پایان نامه بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه


چکیده

پیوند کلیه، درمان انتخابی برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی یا End Stage Renal Disease (ESRD) است. در بیماران پیوند کلیه “رد حاد پیوند کلیه” جدی­ترین عارضه محسوب می­شود که در صورت تشخیص سریع، احتمالا برگشت­پذیر خواهد بود. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه آسیب اکسیداتیو به عنوان فاکتور مهم در پیدایش و پیشرفت تعدادی از بیماری­ها از جمله سرطان، بیماری­های عصبی، دیابت و بیماری مزمن کلیوی نقش دارد. آنزیم­های NQO1 و کاتالاز ( CAT) از جمله آنزیم­های آنتی- اکسیدانت هستند، که از سلول­ها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می­کنند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن­های CAT C-262TوNQO1 C609T  با خطر رد حاد پیوند کلیه می­باشد. در این مطالعه مورد-شاهدی 224 فرد سالم به عنوان گروه کنترل و 222 نفر بیماران پیوند کلیه شرکت داشتند. از روش PCR-RFLP جهت تعیین ژنوتیپ چند شکلی­های ژنتیکی استفاده کردیم. با توجه به نتایج بدست آمده ارتباط معنی­داری بین فراوانی ژنوتیپ­ها و آلل­های ژن NQO1 در دو جمعیت سالم و بیماران پیوندی مشاهده نشد درنتیجه می­تواند حاکی از این باشد که فراوانی ژنوتیپی و آللی ژن NQO1 در بروز بیماری­های کلیوی منجر به پیوند کلیه نقشی ندارد. در مورد ژن CAT از مقایسه ژنوتیپ­های ژن کاتالاز در دو جمعیت سالم و بیمار اختلاف معنی­دار فقط در ژنوتیپ CT این ژن مشاهده شد که این عامل می­تواند در آسیب­های کلیوی که سبب نارسایی شدید کلیه و در نهایت منجر به پیوند می­گردد نقش داشته باشد. (51/1=OR، 25/2=95%CI، 043/0=P) همچنین مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی این دو ژن بین دو گروه بیماران با رد حاد و فاقد رد حاد پیوند انجام شد که در ژن CAT هیچ ارتباط معنی­داری مشاهده نشد. (05/0<P) و در ژن NQO1 تنها در آلل T این ژن ارتباط در سطح معنی-داری مشاهده گردید. به این معنی که آلل T به میزان 64/1 برابر خطر رد حاد پیوند کلیه را افزایش می­دهد.

(64/1 =OR، 73/2-99/0 = %95 CI، 05/0 =P)

کلید واژه: پیوند کلیه، رد حاد پیوند، CAT, NQO1

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1.1- پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

2.1- رد پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………. 4

3.1- رد حاد پیوند ……………………………………………………………………………………………………………….. 4

4.1- DGF ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

5.1- آنتی بادی های ضد HLA …………………………………………………………………………………………. 6

6.1- آنتی بادی علیه آنتی ژن های گروه خونی ……………………………………………………………….. 7

7.1- افزایش سن اهدا کننده و دریافت کننده پیوند ……………………………………………………….. 7

8.1- اهدا کننده بافت ………………………………………………………………………………………………………….. 8

9.1- استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت­ها …………………………………………………………………….. 8

10.1- کاتالاز ………………………………………………………………………………………………………………………… 9

11.1- NAD(P)H کوئینون اکسیدوردوکتاز1 ………………………………………………………………… 11

12.1- هدف…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

13.1- فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

1.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن کاتالاز …………………………………………………………………….. 14

2.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن NQO1 ………………………………………………………………….. 16

3.2- مطالعات پیشین انجام شده در خصوص پیوند کلیه ………………………………………………. 18

فصل سوم: مواد و روش ها

1.3- نمونه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 20

2.3- وسایل مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………. 21

3.3- محلول­های استفاده شده جهت استخراج DNA از نمونه خون کامل ………………….. 21

4.3- محلول­های استفاده شده جهت استخراج DNA از نمونه بافی­کت ………………………. 21

5.3- مواد لازم جهت انجام PCR ……………………………………………………………………………………… 22

6.3- مواد لازم جهت انجام الکتروفورز ……………………………………………………………………………… 22

7.3- مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدود­کننده ……………………………………………. 22

8.3- استخراج DNA از خون محیطی …………………………………………………………………………….. 22

9.3- استخراج DNA از بافی­کت با کیت DNP ……………………………………………………………… 23

10.3- PCR ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

11.3- الکتروفورز ………………………………………………………………………………………………………………… 27

12.3- رنگ­آمیزی ژل ………………………………………………………………………………………………………… 28

13.3- تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………………… 29

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید