پایان نامه بررسی اثر بوریک اسید بر مورفولوژی و توان زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی


چکیده

مقدمه: بور ریز مغذی ضروری برای گیاهان است و مطالعات نشان داده که این عنصر می تواند به عنوان یک ریزمغذی برای حیوانات و انسان نیز محسوب شود. در این پژوهش به منظور درک بهتر از نقش  بور، اثر دوزهای مختلف اسید بوریک بر توانایی حیات، تکثیر، تمایز و فاکتورهای بیوشیمیائی سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت (MSCs) مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش­ها: MSCs تا سه پاساژ کشت و برای بررسی توان تکثیر و تمایز در محیط­های کشت فاقد ترکیبات استئوژنیک و واجد ترکیبات استئوژنیک آلوده به اسید بوریک قرار داده شد. در بخش اول که شامل بررسی توانائی تکثیر میشود، توانایی حیات با کمک تست MTT و تریپان بلو در زمانهای 12، 24و 36 ساعت  بررسی و دوزهای 6 نانو، میکرو و میلی­گرم بر میلی­لیتر اسید بوریک و زمان 36 ساعت جهت انجام مطالعه انتخاب گردید. در ادامه، توانائی تکثیر با استفاده از توانایی تشکیل کلونی (CFA) و دو برابرشدگی جمعیتی (PDN)، مورفولوژی سلول ها توسط رنگ آمیزی فلوروسنس، سطح الکترولیت­های سدیم، پتاسیم با استفاده از فلیم فتومتر و میزان کلسیم، میزان فعالیت آنزیم­های LDH، ALP ،AST  و ALT توسط کیتهای تجاری ارزیابی شد. در بخش دوم که شامل بررسی توانائی تمایز میشود، تاثیر دوز 6 نانو و میکروگرم بر میلی­لیتر به عنوان دوزهای منتخب در زمانهای 5، 10، 15 و 21 روز بر توانایی زیستی، مورفولوژی، سطح الکترولیتها و فعالیت آنزیم هایLDH ،AST  و ALT در سلول ها تمایز یافته بررسی شد. میزان تمایز با استفاده از روش کمی آلیزارین رد، غلظت کلسیم و فعالیت آنزیم ALP مورد ارزیابی قرار گرفته و داده ها توسط روش آماری ANOVA، آزمون tukey آنالیز و p<0/05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج:  نتایج بدست آمده نشان داد که در سلول های مزانشیم میزان توانایی زیستی در دوز و زمان کم تغییر نمی کند، اما افزایش در هر دو فاکتور زمان و دوز، کاهش فعالیت آنزیم­های متابولیکی و متعاقبا حیات را بدنبال داشت. در سلول­های استئوژنیک فقط در دوز بالا و با گذشت زمان منجر به کاهش توانایی حیات سلولی شد و دوز 6 نانوگرم هیچ اثری بر روی توانایی حیات نشان نداد ضمنا فاکتورهای تمایزی، الکترولیتها و آنزیمهای متابولیکی با افزایش زمان فقط در دوز 6 نانوگرم افزایش یافت. نتیجه گیری: تاثیر اسید بوریک به نوع سلول و شرایط تیمار وابسته است به گونه ای که در این مطالعه نشان داده شد که حساسیت سلول­های مزانشیم نسبت به سلول­های استئوبلاست بیشتر است. علاوه بر این دوز پایین اسیدبوریک دارای تاثیر مثبتی بر روند تمایز استخوان بود، لذا دوزهای پایین اسید بوریک می تواند نقش مفیدی بر سلامت سلول های مزانشیم و تمایز آنها به استئوبلاست داشته باشد.

کلید واژه­ها: سلول ­های بنیادی مزانشیم مغز استخوان، اسید بوریک، قابلیت حیات، آنزیم­های متابولیکی، تمایز

فصل اول: کلیات و هدف
11-1  سلول­های بنیادی ………………………………………………………………………
11-1- 1 تعریف سلول­های بنیادی…………………………………………..
21-1-2 ویژگی خودنوزایی سلول بنیادی…………………….
31-1-3 دسته­بندی سلول­های بنیادی بر اساس توان تمایزی آنها ……………………………………………………….
41-1-4 دسته­بندی سلول­های بنیادی بر اساس منشا ……………………………………………………..
41-1-4-1 سلول­های بنیادی جنینی…………………………………………………
61-1-4-2 سلول بنیادی خون بند ناف………………………………………..
71-1-4-3 سلولهای بنیادی بزرگسالان………………………..
101-1-5 سلول­های مغز استخوان ……………………………….
101-1-5-1 سلول­های بنیادی خونساز…………………………..
111-1-5-2 سلول مزانشیم مغز استخوان……………………………..
121-2  تاریخچه سلول بنیادی مزانشیم ………………………………..
131-2-1 مورفولوژی سلول بنیادی مزانشیم …………………………..
141-2-2 کنام سلول بنیادی مزانشیم مغز استخوان ……………………………………..
151-2-3 ویژگی­های اساسی سلول بنیادی مزانشیم …………………….
161-3  کاربردهای سلول بنیادی مزانشیم در درمان ………………..
171-3-1 ترمیم استخوان ……………………………………………….
171-4 بافت استخوان ……………………………………………..
201-5 استئوژنز(استخوان‌سازی) ……………………………..
211-5-1 استخوان­سازی اولیه یا جنینی ………………………..

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید