پایان نامه بررسی ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان


نمونه و تعیین حجم نمونه

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه اماری باشند(خاکی،۱۳۸۲، ۱۵۸) [۱] .

در حقیقت نمونه گیری، انتخاب بخشی از جامعه بعنوان نماینده آن جامعه است و از آنجایی که بررسی تمامی اعضا جامعه زمان زیادی نیاز داشته و از نظر هزینه مقرون به صرفه نمی باشد، به ناچار باید اقدام به نمونه گیری نمود (مقیمی، ۱۳۷۷، ۳۶) [۲] .

جهت نمونه گیری می توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدل یابی ساختاری استفاده نمود. در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه به متغیرهای مستقل نباید از ۵ کمتر باشد، درغیر اینصورت نتایج حاصل از معادلۀ رگرسیون چندان تعمیم پذیر نخواهد بود. نسبت محافظه کارانه تر ۱۰ مشاهده به ازای هر متغیر مستقل پیشنهاد شده است (میلر و کانس، ۱۹۷۳، ۱۰)[۳] .

از دیدگاه جیمز استیونس حتی در نظر گر فتن ۱۵ مشاهده به ازای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده سرانگشتی خوب بشمار می آید (غفاری آشتیانی، ۱۳۸۷، ۹۳) [۴] .

در این تحقیق حجم نمونه براساس فرمول زیر محاسبه شده است:

چون تعداد سؤالات پرسشنامه ۲۴ است. حداقل نمونه باید بین دو مقدار۱۲۰ و ۳۶۰ باشد و با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور و مقاله کلیدی ۱۵۰ نمونه انتخاب شد.

از تمام پرسشنامه ها ۱۳۹ پرسشنامه برگشت داده شد و تجزیه و تحلیل های فصل چهارم بر اساس ۱۳۹ نمونه از جامعه آماری انجام شده است.

 

۶-۳روش گرد آوری داده ها

اطلاعات و داده های این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است . از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات به منظور تدوین ادبیات پژوهش و تنظیم فصل دوم استفاده شده است و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده و محقق با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در عرصه و میدان تحقق به جمع آوری داده ها اقدام نموده است .

 

۷-۳ ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن

هر پدیده­ای از نظر کمی و کیفی ویژگی­هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی­ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است؛ این پدیده­ها به عنوان متغیر در طول زمان دچارتحول و دگرگونی می­گردند. هدف از هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است .

یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم دست یافتن به داده­هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه­هایی را که به عنوان پاسخ­های احتمالی و موقتی برای حل مسأله تحقیق مطرح

شده­اند را آزمون کرد  (خاکی، ۱۳۸۶، ۱۵۹) [۵] .

در این پژوهش نیز به اقتضای ماهیت ، عمده ترین ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه استاندارد بوده است ، پرسشنامه مورد استفاده شامل ۲۴ سؤال می باشد که از مقاله کلیدی اقتباس شده(لابات مدین ، ۲۰۰۷، ۲۰۲) [۶]  و نحوه امتیاز دهی با استفاده از مقیاس پنج گانه لیکرت شامل: خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط، کم ، خیلی کم  تنظیم گردیده و براساس موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است و گزینه های ( الف ) تا ( ه ) مندرج در هر پرسش به ترتیب ۵ تا ۱ امتیاز را داشته است .

[۳].Miller & Kanes,1973,10

[۶]. Labatmediene,2007,202

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید