پایان نامه بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی

 استاد راهنما

دکتر مرتضی خورسندی

 استاد مشاور

دکتر تیمور محمدی

ی رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق. 9

1-1 تعریف عملیاتی واژگان. 2

1-2 تبیین موضوع. 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع. 5

1-4پرسشهای تحقیق. 7

1- 5 فرضیه های پژوهش.. 7

1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.. 7

1-7 روش تحقیق. 7

1-8 هدف‌های تحقیق. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 2

2-1 مقدمه. 10

2-2 اثر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی.. 11

2-3 مروری اجمالی بر نظریات و مدلهای رشد اقتصادی.. 13

2-3-1 مدل سنتی رشد نئوکلاسیک… 13

2-3-2 الگوی رشد درونزا 13

2-4 ارتباط نظام مالی و رشد اقتصادی.. 14

2-5 نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی.. 16

2-6 دیدگاههای مختلف در زمینه اهمیت و نقش نظام مالی و رشد اقتصادی.. 18

2-7 سرکوب مالی و رشد اقتصادی.. 19

2-8 آثار انتخاب نامناسب و مخاطره اخلاقی بر بازار سرمایه. 21

2-9 واسطههای مالی و رشد اقتصادی.. 22

2-10 گسترش مالی و رشد اقتصادی.. 23

2-10-1 ایجاد اطلاعات و تخصیص سرمایه. 24

2-10-2 مشکلات تکنیکی. 25

2-10-3 فراهم آوردن اطلاعات در زمینه سرمایهگذاریها 26

2-10-4 نظارت بر بنگاهها و اعمال حاکمیت شرکتی. 26

2-10-5 حاکمیت شرکتی و مسئله سواری مجانی. 27

2-10-6 حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات.. 27

2-10-7 ابزارهای جایگزینی مالی برای تقویت اعمال شرکتی و غلبه بر عدم تقارن اطلاعات.. 28

2-10-8 نظارت بر کار مدیران بانکها و بنگاهها و کنترل آنها 29

2-10-9 نظارت بر بنگاهها و اجرای حاکمیت شرکتی. 29

2-10-10 کاهش مخاطره 30

2-10-11 مخاطره نقدینگی. 32

2-10-12 تجمیع پس اندازها 33

2-10-13 تسهیل مبادله. 34

2-11 نظریه بانک-پایه یا بازار- پایه بودن نظام مالی. 35

2-11-1 نظام مالی بانک پایه. 36

2-11-2 نظام مالی بازار پایه. 38

2-12 نظریه حقوق مالی و خدمات مالی. 41

2-12-1 نظریه حقوق مالی. 42

2-13 مروری بر چند مدل تجربی. 44

2-14 نقش بانکها در رشد اقتصادی.. 51

2-15 بانکها و رشد اقتصادی.. 51

2-16 مدل شومپیتری واسطه گری مالی. 54

شکل شماره 1: اثر غیر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی.. 57

2-17 توسعه مالی و مصرف انرژی.. 58

شکل شماره 2: اثر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژِی.. 58

2-18 مطالعات پیشین. 59

2-19 جمعبندی.. 63

فصل سوم: روش تحقیق. 1

3-1 مقدمه. 65

3-2 مدل تحقیق. 65

3-3 تخمین زنندههای GMM.. 66

3-3-1 تخمین بر اساس شرایط متعامد بودن. 66

3-3-2 عمومی کردن روش گشتاورها 67

3-3-3 تخمینزنGMM در مدلهای دادههای پویا 69

3-3-4 مدل پانل پویا 70

3-4 معرفی مدل. 73

3-5 دادههای آماری.. 74

3-7 جمع بندی.. 75

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج. 1

4-1 مقدمه. 77

4-2 برآورد مدل. 77

4-3 تفسیر نتایج. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 1

5-1 مقدمه. 84

5-2 نتایج پژوهش.. 84

5-3 پیشنهادات برای مطالعات آتی. 85

فهرست منابع. 86

منابع انگلیسی. 88

پیوست.. 90

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید