پایان نامه بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان


دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مشاوره

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان

استاد راهنما :

دکتر سید احمد احمدی

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-1- مقدمه.. 1

1-2- بیان مساله:.. 2

1-3- اهداف تحقیق:.. 3

1-4- اهمیت و ارزش تحقیق:.. 3

1-5- فرضیه های تحقیق:.. 4

1-6- تعریف متغیرهای پژوهش:.. 4

1-6-1- کیفیت روابط زناشویی:.. 4

1-6-2- غنیسازی روابط زناشویی:.. 5

1-6-3- توافق زناشویی:.. 5

1-6-4- رضایت زناشویی:.. 6

1-6-5- انسجام زناشویی:.. 6

فصل دوم ادبیات پژوهش.. 7

2-1- مقدمه.. 7

2-2- کیفیت روابط زناشویی.. 7

2-2-1- رضایتمندی زناشویی.. 8

2-2-2- سازگاری زناشویی.. 8

2-2-3- تعریف کیفیت زناشویی.. 9

2-2-3-  نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی.. 10

2-2-3-1-  نظریه لیوایز و اسپنیر.. 10

2-2-3- 2-  نظریه مارکس.. 11

2-2-3-2-1- ترکیب رمانتیک.. 13

2-2-3-2-2- ترکیب وابستگی- فاصله ای.. 13

2-2-3-2-3- ترکیب جدایی.. 14

2-2-3-2-4- ترکیب همبستگی متعادل.. 14

2-2-4- رابطه کیفیت روابط زناشویی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده:.. 15

2-3- رویکردها و برنامه های پیشگیری.. 17

2-3-1- مدل مربوط به انجمن غنی سازی ازدواج (A. C. M. E).. 20

2-3-1-1- ویژگی ها.. 21

2-3-1-2- ساختار برنامه.. 22

2-3-1-3- اهداف.. 22

2-3-1-4- مهارت ها.. 22

2-3-2- رویکرد ارتباط زوج (C. C).. 23

2-3-2-1- کیفیت برنامه ارتباط زوج.. 23

2-3-2-2- اهداف برنامه.. 24

2-3-3- برنامه کاربردی عملی مهارت های مربوط به رابطه صمیمانه(P. A. I. R. S)   27

2-3-3-1- اهداف برنامه.. 27

2-3-3-2- چهارچوب عملی.. 29

2-3-4- برنامه پیشگیری و تقویت رابطه (P. R. E. P).. 30

2-3-5- مدل رفتاری – ارتباطی.. 33

2-3-5-1- جنبه های پیشگیری مدل رفتاری- ارتباطی.. 34

2-4- غنی سازی روابط(مدل به کار گرفته شده در این پژوهش).. 36

2-4-1- تاریخچه غنی سازی روابط.. 36

2-4-2- پایه های نظری.. 37

2-4-3- شیوه های مداخله.. 39

2-4-4- ترکیب و چارت زمانی برنامه های R. E.. 44

2-4-5- قالبهای زمانی جلسات R. E.. 44

2-4-6- سبک های درمان  R. E:.. 45

2-4-7- روش های مداخله.. 46

2-4-8- توالی موضوع در R.E.. 47

2-4-9- نقش رهبر در جلسات  R. E.. 47

2-4-10- پاسخ یا واکنش های خاص رهبر یا درمانگر.. 48

2-4-10-1- شدن(تبدیل شدن).. 48

2-4-10-2-  مشکل گشایی.. 49

2-4-10-3- شستشو دادن.. 49

2-5- پیشینه پژوهش.. 51

2-5-1- پیشینه پژوهش در ایران.. 51

2-5-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور.. 52

2-6- جمع بندی.. 56

فصل سوم روش پژوهش.. 57

3-1- مقدمه.. 57

3-2- روش پژوهش.. 57

3-3- جامعه آماری.. 58

3-4- نمونه‌ی پژوهش و روش نمونه‌گیری.. 58

3-5- ابزار پژوهش:.. 60

3-5-1- پرسشنامه سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS):.. 60

3-5-1- مقیاس شادمانی زناشویی(MHS):.. 63

3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ(ENRICH):.. 66

3-6- شیوه‌ی اجرای متغیر مستقل:.. 71

3-7- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:.. 72

فصل چهارم یافته های پژوهش.. 73

4-1- مقدمه.. 73

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش.. 73

4-2-1- فرضیه اول:.. 73

4-2-2- فرضیه دوم:.. 76

4-2-3- فرضیه سوم:.. 77

4-2-4- فرضیه چهارم:.. 79

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 84

5-1- مروری بر یافته های پژوهش.. 84

5-2- بحث:.. 84

5-3- اعتبار پژوهش:.. 87

5-4- محدودیتهای پژوهش:.. 90

5-5- پیشنهادات پژوهشی:.. 90

5-6- پیشنهادهای کاربردی:.. 90

مقیاس شادمانی زناشویی(MHS).. 91

پیوست2.. 92

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH).. 92

پیوست3.. 96

فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی(RDAS).. 96

پیوست 4.. 98

پرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای جمعیت شناختی.. 98

پیوست5.. 99

فرمت جلسات غنی سازی روابط زناشویی.. 99

کاربرگها.. 112

منابع و مآخذ.. 119

 

فهرست شکل­ها

شکل(1-2). ترکیب رمانتیک.. 14

شکل(2-2). ترکیب وابستگی.. 14

شکل(2-3). ترکیب جدایی.. 15

شکل(2-4). ترکیب همبستگی متعادل.. 16

شکل(2-5). مدل ارتباطی مشکلات اقتصادی با کیفیت و ثبات زناشویی   18

شکل(2-6). طیف درمان تا غنی­سازی.. 22

شکل (2-7). چگونه یک ازدواج میمیرد.. 32

شکل(8-2). مهارت های R. E.. 43

شکل (3-1). مدل و ضرایب مسیر استاندارد پرسشنامه سازگاری زناشویی   63

شکل(3-2).مقادیر T  سوبل برای بارهای عاملی پرسشنامه سازگاری زناشویی   64

شکل(3-3). مدل و ضرایب مسیر استاندارد پرسشنامه شادکامی زناشویی   66

شکل(3-4). مقادیر T سوبل برای بارهای عاملی پرسشنامه شادکامی زناشویی   67

شکل(3-5). مدل مفهومی تصحیح شده و ضرایب مسیر استاندارد.. 70

شکل(3-6). مقادیرT سوبل برای مسیرهای مدل‌ مفهومی………70

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید