حاکم بودن59
بند چهارم : تعدد اقرار61
بند پنجم : تعدد مجالس62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد75
بند اول : زنا75
بند دوم : لواط78
بند سوم : مساحقه80
بند چهارم : قوادی80
بند پنجم : قذف81
بند ششم : شرب خمر82
بند هفتم : سرقت84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض85
بند نهم : ارتداد85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار87
گفتار اول : تعدد اقرار88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار88
بند اول : تعریف انکار89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار90
الف : فقه امامیه91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت93
ب : فقه عامه93
1-مذهب شافعی93
2-مذهب مالکی93
3-مذهب حنفی94
4-مذهب حنبلی94
ج: حقوق ایران94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل94
2-انکار بعد از اقرار در قتل99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم106
بند دوم : صور مختلف تعارض107
الف : تعارض اقرار با اقرار107
ب : تعارض اقرار با بینه112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی115
د : تعارض اقرار با قسامه118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات120
نتایج تحقیق123
فهرست منابع و مأخذ126
چکیده انگلیسی130

چکیده

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­که حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان
پایان نامه بهینه سازی الگوهای مکانیابی در طراحی فضای سبز شهری
پایان نامه بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختل...
پایان نامه زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدید ساختارشده به کمک تئوری بازی ها با در ن...
دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي