پایان نامه بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی شهرخرم آباد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحـد ایـلام

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A)

گرایش: عمومی

عنوان:

بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی شهرخرم آباد

 

استاد راهنما:

دکتر شهرام مامی

 

استاد مشاور:

دکترجهانشاه محمدزاده

بهار ۱۳۹4

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده   1

 

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه . 3

1-2 بیان مسئله پژوهش … 3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش … 7

1-4 اهداف پژوهش … 8

1-4-1 هدف اصلی .. 8

1-4-2 اهداف فرعی .. 8

1-5 فرضیه‌های پژوهش … 8

1-5-1 فرضیه اصلی .. 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی .. 8

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-6-1 تعاریف مفهومی متغیرها 9

1-6-1-1 سرطان . 9

1-6-1-2 بهزیستی روان‌شناختی: 9

1-6-1-3 امید به زندگی: 9

1-6-1-4 ذهن آگاهی: 9

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 9

1-6-2-1 سرطان: 9

1-6-2-2 بهزیستی روان‌شناختی: 10

1-6-2-3 امید به زندگی: 10

1-6-2-4 ذهن آگاهی: 10

 

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 بخش اول: سرطان……………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1 تعریف سرطان………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-2 منشأ سرطان…………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3 سرطان در کودکان………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-3-1- مراقبت حمایتی از کودکان مبتلابه سرطان……………………………………………………………….. 15

2-2-3-2-سازگاری روانی………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3-3- شیمی‌درمانی……………………………………………………………………………………………………. 17

2-3 بخش دوم: بهزیستی روان‌شناختی………………………………………………………………………………….. 19

2-3-1 مفهوم بهزیستی روان‌شناختی…………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2 اجزا و عناصر بهزیستی روان‌شناختی…………………………………………………………………………… 20

2-3-2-1 معنویت……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2-2 رضایت از زندگی………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-2-3 شادی……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-2-4 خوش‌بینی………………………………………………………………………………………………………… 24

2-3-2-5 معناداری………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2-6 روابط مثبت با دیگران…………………………………………………………………………………………. 26

2-3-2-7 احساس انسجام یا به‌هم‌پیوستگی……………………………………………………………………………. 27

2-4 بخش سوم: امید به زندگی……………………………………………………………………………………………. 27

2-4-1 مفهوم امید به زندگی………………………………………………………………………………………………. 27

2-4-2 نظریه ابعاد امید……………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-3 نظریه امید……………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-3-1 نظریه سرسختی…………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-3-2 نظریه شادمانی…………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-3-3 نظریه خوش‌بینی………………………………………………………………………………………………… 32

2-4-4 رویکردهای امید به زندگی……………………………………………………………………………………….. 32

2-4-4-1 رویکرد روان‌شناختی امید به زندگی………………………………………………………………………… 32

2-4-4-2 رویکرد جامعه‌شناختی…………………………………………………………………………………………. 33

2-4-4-3 رویکرد زیستی اجتماعی………………………………………………………………………………………. 35

2-5 بخش چهارم: ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1 مفهوم ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-2 ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی………………………………………………………………………….. 36

2-5-3 آموزش ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………….. 37

2-6 بخش پنجم: هوش معنوی.. 37

2-6-1 هوش………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-6-2 معنویت……………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-3 هوش معنوی و مؤلفه های آن……………………………………………………………………………………. 39

2-6-4 مؤلفه های هوش معنوی در اسلام………………………………………………………………………………. 43

2-6-5 رشد هوش معنوی………………………………………………………………………………………………….. 45

2-6-6 هوش معنوی و سلامت روانی…………………………………………………………………………………… 46

2-6-7 مقایسه هوش معنوی باهوش‌های دیگر………………………………………………………………………… 47

2-7 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-7-1پژوهش‌های داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………. 49

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. 54

3-4 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….. 54

3-5 روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………. 54

3-6 ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 55

3-6-1 روایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 55

3-6-2 پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 56

3-7 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 57

3-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 59

4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 59

4-2-2 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. 60

4-3 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………….. 60

4-3-2 آزمون فرضیات اصلی تحقیق .. 62

4-3-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………….. 64

4-3-2-3 فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………………. 67

4-3-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………. 69

4-3-3 فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 72

4-3-3-1 فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….. 72

4-3-3-2 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………….. 73

4-3-3-3 فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………. 74

4-3-3-4 فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………. 75

4-3-3-5 فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………… 76

4-3-3-6 فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………… 77

4-3-3-7 فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………………………………………. 78

4-3-3-8 فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………………………….. 79

4-3-3-9 فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………………………….. 80

4-3-3-10 فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3-11فرضیه فرعی یازدهم…………………………………………………………………………………………… 82

4-3-3-12 فرضیه فرعی دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 83

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………….. 85

5-2-1 نتایج فرضیه‌های اصلی……………………………………………………………………………………………. 85

5-2-2 نتایج فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………. 86

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 89

5-4 ارائه راهکارها و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 89

5-4-1 پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 89

5-4-2 پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 89

5-5 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 90

فهرست منابع . 91

پیوست‌ها 98

چکیده 109

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول 2-1:  مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف………………………………………………………………….. 48

جدول 3-1: سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 55

جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 56

جدول 3-2 جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی…………………………………………………………… 57

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. 59

جدول 4-2:  توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. 60

جدول (4-3): بارهای عاملی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………. 61

جدول 4-4: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون………………………………………………………… 62

جدول 4-5: تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه اول…………………………………………………….. 63

جدول 4-7: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون………………………………………………………… 64

جدول 4-8: تحلیل واریانس … 65

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه . 65

جدول (4-10): تحلیل واریانس ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون……………………………….. 67

جدول 4-11: تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………… 67

جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 3 . 68

جدول 4-13: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون………………………………………………………. 69

جدول 4-14 تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………… 70

جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 4 . 70

جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………… 72

جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه. 73

جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………… 74

جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………… 75

جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………… 76

جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه . 77

جدول 4-22:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………….. 78

جدول 4-23:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………….. 79

جدول 4-24:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………….. 80

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه. 81

جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………… 82

جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه………………………………………………………… 83

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                         صفحه

 

نمودار 4-1: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 63

نمودار 4-2: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال . 64

نمودار 4-3: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 66

نمودار 4-4: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال . 66

نمودار 4-5: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 68

نمودار 4-6: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال . 69

نمودار 4-7: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 71

نمودار 4-8: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال . 71

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

سرطان از دیرباز یک بیماری شناخته‌شده است. همچنان در ذهن مردم به‌عنوان یک بیماری مهلک به شمار می‌رود. این بیماری از سال‌ها قبل چهره خشن خود را به معرض قضاوت و دید عموم گذاشته و باورها در مورد غیرقابل درمان بودن آن قوت گرفته است. ابتلا به بیماری سرطان و تأیید آن بعد از نمونه‌برداری و گزارش آسیب‌شناسی بحران بزرگی را برای بیمار و خانواده او به همراه دارد. این مشکل بزرگ آرامش خانواده‌ها را متزلزل می‌سازد و نگرانی‌هایی را برای آن‌ها به وجود می‌آورد؛ اما به‌راستی سرطان، بیماری مهلک و خطرناکی است؟ و آیا رفتاری این‌گونه خشن و غیرقابل درمان دارد؟ در این پژوهش ضمن بحث درباره بیماری سرطان به بررسی دو روش درمانی هوش معنوی و ذهن آگاهی و تأثیر این دو در بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی بیماران پرداخته می‌شود (تیرگانی، 1387).

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید