پایان نامه بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با استفاده از روش رسوب حلال ضد حلال در میکروکانالها


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

گرایش: بیوتکنولوژی

عنوان :

بررسی اثر غلظت  سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با استفاده از روش رسوب  حلال  ضد حلال  در میکروکانالها

اساتید راهنما :

دکتر مسعود رحیمی دکتر هادی ادیبی

استاد مشاور :

دکتر حمیدرضا قاسم پور

بهار 1393

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه: 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 :   معرفی کورکامین. 4

1-2 : ترکیبات شیمیائی زردچوبه 5

1-3 :  خواص داروئی زردچوبه 6

1-4 : نانو کریستالهای دارویی. 7

1-5 : میکروکانالها 7

1-6 : سایز  ذرات : 12

1-6- 1: توصیف روشهای اندازه گیری و آنالیز توزیع سایز ذرات در یک محلول سوسپانسیون یا امولسیون : 12

1-6-2 : اندازه گیری توزیع سایز ذرات.. 13

1-6-3 : طرح ریزی توزیع سایز ذرات.. 14

1-6-4 : اندازه گیرنده سایز نانو ذرات.. 16

1-7 : پتانسیل زتا 17

1-8 : تست XRD.. 18

1-9 : میکروسکوپ الکترونی روبشی. 19

1-9-1 : میکروسکوپ الکترونی روبشی و تاریخچه آن. 19

1-9-2 : تاریخچه 19

1-9-3 : آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی. 20

1-9-4 : استفاده های عمومی. 20

1-9-5 : نمونه هایی از کاربرد 21

1-9-6 : نمونه  اندازه ها 22

1-9-7 : آماده سازی. 22

1-9-8 : آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی. 23

1-9-9 : محدودیت ها 23

1-10 : خشک کن انجمادی. 24

1-11 : اسپکتروفتومتر چیست؟ 25

1-12 :  تست FTIR.. 26

1-13 : فرایند امواج ماوراء صوت.. 27

1-14 : تست اندازه گیری  مساحت سطح. 27

1-15 : فرایند رسوب حلال / ضد حلال. 28

1-16 : ضرورت استفاده از روش رسوب حلال / ضد حلال و مزایای آن. 28

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 : مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه ی تولید دارو. 33

2-2:  گیاهان دارویی تولید شده با استفاده از نانو تکنولوژی. 37

2-2-1: پراکسید هیدروژن. 37

2-2-2: گیاه دارویی کتیرا در نانو فناوری. 38

3-1 : محلول سازی. 43

3-2 :  سورفاکتنت.. 43

3-3 : تهیه محلول کورکامین. 47

3-4 : تهیه محلول سورفاکتنت.. 49

3-5  :  مراحل انجام آزمایش… 49

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1: نتایج اندازه گیری سایز ذرات.. 58

4-2 : نتایج اندازه گیری پتانسیل زتا 60

4-3 : نتایج تست XRD.. 62

4-4 : نتایج تستSEM.. 64

4-5 : نتایج تست FTIR.. 65

4-6 :  نتایج تست اندازه گیری  مساحت سطح. 69

فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادات

5-1 : جمع بندی. 72

2-5 : پیشنهادات.. 73

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول 3-1: لیست مواد و شرکت ها

جدول4-1: توزیع سایز ذرات کورکامین رسوب شده با روش رسوب حلال/ ضد حلال در غلظت های مختلف سورفاکتنت

جدول4-2: مطالعه­ی خصوصیات کورکامین خالص و توزیع سایز نانو ذرات آن توسط دستگاه  FT-IR

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 1-1:  گیاه زردچوبه

شکل 1-2: طراحی های مختلف میکروکانال

شکل 1-3:اثر هندسه و شکل میکروکانال و همچنین زمان ماند در آن بر روی اندازه ی نانو ذرات کورکامین

شکل 1-4: نمودار افت فشار در میکروکانال بر حسب زاویه ی همریزگاه

شکل 1-5: نمودار اتلاف توربولنت بر اساس زاویه همریزگاه

شکل 3-1: محلولهای سورفاکتنت آماده شده در آزمایشگاه

شکل 3-2: محلول کورکامین خالص تهیه شده در آزمایشگاه:

شکل 3-3 : میکروکانال ᴧ شکل

شکل 3-4: نمونه نمودار توزیع سایز ذرات

شکل 3-5: نمونه ی نمودار توزیع سایز ذرات

شکل3-6: نمودار لگاریتمی توزیع سایز ذرات

شکل3-7: نمونه دستگاه SEM در آزمایشگاه

شکل 3-8: دستگاه فریز درایر در آزمایشگاه

شکل 3-9: دستگاه فریز درایر در آزمایشگاه

شکل 3-10: دستگاه فریز درایر در آزمایشگاه

شکل 3-11: شماتیک کلی دستگاه

شکل 3-12: اجزای مختلف اسپکتروفتومتر

شکل 3-13: جزئیات دستگاه اسپکتروفتومتر

شکل 3-14: شماتیک دستگاه اسپکتروفتومتر(UV) در آزمایشگاه

شکل 3-15: دستگاه FTIR

شکل 3-16: دستگاه پرس قرص

شکل 3-17: دستگاه سونیکاتور

شکل4-1: نمودار غلظت سورفاکتنت بر اساس سایز نانو ذرات

شکل4-2: نمودار سورفاکتنت ها بر اساس پتانسیل زتا

شکل 4-3: XRD کورکامین

شکل 4-4:  XRDمربوط به PVP با غلظت 0.3%

شکل 4-5:  XRDمربوط به SDS با غلظت 0.3%

شکل4-6:  XRD مربوط به T-Tab با غلظت  0.3%

شکل 4-7: XRD مربوط به HPMC با غلظت 0.3%

شکل 4-8:SEM   نمونه های کورکامین با سورفاکتنت ها ی مختلف

شکل 4-9: منحنی FTIR کورکامین

شکل 4-10: منحنی  FTIRمربوط به سلولز با غلظت  0.3 گرم بر میلی لیتر

شکل 4-11: منحنی FTIR مربوط به SDS با غلظت 0.3 گرم بر میلی لیتر

شکل 4-12:  BET   کورکامین

شکل 4-13:  BET  پلی وینیل پیرو لیدون PVP

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید