پایان نامه بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

 عنوان :

بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده    1
مقدمه2
فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی11
بخش اول- مفهوم حقوق بشر11
بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی14
بخش سوم- نسل های حقوق بشر16
نسل اول : حقوق آزادی16
نسل دوم : حقوق برابری17
نسل سوم : حقوق همبستگی17
بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر18
ملاحظات کلی18
گفتار اول- منابع داخل در ماده 38 اساسنامه19
جزء اول- معاهدات20
تعریف معاهدات20
معاهدات حقوق بشری20
تعریف حق شرط22
سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی23
انشای حق شرط25
حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی26
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری29
تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری34
معاهدات حقوق بشر جهانی34
معاهدات حقوق بشر منطقه ای35
جزء دوم- عرف بین المللی36
جزء سوم- اصول کلی حقوقی37
جزء چهارم- تصمیمات قضایی38
جزء پنجم- دکترین39
گفتار دوم- منابع خارج از ماده 38 اساسنامه40
جزء اول- قاعده آمره40
جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی41
گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری42
فصل دوم- تنوع فرهنگی45
بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگی45
بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی48
گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی48
گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی50
بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی51
فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر52
بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی52
گفتار اول – سازمان ملل متحد52
جزء اول- منشور ملل متحد52
جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر53
جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی55
جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر55
جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک57
جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو57
گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری59
گفتار سوم – سازمان بین المللی کار60
گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای61
جزء اول- اتحادیه اروپا61
حاشیه انعطاف62
جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی64
جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)64
جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی65
بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین66
گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر67
گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر70
جزء اول- نظریه پست مدرنیسم70
جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی71
جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر74
نتیجه گیری78
فهرست منابع80
چکیده انگلیسی84

چکیده :

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید