پایان نامه بررسی ادراکات مصرف کنندگان مرغ سبز دراستان گیلان


نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش تحقیق

تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش در جدول ۴-۸ ارائه شده است. بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان) با متغیرهای قابل مشاهده آن (گویه‌های پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از ۳/۰ بدست آمده است. بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل ۴-۱۲ آمده است. در این شکل هر متغیر پنهان یعنی همان ابعاد اصلی مطالعه با نماد بیضی و گویه‌های سنجش هر بعد (سوالات پرسشنامه) با نماد مستطیل نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد تبیین ابعاد توسط پرسش‌ها بر روی فلش‌هایی که هر گویه را به بعد مورد نظر متصل می‌کند قابل مشاهده است. برای نمونه برای متغیر آگاهی ۴ پرسش در نظر گرفته شده است که در شکل ۴-۱۲ با نماد B1 تا B4 نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد در تمامی موارد بزرگتر از ۳/۰ بدست آمده است که نشان می‌دهد سوالات مورد نظر بدرستی متغیر آگاهی را مورد سنجش قرار می‌دهد. در زمینه سایر ابعاد نیز به همین صورت است.

بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. براساس نتایج مشاهده شده در جدول ۴-۹ بارعاملی آماره t شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان ۵% مقداری بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشد. بنابراین همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل ۴-۱۳ آمده است.

در نهایت جهت برازش تحلیل عاملی از شاخص‌های نیکوئی برازش استفاده شده است.یکی از شاخص‌های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص‌های برازش شاخص خی-دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-دو بر درجه آزادی مدل محاسبه می‌شود. چنانچه این مقدار بین ۱ تا ۵ باشد مطلوب است. (شوماخر و لومکس، ۱۹۸۸، ۸۸ ؛ کلاین، ۱۲۰۵ : ۵۹ ؛ به نقل از قاسمی[۱]، ۱۳۸۹ : ۱۶۲)

همچنین از آنجا که شاخص RMSEA برابر ۰۳۶/۰ و کوچکتر از ۰۵/۰ بدست آمده، مدل از برازندگی خوبی برخوردار است.

 

۴-۳-۲)  آزمون نرمال بودن داده‌ها

چون تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر فرض نرمال بودن داده‌ها هستند بنابراین نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است. در تحلیل عاملی تائیدی نیازی به نرمال بودن تمامی داده‌ها نیست بلکه باید عامل‌ها (سازه‌ها) نرمال باشند. (کلاین، ۲۰۱۰) بنابراین فرض نرمال بودن داده ها در سطح معناداری ۵% با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده است.

۱- قاسمی، وحید. (۱۳۶۲). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه شناسان

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل