پایان نامه بررسی اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس وترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی


دانشگاه آزاد اسلامی واحددامغان

      دانشکده علوم پایه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی

(گرایش شیمی آلی)

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس وترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالبچکیده فارسی 

1

مقدمه2
فصل اول :کلیات3
1-1معرفی گیاهان دارویی5-4
2-1آویشن6
3-1گیاه شناسی7
4-1شیمی گیاه8-7
5-1اکولوژی9
6-1مصارف گیاه آویشن10-9
7-1گونه های مختلف آویشن11
1-7-1آویشن باغی11
2-7-1آویشن دنایی12-11
3-7-1بررسی گونه های دیگر12
8-1اسانس15-13
9-1طبقه بندی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس15
10-1ترکیبات شیمیایی اسانس21-15
11-1ترپنوئید ها21
12-1هیدرو کربن های معطر22-21
13-1مهیا سازی اندامهای گیاهی برای استخراج اسانس23
14-1روشهای استخراج اسانس24
1-14-1روش تقطیر24
2-14-1ریز استخراج با فاز جامد فوقانی25
3-14-1ریز استخراج با حلال از فضای فوقانی25
4-14-1استخراج به کمک امواج مافوق صوت26
5-14-1استخراج با سیال فوق بحرانی26
15-1تاریخچه استفاده از مایکروویو27
1-15-1اصول گرم کردن به وسیله امواج مایکروویو29-27
2-15-1دستگاهوری در مایکروویو30
3-15-1سیستم های سر بسته31-30
4-15-1سیستم های باز31
16-1اسکن الکترونی32
1-2فصل دوم : مروری بر پژوهش های گذشته34
1-1-2کاربردهای MAE برای استخراج مواد طبیعی37-35
2-1-2گلیکوزید پیر یمیدین38-37
3-1-2گوسیپدل38
4-1-2آلکا لوئید ها38
5-1-2ترپن ها39-38
6-2-1اسانس ها39
فصل سوم : تجربی40
1-3مواد و روشها41
2-3دستگاهوری41
1-2-3مشخصات دستگاه مایکروویو41
2-2-3مشخصات آون42
3-2-3مشخصات GC42
4-2-3مشخصات GC/MS42
3-3روش اسانس گیری43
4-3مراحل کار44
1-4-3بررسی تاثیر روش استخراج بر روی کمیت و کیفیت اسانس44
2-4-3مقایسه اسانسهای حاصل از گونه های مختلف گیاه آویشن44
3-4-3بررسی تاثیر روش خشک کردن بر روی اسانس45
4-4-3بهینه سازی قدرت45
5-4-3بهینه سازی زمان45
6-4-3بهینه سازی حجم حلال45
فصل چهارم : بررسی داده ها46
1-4مقایسه دو روش استخراج اسانس برای آویشن دنایی گل بنفش48-47
2-4مقایسه ترکیبات موجود در اسانس دو گونه های آویشن توسط مایکروویو استخراج شده50-49
3-4بررسی تاثیر روشهای خشک کردن بر روی اسانس55-51
4-4بهینه سازی قدرت دستگاه56
1-4-4رابطه میان قدرت دستگاه با بازده اسانس56
2-4-4رابطه میان توان دستگاه و مواد خروجی57
3-4-4بررسی سطح زیر پیک برای چند ماده مهم اسانس در توانهای مختلف62-58
5-4بهینه سازی زمان63
1-5-4رابطه میان زمان با مواد خروجی63
2-5-4رابطه میان زمان با غلظت اجزای مهم تشکیل دهنده اسانس68-64
6-4بهینه سازی حجم حلال69
1-6-4رابطه میان حجم حلال با حجم مختلفی از آب73-70
2-6-4رابطه بازده اسانس آویشن با حجم آب73
فصل پنجم :نتیجه گیری74
فهرست منابع

 

فهرست جداولشماره صفحه
1ترکیبات موجود در 100 گرم پیکر رویشی خشک آویشن8
2خصوصیات تیمول17
3ویژگی­های کارواکرول18
4ثابت دی الکتریک حلالها28
5استفاده از روش MAE در استخراج مواد طبیعی36-34
6ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس آویشن با دو روش مختلف اسانسگیری46
7مقایسه ترکیبات شیمیایی موجود در دو گونه آویشن48
8ترکیبات موجود در اسانس آویشن دنایی برای سه شیوه مختلف خشک کردن50
9بازده اسانس در شیوه های مختلف خشک کردن53
10رابطه میان توان دستگاه با بازده55
11رابطه میان قدرت دستگاه با تعداد مواد خروجی56
12رابطه میان زمان اسانس گیری با مواد خروجی با قدرت 800 وات62
13رابطه میان زمان اسانس گیری با مواد خروجی با قدرت 400وات62
14سطح زیر پیک برای مواد مختلف در زمان های متفاوت در دو قدرت63
15سطح زیر پیک برای مواد مختلف در حجم های متفاوت آب64

 

فهرست نمودارهاشماره صفحه
1سطح زیر پیک برای ترکیبات اسانس با دو شیوه مختلف اسانس­گیری47
2درصد ترکیبات شیمیایی موجود در دو گونه آویشن49
3سطح زیر پیک برای گاماترپینن برای شیوه های مختلف خشک کردن51
4سطح زیر پیک برای تیمول برای شیوه های مختلف خشک کردن51
5سطح زیر پیک برای کارواکرول برای شیوه های مختلف خشک کردن52
6سطح زیر پیک برای کاریئوپیلن برای شیوه های مختلف خشک کردن52
7رابطه میان توان دستگاه با بازده55
8رابطه میان توان دستگاه با مواد خروجی56
9سطح زیر پیک برای بتامیرسن در توان­های مختلف دستگاه57
10سطح زیر پیک برای پاراسیمن در توان­های مختلف دستگاه58
11سطح زیر پیک برای لینالول در توان­های مختلف دستگاه59
12سطح زیر پیک برای تیمول در توان­های مختلف دستگاه60
13سطح زیر پیک برای کارواکرول در توان­های مختلف دستگاه61
14رابطه میان مواد خروجی با زمانهای مختلف اسانس گیری62
15سطح زیر پیک برای بتا میرسن در زمان های مختلف اسانس گیری64
16سطح زیر پیک برای پاراسیمن در زمان های مختلف اسانس گیری64
17سطح زیر پیک برای گاماترپینن در زمان های مختلف اسانس گیری65
18سطح زیر پیک برای کارواکرول در زمان های مختلف اسانس گیری65
19سطح زیر پیک برای کاریئوپیلن در زمان های مختلف اسانس گیری66
20غلظت های متفاوت از مونوترپنها و ترکیبات اکسیژن دارو سسکوئی ترپن ها67
21سطح زیر پیک برای بتا میرسن در حجم های مختلف آب69
22سطح زیر پیک برای پاراسیمن در حجم های مختلف آب69
23سطح زیر پیک برای گاماترپینن در حجم های مختلف آب70
24سطح زیر پیک برای بورنئول در حجم های مختلف آب70
25سطح زیر پیک برای کارواکرول در حجم های مختلف آب71
26سطح زیر پیک برای کاریئوپیلن در حجم های مختلف آب71
27رابطه میان بازده با حجم های متفاوت آب72
  

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه

1گیاه آویشن6
2دستگاه کلونجر23
3محدوده فرکانس و طول موج امواج الکترومغناطیس27
4نحوه گرم شدن به روش کلاسیک و روش مایکروویو27
5دیاگرام بسته دستگاه مایکروویو29
6سیستم باز مایکروویو30
7میکروگراف اسکن الکترونی غدد آویشن شیرازی32
8دستگاه مایکروویو – کلونجر40
9دستگاه GC/MS42

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید