پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهمیت و ضرورت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

سوال و یا فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..14.

متغیر مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………23

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….15

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

تصمیم گیری،تاریخچه و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….16

تعریف تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….16

تفاوت های فردی در تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………….18

فرآیندهای شناختی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………..20

ابعاد تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………21

انواع تصمیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

سطوح تصمیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

روند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………24

اجزای تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

راهبرد های تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………29

سبک های تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………………………………………31

عوامل موثر فردی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………… 32

اثر هیجانات قبل و بعد از فرآیند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………….33

مبانی نظری کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………35

ویژگی های کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………39

طبقه بندی های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………….. 41

ابعاد کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

علل کمال گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………44

پیامد های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………..47

رفتار جرات مندانه………………………………………………………………………………………………………………… 48

جرات ورزی در نظریات روان شناسی………………………………………………………………………………………………………51
رفتار جرات مندانه و سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 56
آموزش های مهارت های جرات ورزی……………………………………………………………………………… …………………….59
مولفه های ابراز وجود و رفتار جرات مندانه………………………………………………………………………………………….59

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..62
تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………64

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..68

جامعه مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..69

نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..69

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………69

برنامه آموزش مهارت رفتار جرات مندانه…………………………………………………………………………………………………72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….79

سوال 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

سوال 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

سوال 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………. 105       پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..105

 

فهرست نمودار و اشکال

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………………..5

جدول2-4……………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار1-4……………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار2-4……………………………………………………………………………………………………………………78

جدول3-4…………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول4-4……………………………………………………………………………………………………………………80

جدول5-4…………………………………………………………………………………………………………………..81

جدول6-4…………………………………………………………………………………………………………………..82

جدول7-4……………………………………………………………………………………………………………………83

جدول8-4……………………………………………………………………………………………………………………84

جدول9-4…………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول10-4…………………………………………………………………………………………………………………85

جدول11-4………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول12-4……………………………………………………………………………………………………………….. 86

.

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید