پایان نامه بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران


دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه……………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله………………………………………………………………………………….1

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………..2

ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………2

حدود پژوهش……………………………………………………………………………….3

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….3

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………4

بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………..5

1-1- مفهوم شناسی………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف حقوق کیفری……………………………………………………………….5

2-1-1- تعریف جرم………………………………………………………………………….7

2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………….10

1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی………………………………………………….10

2-2-1- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران………………………………………13

3-1- مبانی جرم اسیدپاشی…………………………………………………………….14

1-3-1- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)………………………15

2-3-1- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود)…………………..16

4-1- منابع جرم اسیدپاشی……………………………………………………………..16

1-4-1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی………………17

2-4-1- سایر قوانین جزایی……………………………………………………………….23

بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی…………………………………………..28

1-2- مرتکب جرم…………………………………………………………………………..28

1-1-2- بلوغ…………………………………………………………………………………29

2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31

3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32

2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33

1-2-2- انسان بودن……………………………………………………………………….33

2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35

3-2- عمل مرتکب………………………………………………………………………….36

4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38

1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39

2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41

5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45

1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46

2-5-2- سایر صدمات جسمانی………………………………………………………….57

6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66

1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66

1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66

2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72

2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78

1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78

2-2-3- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91

چکیده:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید