پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت


فهرست مطالب

فهرست مطالب ……………………………………… ه
فهرست جداول ……………………………………….. ح
فهرست شکل ها و نمودارها ………………………………………………………………. ط
چکیده ………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات ………………………………………………………. 2
مقدمه …………………………………………………………………. 3
اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 6
فرضیه پژوهش ………………………………………………………………… 6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………… 7
2-1- نیترات ……………………………………………………………………… 8
2-2- نیتریت ……………………………………………………………………. 9
2-3- مسیرهای ورود نیترات به بدن ………………………………………………. 10
2-3-1- سبزیجات …………………………………………………………………………….. 10
2-4- عوامل موثر در تجمع نیترات …………………………………………………………. 11
2-4-1- عوامل محیطی – اقلیمی ……………………………………………………………………….. 12
2-4-2- مواد غذایی خاک ………………………………………………………………… 12
2-5- توزیع نیترات در گیاه ………………………………………………………… 13
2-6- مضرات نیترات ……………………………………………………………………………… 14
2-7- اثرات سودمند نیترات ……………………………………………………. 15
2-8- اسید آسکوربیک ………………………………………………………………. 15
ه

2-9- سبزیهای مورد استفاده در پژوهش حاضر …………………………………….. 19

2-9-1- هویج ……………………………………………………………………………………. 19
2-9-1-1- اهمیت مصرف ………………………………………………………………..19
2-9-2- گوجه فرنگی …………………………………………………………………………… 20
2-9-2-1- اهمیت مصرف ……………………………………………………………………… 20
2-9-3- اسفناج …………………………………………………………………………………….. 21
2-9-3-1- اهمیت مصرف …………………………………………………………………………….21
2-9-4- کرفس …………………………………………………………………………………………….. 22
2-9-4-1- اهمیت مصرف ……………………………………………………………………. 22
2-9-5- بادنجان ……………………………………………………………………………………. 23
2-9-5-1- اهمیت مصرف …………………………………………………………………………….. 23
2-9-6- کدوسبز …………………………………………………………………………………. 24
2-10- وضعیت سبزیجات در کل کشور …………………………………………… 25
2-10-1- سطح برداشت ………………………………………………………………………………………. 25
2-10-2- میزان تولید ……………………………………………………………………………………………. 25
2-11- مروی بر پژوهش های پیشین ……………………………………………………. 28
فصل سوم: مواد و روش ها ……………………………………………………………….. 31
3-1- مواد شیمیایی ………………………………………………………………………………….. 32
3-2-  تجهیزات مورد استفاده ………………………………………………………………………… 33
3-3- تهیه نمونه ها ……………………………………………………………………………………………… 33
3-3-1- آماده سازی نمونه ها ……………………………………………………………………………….. 34
3-4- اندازه گیری ماده خشک ……………………………………………………. 34
3-5- اندازه گیری نیترات …………………………………………………….. 34
3-6- اندازه گیری نیتریت ………………………………………………………………. 35
و

3-7- اندازه گیری اسید آسکوربیک ………………………………………………………… 36

3-8- تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………… 36
فصل چهارم: نتایج و بحث …………………………………………………………. 37
4-1- نیترات …………………………………………………………………  38
4-1-1- اثر گیاه ………………………………………………………………. 38
4-1-2- اثر فرآیند …………………………………………………………………….. 39
4-1-3- اثر زمان نگهداری ……………………………………… 41
4-2- نیتریت …………………………………………………………… 42
4-2-1- اثر گیاه ……………………………………………………………….. 42
4-2-2- اثر فرآیند ……………………………………………………………………………. 43
4-2-3- اثر زمان نگهداری …………………………………………………………………….. 45
4-3- اسید آسکوربیک …………………………………………………………….. 47
4-3-1- اثر گیاه ………………………………………………………………………………………. 47
4-3-2- اثر فرآیند ………………………………………………………………………………… 48
4-3-3- اثر زمان …………………………………………………………………………….. 50
4-4- بررسی رابطه بین میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک …………………………. 52
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………. 53
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 54
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………. 54
منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………………….. 55
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………. 66
English Abstract ………………………………………………………………………………70
 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید