پایان نامه بررسی ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه


چکیده

 

پیوند کلیه راهکار درمانی برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی است. با وجود افزایش و پیشرفت چشمگیر این روند درمانی، هنوز به دلیل پاسخ ایمنی فرد گیرنده در برابر بافت دهنده، رد پیوند شایع و عامل اصلی عدم موفقیت این روش است. کلیه پیوندی مستعد قرار گرفتن در معرض رد حاد به دلایل متفاوت از جمله استرس­های اکسیداتیو است. استرس اکسیداتیو با تاثیر منفی بر عمر و عملکرد بافت پیوندی می­تواند نهایتا منجر به رد پیوند گردد. آنزیم­های GPX1 و SOD1 از جمله آنزیم­های آنتی­اکسیدان هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط چندشکلی­­های GPX1 pro198leu (rs1050450) وA251G   SOD1(rs2070424) با رد حاد پیوند کلیه است. در این مطالعه 262 بیمار دریافت کننده پیوند کلیه که 46 نفر از آن­ها دارای رد حاد بودند و 262 فرد سالم به عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین ژنوتیپ­ها با روش PCR-RFLP انجام و داده­ها توسط نرم­افراز  آماری SPSS تحلیل شدند. پس از بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی در چندشکلی pro198leu  GPX1 بین دو گروه بیمار و کنترل و همچنین بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه تفاوت معناداری مشاهده نشد. به عبارت دیگر فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن GPX1 در چندشکلی یاد شده در بروز بیماری­های کلیوی منجر به پیوند و همچنین رد حاد پیوند کلیه نقشی ندارد. در بررسی چندشکلی A251G از ژن SOD1 نیز اختلاف معناداری میان دو گروه شاهد و بیمار و دارای رد پیوند و فاقد رد حاد پیوند مشاهده نشد. نتایج نشان می­دهند که چندشکلی SOD1 A251G در ابتلا به بیماری­های منجر به پیوند کلیه و همین­طور رد حاد پیوند دخیل نیست.

 

واژگان کلیدی: پیوند کلیه، رد حاد، استرس اکسیداتیو، GPX1، SOD1

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1-       پیوندکلیه ……………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-       رد پیوند …………………………………………………………………………………………………………………3
   1-2-1- رد فوق حاد ………………………………………………………………………………………………………3
   1-2-2-  رد حاد ……………………………………………………………………………………………………………..4
   1-2-3- رد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………4
1-3-       پیشگیری از رد آلوگرافت ………………………………………………………………………………………5
1-4-       استرس اکسیداتیو ………………………………………………………………………………………………….7
1-5-       گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX1) …………………………………………………………………………..8
1-6-       سوپراکسیددسموتاز1 (SOD1) …………………………………………………………………………….9
1-7-       هدف ………………………………………………………………………………………………………………………11
1-8-       فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………….11

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی GPX1 pro198leu و ارتباط آن با بیماری­های گوناگون ……………………………………………………………………………………………………………13
2-2- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی SOD1 A251G و ارتباط آن با بیماری­ های گوناگون………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-3- مطالعات انجام شده بر روی رد حاد پیوند کلیه ………………………………………………………..15

 

فصل سوم: مواد و روش انجام کار

3-1- نمونه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………18
3-2- وسایل مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………….19
3-3- مواد مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………..19
   3-3-1- محلول­های لازم جهت استخراج ………………………………………………………………………19
   3-3-2- مواد استفاده شده جهت انجام PCR ……………………………………………………………….20
   3-3-3- مواد استفاده شده جهت انجام الکتروفورز ………………………………………………………..20
   3-3-4- مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدود کننده …………………………………..20
3-4- استخراج DNA به روش جوشاندن (Boiling) ………………………………….. ……………….21
   3-4-1- ساخت محلول­های مورد نیاز جهت استخراج …………………………………………………..21
   3-4-2- فرآیند استخراج به روش جوشاندن ………………………………………………………………….21
3-5- تعیین ژنوتیپ با روش  PCR-RFLP ………………………………………………………………………21
   3-5-1- PCR …………………………………………………………………………………………………………………21
   3-5-2- پرایمر­های مورد استفاده …………………………………………………………………………………..22
3-6- تعیین ژنوتیپ برای چند شکلی GPX1pro198leu ………………………………………………..23
3-7- تعیین ژنوتیپ برای چند شکلی SOD1A251G ……………………………………………………..24
3-8- الکتروفورز ………………………………………………………………………………………………………………….25
3-9- رنگ­آمیزی ژل …………………………………………………………………………………………………………..26
3-10- تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………………..27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید