پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

(گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف ـ بیان موضوع2
ب ـ سئوالات تحقیق2
ج ـ فرضیه های تحقیق2
د – اهداف کاربردهای تحقیق3
ﻫ – روش تحقیق3
و- معرفی پلان تحقیق3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار7
بند اول : تعریف اقرار7
الف : تعریف لغوی اقرار8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار8
ج: خصایص اقرار کیفری11
1-طریقت داشتن11
2-انکار پذیر بودن12
3-تجزیه پذیر بودن13
بند دوم : اقسام اقرار14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز14
1-اقرار فعلی و لفظی14
2-اقرار شفاهی و کتبی15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری16
4-اقرار کلی و جزئی16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع17
1-اقرار در دادگاه17
2-اقرار در خارج از دادگاه18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع19
1-اقرار مدنی و کیفری19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو)28
ب : روش تداعی معانی28
ج : پلی گراف28
د : نارکوانالیز29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف30
بند اول : دوره انتقام خصوصی31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی33
الف : دوره قدیم33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران34
بند اول: دوره باستان35
بند دوم : دوره میانه35
بند سوم : دوره معاصر37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری 39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار39
بند اول : کتاب39
بند دوم : اخبار و روایات41
بند سوم : اجماع41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار42
بند اول : قانون مدنی42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار47
گفتار اول : شرایط مقر47
بند اول : عقل47
بند دوم : بلوغ48
بند سوم : اختیار49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار51
بند پنجم : رشد52
گفتار دوم : شرایط مقرله53
بند اول : اهلیت تمتع54
بند دوم : معلوم بودن مقرله54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله55
گفتار سوم : شرایط مقربه56
بند اول : وجود خارجی مقربه56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار57
بند اول : صریح بودن57
بند دوم : منجز بودن58
بند سوم : نزد حاکم بودن59
بند چهارم : تعدد اقرار61
بند پنجم : تعدد مجالس62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد75
بند اول : زنا75
بند دوم : لواط78
بند سوم : مساحقه80
بند چهارم : قوادی80
بند پنجم : قذف81
بند ششم : شرب خمر82
بند هفتم : سرقت84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض85
بند نهم : ارتداد85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار87
گفتار اول : تعدد اقرار88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار88
بند اول : تعریف انکار89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار90
الف : فقه امامیه91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت93
ب : فقه عامه93
1-مذهب شافعی93
2-مذهب مالکی93
3-مذهب حنفی94
4-مذهب حنبلی94
ج: حقوق ایران94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل94
2-انکار بعد از اقرار در قتل99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم106
بند دوم : صور مختلف تعارض107
الف : تعارض اقرار با اقرار107
ب : تعارض اقرار با بینه112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی115
د : تعارض اقرار با قسامه118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات120
نتایج تحقیق123
فهرست منابع و مأخذ126
چکیده انگلیسی130

چکیده

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­که حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید