پایان نامه بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی

 استاد راهنما

دکتر مرتضی خورسندی

 استاد مشاور

دکتر تیمور محمدی

ی رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مصرف انرژی از موضوعات مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه­ریزان و اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته­ایم. بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره 1993-2011  و با استفاده از نرم افزار Eviews بررسی شود. گروه اول شامل 14 کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل 19 کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو مدل جداگانه تخمین زده شد که مدل اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و مدل دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآورد نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگتری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگتری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی(درصد از GDP) در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی 0.02درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی 0.009درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی(درصد از GDP) بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. دلیل این تفاوت احتمالاً به رفتار متفاوت دو گروه کشور در قبال بخش بانکی بر­می­گردد. ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی 0.003- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی 0.009- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می­دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی­تر و کوچکتر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است. این اثر ابتدا نشان می­دهد که بازار سرمایه در دو گروه به اندازه بخش بانکی توسعه یافته و عمیق نیست. توجیه این امر احتمالا به این دلیل است که در هیچ کدام از دو گروه کشور بازار سرمایه نقش چندانی در تولید و بخش صنعت ندارد و احتمالا گردش مالی در این بخش به امور سوداگرانه و بورس­بازی مربوط می­باشد. یک توجیه دیگر برای این اثر منفی این است که، بازار سرمایه بیشتر به عنوان بازار تأمین مالی وام­های بلندمدت شناخته می­شود. وام­هایی که اغلب برای بخش تولیدی استفاده می­شود. در نتیجه توسعه بازار سرمایه باعث افزایش وام­گیری توسط تولیدکنندگان می­شود، اما تولیدکنندگان این منابع مالی را به سمت کالاها و خطوط تولیدی می­برند که بهره­وری انرژی بالاتری دارند. همچنین ممکن است متغیر گردش مالی سهام مبادله شده متغیر مناسبی برای توسعه بازار سرمایه نبوده و باید از سایر متغیرهای بازار سرمایه مانند حجم معاملات در بازار سهام و … استفاده نمود که با توجه به گروه کشورها این اطلاعات برای تمامی کشورها در دسترس نبوده است.

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق. 9

1-1 تعریف عملیاتی واژگان. 2

1-2 تبیین موضوع. 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع. 5

1-4پرسشهای تحقیق. 7

1- 5 فرضیه های پژوهش.. 7

1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.. 7

1-7 روش تحقیق. 7

1-8 هدف‌های تحقیق. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 2

2-1 مقدمه. 10

2-2 اثر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی.. 11

2-3 مروری اجمالی بر نظریات و مدلهای رشد اقتصادی.. 13

2-3-1 مدل سنتی رشد نئوکلاسیک… 13

2-3-2 الگوی رشد درونزا 13

2-4 ارتباط نظام مالی و رشد اقتصادی.. 14

2-5 نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی.. 16

2-6 دیدگاههای مختلف در زمینه اهمیت و نقش نظام مالی و رشد اقتصادی.. 18

2-7 سرکوب مالی و رشد اقتصادی.. 19

2-8 آثار انتخاب نامناسب و مخاطره اخلاقی بر بازار سرمایه. 21

2-9 واسطههای مالی و رشد اقتصادی.. 22

2-10 گسترش مالی و رشد اقتصادی.. 23

2-10-1 ایجاد اطلاعات و تخصیص سرمایه. 24

2-10-2 مشکلات تکنیکی. 25

2-10-3 فراهم آوردن اطلاعات در زمینه سرمایهگذاریها 26

2-10-4 نظارت بر بنگاهها و اعمال حاکمیت شرکتی. 26

2-10-5 حاکمیت شرکتی و مسئله سواری مجانی. 27

2-10-6 حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات.. 27

2-10-7 ابزارهای جایگزینی مالی برای تقویت اعمال شرکتی و غلبه بر عدم تقارن اطلاعات.. 28

2-10-8 نظارت بر کار مدیران بانکها و بنگاهها و کنترل آنها 29

2-10-9 نظارت بر بنگاهها و اجرای حاکمیت شرکتی. 29

2-10-10 کاهش مخاطره 30

2-10-11 مخاطره نقدینگی. 32

2-10-12 تجمیع پس اندازها 33

2-10-13 تسهیل مبادله. 34

2-11 نظریه بانک-پایه یا بازار- پایه بودن نظام مالی. 35

2-11-1 نظام مالی بانک پایه. 36

2-11-2 نظام مالی بازار پایه. 38

2-12 نظریه حقوق مالی و خدمات مالی. 41

2-12-1 نظریه حقوق مالی. 42

2-13 مروری بر چند مدل تجربی. 44

2-14 نقش بانکها در رشد اقتصادی.. 51

2-15 بانکها و رشد اقتصادی.. 51

2-16 مدل شومپیتری واسطه گری مالی. 54

شکل شماره 1: اثر غیر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی.. 57

2-17 توسعه مالی و مصرف انرژی.. 58

شکل شماره 2: اثر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژِی.. 58

2-18 مطالعات پیشین. 59

2-19 جمعبندی.. 63

فصل سوم: روش تحقیق. 1

3-1 مقدمه. 65

3-2 مدل تحقیق. 65

3-3 تخمین زنندههای GMM.. 66

3-3-1 تخمین بر اساس شرایط متعامد بودن. 66

3-3-2 عمومی کردن روش گشتاورها 67

3-3-3 تخمینزنGMM در مدلهای دادههای پویا 69

3-3-4 مدل پانل پویا 70

3-4 معرفی مدل. 73

3-5 دادههای آماری.. 74

3-7 جمع بندی.. 75

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج. 1

4-1 مقدمه. 77

4-2 برآورد مدل. 77

4-3 تفسیر نتایج. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 1

5-1 مقدمه. 84

5-2 نتایج پژوهش.. 84

5-3 پیشنهادات برای مطالعات آتی. 85

فهرست منابع. 86

منابع انگلیسی. 88

پیوست.. 90

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد