پایان نامه بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش کودکان استثنایی

عنوان :

بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

استاد راهنما :

دکتر ژانت هاشمی آذر

فهرست مطالب:

فصل اول:چهارچوب پژوهش……. 3

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

ضرورت واهمیت پژوهش……. 5

هدف پژوهش……. 6

فرضیه پژوهش……. 6

تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم اختصاصی پژوهش……. 6

فصل دوم:پیشینه ی پژوهش……. 9

مقدمه.. 10

تماس چشمی وپردازش چهره. 12

تماس چشمی و پردازش هیجانی…. 15

مبانی نظری وعصب شناختی درباره تماس چشمی…. 17

روشهای مداخله در تماس چشمی…. 18

فصل سوم: روش پژوهش……. 20

روش پژوهش……. 21

جامعه آماری…. 21

نمونه و روش نمونه گیری…. 21

ابزار پژوهش……. 22

پرسشنامه ارتباط اجتماعی (SCQ) 22

مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی(CARS): 23

روش گردآوری اطلاعات….. 24

روش تجزیه وتحلیل داده ها 25

فصل چهارم :یافته ها 26

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………27

آزمودنی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

برنامه آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

آزمودنی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

آزمودنی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

آزمودنی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

آزمودنی پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری… 58

مقدمه.. 59

محدودیتها 61

پیشنهادها 62

منابع… 63

پیوست….. 68

 

فهرست جداول

جدول(4-1) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی درمرحله خط پایه. 28

جدول(4-2) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هرپنج جلسه. 30

جدول (4-3): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی درمرحله پیگیری.. 32

جدول(4-4) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی در مرحله خط پایه. 34

جدول(4-5) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه. 36

جدول (4-6): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری.. 38

جدول(4-7) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی درمرحله خط پایه. 40

جدول(4-8) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هرپنج جلسه. 42

جدول (4-9): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی درمرحله پیگیری.. 44

جدول(4-10) : پنج جلسه ثبت داده های رفتارتماس چشمی در مرحله خط پایه. 46

جدول(4-11) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هرپنج جلسه. 48

جدول (4-12): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری.. 50

جدول(4-13) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی درمرحله خط پایه. 52

جدول(4-14) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه. 54

جدول(4-15): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی درمرحله پیگیری.. 56

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید