پایان نامه بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی و مقایسه آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم


فهرست مطالب

عنوان …………. صفحه

چکیده فارسی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- اصول کلی نگهداری مواد غذایی

1-2- روش های نگه داری

1-3- مفاهیم کلی نگهداری مواد غذایی

1-4- نگهداری مواد غذایی به روش انجماد

1-5- روش خارج کردن مواد غذایی از حالت انجماد

 1-5-1- انجماد و تاثیر آن بر نگهداری مواد غذایی

 1-5-2- ویژگی های حسی 

 1-5-3- جنبه های فیزیکی انجماد

 1-5-4- بافت مواد غذایی

 1-5-5- جنبه های شیمیایی انجماد

 1-5-6- جنبه های ایمنی و بهداشتی انجماد

 1-5-7- کیفیت غذایی

 1-5-8- جلوگیری از ایجاد طعم ترشیدگی

 1-5-9- تغییرات در بافت محصول

 1-5-10- از دست دادن رطوبت

 1-5-11- فعالیت میکروارگانیسم ها در فریزر

 1-5-12- لفاف های ضد آب و بخار

1-6- پرتو دهی مواد غذائی

 1-6-1- نگهداری مواد غذائی به روش پرتو دهی

 1-6-2- پرتو دهی مواد غذائی

 1-6-3- منابع اشعه یا پرتو

 1-6-4- مزایای اشعه دهی مواد غذائی

1-6-5- معایب اشعه دهی مواد غذائی

1-6-6- اثرات اشعه دهی بر کیفیت مواد غذائی

1-6-7- چگونگی تاثیرات ضد میکروبی پرتو دهی

1-6-8- تغییرات میکروبی

1-6-9- مقاومت آنزیم ها

1-6-10- فرآوری مواد غذایی به منظور پرتودهی

1-6-11- قوانین

1-7- نگهداری مواد غذایی به روش کنسرو کردن

1-7-1- مراحل تولید کنسرو مواد غذایی

1-8- نگهداری مواد غذایی به کمک حذف آب

1-9- خشک کردن مواد غذایی

1-9-1- انواع خشک کردن

1-9-2- مکانیسم خشک کردن

1-9-3- کیفیت مواد غذایی در فرآیند خشک کردن

1-9-4- اثرات تغذیه ای خشک کردن

1-10- روش های غیر حرارتی نگهداری مواد غذایی

1-11- فرآوری مواد غذایی با استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا

1-11-1- عوامل موثر بر غیر فعال شدن میکروارگانیسمها در فشار بالا

1-11-2- استفاده از فشار بالا در فرآوری مواد غذایی

1-11-3- اثر فرآیند HPP بر مواد غذایی مختلف

1-12- میدانهای الکتریکی پالسی قوی

1-12-1- سیستمهای فرآوری در میدانهای الکتریکی پالسی قوی

1-12-2- اثرات بیولوژیکی و کاربردهای میدانهای الکتریکی پالسی در نگهداری مواد غذایی

1-12-3- اثر میدانهای الکتریکی پالسی بر آنزیمها

1-13- استفاده از ترکیبات شیمیایی و بیو شیمیایی در نگهداری مواد غذایی

1-13-1- ترکیبات شیمیایی با خواص ضد میکروبی

1-13-2- نگهدارنده های طبیعی غذا

1-14- فساد مواد غذایی

1-15- پیشرفت های فن آوری

1-16- کاربرد باکتریوسین ها

1-17- کاربرد LAB ها

1-18- ایمنی و کیفیت مواد غذایی

1-19- افق آینده

1-20- اهداف

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- تهیه ی بیومس و عصاره قارچ تریکودرما

3-2- تهیه ی گوشت پروسس شده تحت شرایط آزمایشگاهی

3-3- گروه های مواجه وتعیین بار میکروبی

3-4- روش تعیین بار میکروبی در گروه های مختلف

فصل چهارم: یافته ها

فصل پنجم: بحث

5-1- بحث

5-2- نتیجه گیری

5-3- پیشنهادات

منابع

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید