پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان


۶قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری

هر پژوهش بایستی در حوزه زمانی و مکانی خاصی انجام شود. قلمرو زمانی این پژوهش سال ۱۳۹۱ و قلمرو مکانی آن استان البرز می‌باشد.این پژوهش از نقطه نظر هدف، کاربردی است، زیرا در آن به بررسی الگوهای طراحی شده توسط تحقیقات پایه پرداخته و می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای مسائل اجرائی و واقعی در نظرگرفته شود.

از طرف دیگر، پژوهش از نقطه نظر روش، تحقیق از نوع همبستگی است. هدف از یک مطالعه همبستگی، برقراری یک رابطه یا نبود آن است.

۱-۷  هدف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش، دستیابی به رویکردی است که بتوان با استفاده از آن به نحوه شایسته‌ای، از رویکرد عقلائی برای تصمیم‌گیری استراتژیکی سازمان، استفاده نمود.

هدف کلی این پژوهش:

۱- تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت و ۲- تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی  کارکنان بانک ملت می‌باشد.

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری ‌استراتژی با تعهد‌ هنجاری کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای ‌سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت.

 

۱-  ۸ مفاهیم واژگان کلیدی

مفهومنظری رویکردعقلانی در تصمیم‌گیری: در این رویکرد،تصمیم‌گیرندگان باید از اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در مورد ارزش­ها، منابع، اهداف و اولویت­های هدف­های گوناگون برخوردار بوده، بتوانند رفتارهای احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. لذا تصمیم‌گیرندگان در صدد اتخاذ بهترین تصمیمات هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل «هربرت سایمون» تصمیمات عقلائی نتیجه‌ی منطقی دو مقوله‌ی ارزش و واقعیت است (قوام، ۱۳۷۲؛صص.۵۷-۵۲).

مفهوم عملیاتی رویکرد عقلانی در تصمیم‌گیری:  در این پژوهش منظور از رویکرد عقلائی تصمیم‌گیری، این است که تیم تصمیم‌گیری تا چه میزان به دنبال به‌دست آوردن اطلاعات، آنالیز آن‌ها و استفاده از تکنیک‌های تحلیلی است. ضمناً در بررسی رویکرد عقلائی، به این مقوله نیز پرداخته می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری تابع تحلیل است یا احساسات.

مفهوم نظری رفتارهای سیاسی: شامل فعالیت‌هائی است که عمدتاً برای افزایش قدرت قانونی یا مدرک مرجعیت افراد و گروه‌ها به کار گرفته می‌شود (دوبرین، ۲۰۰۱ ؛ص.۶۷)[۱].

مفهوم عملیاتی رفتارهای سیاسی:  برای سنجش رفتارهای سیاسی در سازمان، به این موضوع می‌پردازیم که گروه تصمیم‌گیرندگان تا چه اندازه، به اهداف و منافع خود در تصمیم‌گیری‌ها می‌اندیشند و چه میزان قدرت بر روی تصمیمات تأثیرگذار است و نهایتاً اینکه نقش مذاکره در تصمیم‌گیری‌ها، چگونه است.

[۱]. Dubrin

۶قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری

هر پژوهش بایستی در حوزه زمانی و مکانی خاصی انجام شود. قلمرو زمانی این پژوهش سال ۱۳۹۱ و قلمرو مکانی آن استان البرز می‌باشد.این پژوهش از نقطه نظر هدف، کاربردی است، زیرا در آن به بررسی الگوهای طراحی شده توسط تحقیقات پایه پرداخته و می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای مسائل اجرائی و واقعی در نظرگرفته شود.

از طرف دیگر، پژوهش از نقطه نظر روش، تحقیق از نوع همبستگی است. هدف از یک مطالعه همبستگی، برقراری یک رابطه یا نبود آن است.

۱-۷  هدف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش، دستیابی به رویکردی است که بتوان با استفاده از آن به نحوه شایسته‌ای، از رویکرد عقلائی برای تصمیم‌گیری استراتژیکی سازمان، استفاده نمود.

هدف کلی این پژوهش:

۱- تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت و ۲- تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی  کارکنان بانک ملت می‌باشد.

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری ‌استراتژی با تعهد‌ هنجاری کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای ‌سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت.

 

۱-  ۸ مفاهیم واژگان کلیدی

مفهومنظری رویکردعقلانی در تصمیم‌گیری: در این رویکرد،تصمیم‌گیرندگان باید از اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در مورد ارزش­ها، منابع، اهداف و اولویت­های هدف­های گوناگون برخوردار بوده، بتوانند رفتارهای احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. لذا تصمیم‌گیرندگان در صدد اتخاذ بهترین تصمیمات هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل «هربرت سایمون» تصمیمات عقلائی نتیجه‌ی منطقی دو مقوله‌ی ارزش و واقعیت است (قوام، ۱۳۷۲؛صص.۵۷-۵۲).

مفهوم عملیاتی رویکرد عقلانی در تصمیم‌گیری:  در این پژوهش منظور از رویکرد عقلائی تصمیم‌گیری، این است که تیم تصمیم‌گیری تا چه میزان به دنبال به‌دست آوردن اطلاعات، آنالیز آن‌ها و استفاده از تکنیک‌های تحلیلی است. ضمناً در بررسی رویکرد عقلائی، به این مقوله نیز پرداخته می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری تابع تحلیل است یا احساسات.

مفهوم نظری رفتارهای سیاسی: شامل فعالیت‌هائی است که عمدتاً برای افزایش قدرت قانونی یا مدرک مرجعیت افراد و گروه‌ها به کار گرفته می‌شود (دوبرین، ۲۰۰۱ ؛ص.۶۷)[۱].

مفهوم عملیاتی رفتارهای سیاسی:  برای سنجش رفتارهای سیاسی در سازمان، به این موضوع می‌پردازیم که گروه تصمیم‌گیرندگان تا چه اندازه، به اهداف و منافع خود در تصمیم‌گیری‌ها می‌اندیشند و چه میزان قدرت بر روی تصمیمات تأثیرگذار است و نهایتاً اینکه نقش مذاکره در تصمیم‌گیری‌ها، چگونه است.

[۱]. Dubrin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت و ۲- تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی  کارکنان بانک ملت می‌باشد.

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری ‌استراتژی با تعهد‌ هنجاری کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای ‌سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.
 • تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان  و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان با فرمت ورد